ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม>>

พื้นฐานพระคริสตธรรมคัมภีร์

2

แผ่นดินนั้นยังมิได้สถาปนาในขณะนี้

มีหลายเสียงที่กล่าวว่าแผ่นดินของพระเจ้าปรากฏอยู่ในปัจจุบัน ประกอบไปด้วยผู้ที่เชื่อ นั่นคือ “คริสตจักร” เป็นที่แน่ใจว่าผู้ที่เชื่ออย่างแท้จริงได้รับ "ความรอด" และมีที่ที่จัดเตรียมไว้ให้ในแผ่นดินของพระเจ้า แต่ไม่เป็นที่สงสัยเลยว่า เราไม่ได้อยู่ในแผ่นดินนั้นในขณะนั้น เพราะว่าพระคริสต์ยังมิได้เสด็จกลับมา

เห็นได้ชัดจากสิ่งที่เราได้ศึกษาในบทเรียนที่ผ่านมาว่า "เนื้อและเลือดจะมีส่วนในแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้" (1 โครินธ์ 15:50) เราเป็น "ผู้รับมรดกแผ่นดินซึ่งพระองค์ทรงสัญญาไว้แก่ผู้ที่รักพระองค์" (ยากอบ 2:5) เพราะการรับบัพติศมาทำให้เราเป็นผู้รับมรดกของพระสัญญาที่มีต่ออับราฮัม ซึ่งเป็นพระสัญญาที่ประกอบด้วยข่าวประเสริฐของแผ่นดินของพระเจ้า (มัทธิว 4:23; กาลาเทีย 3:8,27-29) เมื่อพระสัญญาที่มีต่ออับราฮัมสำเร็จในเวลาที่พระคริสต์เสด็จกลับมา เราก็จะได้รับมรดกแผ่นดินของพระเจ้า (มัทธิว 25:34; 1 โครินธ์ 6:9-10; 15:50; กาลาเทีย 5:21;
เอเฟซัส 5:5) ภาษาที่ใช้กล่าวถึงการรับมรดกในอนาคตแสดงว่าแผ่นดินนั้นยังไม่ได้เป็นของผู้ที่เชื่อในขณะนี้

พระเยซูได้ตรัสคำอุปมาเพื่อแก้ข้อเข้าใจผิดของคนที่คิดว่า “แผ่นดินของพระเจ้าจะมาตั้งอยู่ในทันทีทันใด พระองค์ตรัสว่ามีเจ้านายองค์หนึ่งไปเมืองไกล เพื่อจะรับอำนาจมาครองแผ่นดิน แล้วจะกลับมา” ท่านเรียกทาสมามอบความรับผิดชอบให้
"เมื่อท่านได้รับอำนาจครองแผ่นดินกลับมาแล้ว ท่านจึงเรียกทาสทั้งหลายมา" และพิพากษาพวกเขา (ลูกา 19:11-27)

เจ้านายองค์นั้นเปรียบเป็นพระเยซูผู้ทรงเดินทาง “ไกล” ไปสวรรค์เพื่อรับแผ่นดินมาครองและนำกลับมาพร้อมพระองค์เมื่อพระองค์เสด็จกลับมาเพื่อพิพากษาโลก จึงเป็นไปไม่ได้ที่ “ทาส” จะครอบครองแผ่นดินนั้นในระหว่างที่เจ้านายไม่อยู่

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงหลักฐานสนับสนุนคำกล่าวข้างต้น

- "พระเยซูตรัสว่า "ราชอำนาจของเรามิได้เป็นของโลกนี้" (ยอห์น 18:36) พระองค์อาจจะกล่าวว่า "เราเป็นกษัตริย์" (ยอห์น 18:37) แสดงว่า “ความเป็นกษัตริย์” ในปัจจุบันของพระคริสต์ไม่ได้หมายความว่าแผ่นดินของพระองค์ถูกสถาปนาขึ้น แม้แต่ผู้ที่สัตย์ซื่อในศตวรรษแรกก็ยังรอคอย "แผ่นดินของพระเจ้า" (มาระโก 15:43)

- พระคริสต์ตรัสกับสาวกของพระองค์ว่าพระองค์จะไม่ดื่มน้ำองุ่นอีก
"จนวันนั้นมาถึง คือวันที่เราจะดื่มกันใหม่กับพวกท่านในแผ่นดินแห่งพระบิดาของเรา" (มัทธิว 26:29) หมายความว่า แผ่นดินนั้นอยู่ในอนาคต ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้คนเข้าใจกันเมื่อพระคริสต์ทรงสั่งสอนเรื่อง "ข่าวประเสริฐเรื่องแผ่นดินของพระเจ้า" (ลูกา 8:1) "ผู้ที่จะรับประทานอาหารในแผ่นดินของพระเจ้าก็เป็นสุข" (ลูกา 14:15)

- "จัดเตรียมแผ่นดินมอบให้แก่ท่าน ท่านทั้งหลายจะกินและดื่มที่โต๊ะของเราในแผ่นดินของเรา" (ลูกา 22:29-30)

- พระเยซูทรงอธิบายถึงหมายสำคัญหล-ายอย่างที่จะบอกถึงการเสด็จมาอีกครั้งของพระองค์และตรัสว่า "เช่นนั้นแหละ เมื่อท่านทั้งหลายเห็นเหตุการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้น ก็ให้รู้ว่าแผ่นดินของพระเจ้าใกล้จะถึงแล้ว" (ลูกา 21:31) เป็นเรื่องเป็นไปไม่ได้ที่ว่าแผ่นดินของพระเจ้าจะตั้งอยู่ก่อนการเสด็จกลับมาอีกครั้ง

- "เราทั้งหลายจำต้องทนความยากลำบากมากจึงจะได้เข้าในแผ่นดินของพระเจ้า" (กิจการของอัครทูต 14:22) ผู้ที่เชื่อและทนทุกข์ยากลำบากทุกคนจะอธิษฐานอย่างจริงใจที่จะให้แผ่นดินของพระเจ้ามาตั้งอยู่ (มัทธิว 6:10)

- พระเจ้าทรง "เรียกท่านให้เข้ามาในแผ่นดินของพระองค์" (1 เธสะโลนิกา 2:12) เราจะต้องแสวงหาการเข้าสู่แผ่นดินนั้นโดยการแสวงหาความชอบธรรมของพระเจ้า (มัทธิว 6:33)

<<ย้อนกลับ || หน้าถัดไป>>

1 พระเจ้า
2 พระวิญญาณของพระเจ้า
3 พระสัญญาของพระเจ้า
4 พระเจ้ากับความตาย
5 แผ่นดินของพระเจ้า
6 พระเจ้าและความชั่วร้าย
7 การบังเกิดพระเยซู
8 ธรรมชาติของพระเยซู
9 การรับบัพติศมา
10 ชีวิตในพระคริสต์

  


คำเผยพระวจนะส่วนตัว

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย