ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม>>

พื้นฐานพระคริสตธรรมคัมภีร์

6

การฟื้นขึ้นจากความตาย

พระคริสตธรรมคัมภีร์เน้นย้ำว่า คนชอบธรรมจะได้รับรางวัลเมื่อฟื้นขึ้นจากความตายในการกลับมาของพระคริสต์ (1 เธสะโลนิกา 4:16) การฟื้นขึ้นจากความตายของธรรมิกชน (ดูบทเรียนที่ 4.8) จะเป็นสิ่งแรกที่พระคริสต์จะกระทำ แล้วพระองค์จะเริ่มการตัดสิน ถ้าวิญญาณไปสวรรค์หลังความตายแล้ว ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีการฟื้นขึ้นจากความตาย เปาโลกล่าวว่า ถ้าไม่มีการฟื้นขึ้นจากความตาย ก็ไม่มีประโยชน์ที่จะเชื่อฟังพระเจ้า (1 โครินธ์ 15:32) เปาโลจะไม่พูดเช่นนี้แน่ หากท่านเชื่อว่า ท่านจะได้รับรางวัลโดยที่วิญญาณของท่านจะได้ไปสวรรค์ จริงๆ แล้วก็คือท่านเชื่อว่ารางวัลที่จะได้คือการฟื้นขึ้นจากความตาย พระคริสต์ทรงให้กำลังใจเราด้วยความคาดหวังที่ว่าเราจะได้รับรางวัลตอนที่เราฟื้นขึ้นมาจากความตาย (ลูกา 14:14)

พระคัมภีร์ ไม่เคยสอนว่ามีรูปแบบใดของสิ่งมีชีวิตนอกจากในรูปแบบของร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นพระเจ้า พระคริสต์ และมนุษย์ เมื่อพระคริสต์กลับมาอีกครั้ง พระองค์ "จะทรงเปลี่ยนแปลงกายอันต่ำต้อยของเราให้เหมือนพระกายอันทรงพระสิริของพระองค์" (ฟิลิปปี 3:20,21) พระองค์ทรงมีพระกายที่เลี้ยงด้วยพระวิญญาณแทนที่จะเลี้ยงด้วยเลือด และเราจะมีกายเช่นนั้นด้วย ในวันพิพากษา เราจะได้รับสิ่งตอบแทนสำหรับชีวิตของเราในรูปแบบของร่างกาย (2 โครินธ์ 5:10) ผู้ที่มีชีวิตอย่างชาวโลกก็จะถูกทิ้งไว้กับร่างกายที่ไม่เป็นอมตะซึ่งจะผุพังกลายเป็นผงคลีดิน ผู้ที่มีชีวิตอย่างพยายามเอาชนะเนื้อหนัง "ก็จะเกี่ยวกับชีวิตนิรันดร์จากพระวิญญาณ" (กาลาเทีย 6:8) ในรูปของการมีร่างกายที่เปี่ยมด้วยพระวิญญาณ

มีหลักฐานปรากฏอีกว่า รางวัลผู้ชอบธรรมจะอยู่ในรูปของร่างกาย เมื่อหลักฐานนี้ถูกยอมรับหมายความว่า ความสำคัญของการฟื้นขึ้นจากความตายจะปรากฏให้เห็น ร่างกายของเราสูญสิ้นไปเมื่อเราตาย หากเรามีชีวิตนิรันดร์ในรูปของการมีร่างกาย ความตายก็จะเป็นเพียงการที่เราไม่รู้สึกตัว จนกว่าร่างกายของเราจะถูกสร้างขึ้นใหม่ และได้รับธรรมชาติของพระเจ้า

1 โครินธ์ 15 พูดถึงรายละเอียดของการฟื้นขึ้นจากความตาย ซึ่งควรจะอ่านอย่างถี่ถ้วน 1 โครินธ์ 15:35-44 อธิบายว่า เมล็ดที่หว่านลงดินจะงอกขึ้นโดยมีรูปร่างต้นของเมล็ดนั้นตามที่พระเจ้าเห็นชอบ คนตายก็เช่นเดียวกัน จะได้ร่างกายเป็นรางวัลเมื่อพระคริสต์เป็นขึ้นจากความตาย ร่างกายที่เน่าเปี่อยได้ของพระองค์เปลี่ยนเป็นร่างกายที่ไม่เน่าเปื่อย ผู้ที่เชื่ออย่างแท้จริงก็จะมีส่วนร่วมในรางวัลนี้ด้วย (ฟิลิปปี 3:21) โดยการรับบัพติศมา เรามีส่วนร่วมในความตายและการฟื้นขึ้นจากความตายของพระคริสต์ และจะได้รับรางวัลซึ่งพระองค์ได้รับจากการฟื้นขึ้นจากความตาย (โรม 6:3-5) การที่เราทนทุกข์ร่วมกับพระองค์ ทำให้เรามีส่วนในรางวัลของพระองค์ "เราแบกความตายของพระเยซูไว้ที่กายเราเสมอ เพื่อว่า "ชีวิต" ของพระเยซูจะปรากฏในกายเราด้วย" (2 โครินธ์ 4:10) "พระองค์ผู้ทรงชุบให้พระเยซูคริสต์เป็นขึ้นมาจากความตายแล้วนั้น จะทรงกระทำให้กายซึ่งต้องตายของท่านเป็นขึ้นมาใหม่ โดยเดชแห่งพระวิญญาณ" (โรม 8:11) ด้วยความหวังนี้ เรารอคอยวันที่
"กายของเราจะรอดตาย" (โรม 8:23) และเป็นอมตะ

ความหวังที่จะได้รางวัลนี้เป็นที่เข้าใจของประชากรของพระเจ้าในยุคแรก อับราฮัมได้รับคำสัญญาว่า ท่านจะได้แผ่นดินคานาอันเป็นมรดกเป็นนิตย์ ท่านได้เดินทางไปมาในดินแดนนั้น (ปฐมกาล 13:17 ดูบทเรียนที่ 3.4) ความเชื่อของท่านในพระสัญญาจะต้องทำให้ท่านเชื่อด้วยว่าในอนาคต ร่างกายของท่านจะกลับคืนมาและทำให้เป็นอมตะ เพื่อให้พระสัญญานี้สำเร็จ

โยบแสดงความเข้าใจของท่านว่า แม้ว่าร่างกายของท่านจะถูกหนอนชอนไชอยู่ในหลุมฝังศพ แต่ท่านจะได้รับรางวัลในแบบที่ท่านมีร่างกายอยู่ "พระผู้ไถ่ของข้าทรงพระชนม์อยู่ และในที่สุดพระองค์จะทรงปรากฏบนแผ่นดินโลก และหลังจากผิวหนังของข้าถูกทำลายไปอย่างนี้ แล้วในเนื้อหนังของข้า ข้าจะเห็นพระเจ้า ผู้ซึ่งข้าจะได้เห็นเอง และนัยน์ตาของข้าจะได้เห็นไม่ใช่คนอื่น จิตใจในตัวข้าก็อ่อนโหย" (โยบ 19:25-27) ความหวังของอิสยาห์คือ "ร่างกายที่ตายของข้าจะมีชีวิต" (อิสยาห์ 26:19)

คำพูดที่คล้ายคลึงกันนี้ปรากฏในเรื่องความตายของลาซารัสผู้เป็นสหายของพระเยซู แทนที่จะปลอบโยนพี่สาวของเขาว่าวิญญาณของเขาได้ไปสวรรค์ พระองค์กลับตรัสถึงการฟื้นขึ้นจากความตาย "น้องชายของเจ้าจะฟื้นขึ้นมาอีก" คำตอบของมาร์ธาแสดงให้เห็นว่าคริสเตียนในยุคแรกๆ เห็นคุณค่าของการฟื้นขึ้นมาจากความตายมากมายเท่าใด "มาร์ธาทูลพระองค์ว่า ข้าพระองค์ทราบแล้วว่าเขาจะฟื้นขึ้นมาอีกในวันสุดท้าย" (ยอห์น 11:23-24) เช่นเดียวกับโยบ นางไม่ได้เข้าใจว่าความตายเป็นประตูที่นำไปสู่ชีวิตแสนสุขในสวรรค์ แต่นางรอคอยการฟื้นขึ้นจากความตาย
"ในวันสุดท้าย" (โยบใช้คำว่า "ในที่สุด") พระผู้เป็นเจ้าทรงสัญญาว่า "ทุกคนที่ได้ยินและได้เรียนรู้จากพระบิดา เราจะให้ผู้นั้นฟื้นขึ้นมาในวันสุดท้าย" (ยอห์น 6:45,44)

<<ย้อนกลับ || หน้าถัดไป>>

1 พระเจ้า
2 พระวิญญาณของพระเจ้า
3 พระสัญญาของพระเจ้า
4 พระเจ้ากับความตาย
5 แผ่นดินของพระเจ้า
6 พระเจ้าและความชั่วร้าย
7 การบังเกิดพระเยซู
8 ธรรมชาติของพระเยซู
9 การรับบัพติศมา
10 ชีวิตในพระคริสต์

  


คำเผยพระวจนะส่วนตัว

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ