ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม>>

พื้นฐานพระคริสตธรรมคัมภีร์

คำจำกัดความแผ่นดินของพระเจ้า

บทเรียนก่อนหน้านี้แสดงให้เห็นว่าพระเจ้ามีพระประสงค์ที่จะให้รางวัลแก่ผู้ที่สัตย์ซื่อกับพระองค์ด้วยชีวิตนิรันดร์เมื่อพระคริสต์เสด็จกลับมา ชีวิตนิรันดร์นี้จะเกิดขึ้นบนโลก คำสัญญาของพระเจ้าในเรื่องนี้ไม่เคยบอกเป็นนัยเลยว่าผู้ที่สัตย์ซื่อจะได้ไปสวรรค์ "ข่าวประเสริฐเรื่องแผ่นดินของพระเจ้า” (มัทธิว 4:23) ถูกแจ้งแก่อับราฮัมในรูปของพระสัญญาของพระเจ้าที่จะประทานชีวิตนิรันดร์บนโลกให้ (กาลาเทีย 3:8)
"แผ่นดินของพระเจ้า" จะมาถึงหลังการเสด็จกลับมาของพระคริสต์ แม้ว่าพระเจ้าจะเป็นกษัตริย์ครอบครองสิ่งที่พระองค์ทรงเนรมิตสร้างทั้งหมด แต่พระองค์ก็ประทานอิสรภาพให้กับมนุษย์ในการปกครองโลกและดำเนินชีวิตของตนเองตามใจปรารถนา ปัจจุบันโลกจึงเต็มไปด้วย "อาณาจักรของมนุษย์" (ดาเนียล 4:17)

เมื่อพระคริสต์เสด็จกลับมา "ราชอาณาจักรแห่งพิภพนี้ได้กลับเป็นราชอาณาจักรขององค์พระผู้เป็นเจ้าของเราและเป็นของพระคริสต์ของพระองค์ และพระองค์จะทรงครอบครองตลอดไปเป็นนิตย์" (วิวรณ์ 11:15) พระประสงค์ของพระองค์จะสมบูรณ์ในโลกนี้ พระเยซูจึงได้สอนให้เราอธิษฐานว่า "ขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ ขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลก" (มัทธิว 6:10) คำว่า "แผ่นดินของพระเจ้า" จึงใช้แทนไปมากับคำว่า "แผ่นดินสวรรค์" (มัทธิว 13:11; มาระโก 4:11) เราไม่เคยพบคำว่า "แผ่นดินในสวรรค์" พระคริสต์จะทรงสถาปนา “แผ่นดินสวรรค์" บนโลกเมื่อพระองค์เสด็จกลับมา น้ำพระทัยของพระเจ้าในสวรรค์สำเร็จโดยทูตสวรรค์ฉันใด (สดุดี 103:19-21) ก็จะเป็นอย่างนั้นในแผ่นดินของพระเจ้าที่จะมาตั้งอยู่ เมื่อโลกจะเป็นที่อยู่ของคนชอบธรรม ผู้ซึ่งจะ "เป็นเหมือนทูตสวรรค์" (ลูกา 20:36)

การเข้าสู่แผ่นดินของพระเจ้าเมื่อพระคริสต์เสด็จกลับมาเป็นผลลัพธ์สุดท้ายของความบากบั่นในชีวิตของคริสเตียน (มัทธิว 25:34; กิจการของอัครทูต 14:22) จึงเป็นเรื่องจำเป็นที่เราจะเข้าใจเรื่องนี้ให้ถูกต้อง คำสอนของฟิลิปเกี่ยวกับพระคริสต์เป็นคำสอน "ว่าด้วยแผ่นดินของพระเจ้าและพระนามแห่งพระเยซูคริสต์" (กิจการของอัครทูต 8:5,12) ข้อความแล้วข้อความเล่าที่ย้ำเตือนเราว่า "แผ่นดินของพระ เจ้า" เป็นหน้าที่หลักของคำสอนของเปาโล (กิจการของอัครทูต 19:8; 20:25; 28:23,31) เราจำเป็นต้องเข้าใจหลักคำสอนเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าเพราะเป็นส่วนสำคัญของข่าวประเสริฐ "เราทั้งหลายจำต้องทนความยากลำบากมากจึงจะได้เข้าในแผ่นดินของพระเจ้า" (กิจการของอัครทูต 14:22) แผ่นดินของพระเจ้าเป็นแสงสว่างอยู่ที่ปลายทางชีวิตและเป็นแรงจูงใจให้เกิดการเสียสละในชีวิตของคริสเตียนที่แท้

เนบูคัดเนสซาร์ กษัตริย์แห่งบาบิโลน ต้องการจะเห็นโลกหน้า (ดาเนียล 2) พระองค์ได้เห็นนิมิตเป็นปฏิมากรขนาดใหญ่ ประกอบด้วยโลหะหลายอย่าง ดาเนียลแปลความว่า เศียรทองคำของปฏิมากรคือกษัตริย์แห่งบาบิโลน (ดาเนียล 2:38) ต่อจากพระองค์ไปจะมีราชอาณาจักรด้อยกว่ารอบๆ อิสราเอล และจบลงด้วย" นิ้วเท้าเป็นเหล็กปนดินฉันใด ราชอาณาจักรนั้นจึงแข็งแรงบ้างเปราะบ้างฉันนั้น" (ดาเนียล 2:42)

สมดุลแห่งอำนาจในโลกนี้ถูกแบ่งแยกเป็นของชาติต่างๆ บ้างก็แข็งแกร่ง บ้างก็อ่อนแอ ดาเนียลเห็นหินก้อนหนึ่งกระทบปฏิมากรที่เท้า ทำให้ปฏิมากรแตกเป็นชิ้นๆ แต่ก้อนหินนั้นกลายเป็นภูเขาใหญ่จนเต็มพิภพ (ดาเนียล 2:34-35) หินก้อนนี้คือพระเยซู (มัทธิว 21:42; กิจการของอัครทูต 4:11; เอเฟซัส 2:20; 1 เปโตร 2:4-8) “ภูเขา” ที่พระองค์จะทรงสร้างไปทั่วโลกนี้ก็คือแผ่นดินนิรันดร์ของพระเจ้า ซึ่งจะสร้างขึ้นเมื่อพระองค์เสด็จกลับมาเป็นครั้งที่สอง คำพยากรณ์นี้พิสูจน์ให้เห็นว่าแผ่นดินนั้นจะถูกสร้างบนโลกไม่ใช่ในสวรรค์

แนวคิดหลักของบทอื่นๆ คือแผ่นดินนี้จะสร้างขึ้นจริงอย่างสมบูรณ์เมื่อถึงการเสด็จกลับมาของพระคริสต์เท่านั้น เปาโลพูดถึงการที่พระเยซูทรงพิพากษาคนเป็นและคนตาย "เมื่อพระองค์จะเสด็จมาปรากฏกับแผ่นดินของพระองค์" (2 ทิโมธี 4:1)
มีคาห์ 4:1 เลือกเอาความคิดของดาเนียลที่ว่า แผ่นดินของพระเจ้าเป็นเหมือนภูเขาใหญ่ "ในยุคหลังจะเป็นดังนี้ คือภูเขาแห่งพระนิเวศของพระเจ้าจะถูกสถาปนาขึ้น" มากล่าวและอธิบายรายละเอียดของแผ่นดินของพระเจ้าบนโลก (มีคาห์ 4:1-4) พระเจ้าจะทรงมอบบัลลังก์ของดาวิดในเยรูซาเล็มให้พระเยซู "ท่านจะครอบครอง เป็นนิตย์ และแผ่นดินของท่านจะไม่รู้จักสิ้นสุดเลย" (ลูกา 1:32,33) เมื่อพระเยซูเสด็จกลับมา "และแผ่นดินของท่านจะไม่รู้จักสิ้นสุดเลย" เชื่อมโยงกับดาเนียล 2:44 พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์จะทรงสถาปนาราชอาณาจักรหนึ่ง ซึ่งไม่มีวันทำลายเสียได้ หรือราชอำนาจนั้นจะไม่ตกไปแก่ชนชาติอื่น" วิวรณ์ 11:15 เขียนว่า "ราชอาณาจักรแห่งพิภพนี้ได้กลับเป็นราชอาณาจักรขององค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา และเป็นของพระคริสต์ของพระองค์และพระองค์จะทรงครอบครองตลอดไปเป็นนิตย์" เวลาที่ว่านี้คือ เวลาที่พระคริสต์จะเสด็จกลับมาเป็นครั้งที่สอง

|| หน้าถัดไป>>

1 พระเจ้า
2 พระวิญญาณของพระเจ้า
3 พระสัญญาของพระเจ้า
4 พระเจ้ากับความตาย
5 แผ่นดินของพระเจ้า
6 พระเจ้าและความชั่วร้าย
7 การบังเกิดพระเยซู
8 ธรรมชาติของพระเยซู
9 การรับบัพติศมา
10 ชีวิตในพระคริสต์

  


คำเผยพระวจนะส่วนตัว

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย