ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม>>

พื้นฐานพระคริสตธรรมคัมภีร์

4

การพิพากษาของพระเจ้า

เพราะซาโลมอนได้หลงไปจากพระศาสนา อาณาจักรอิสราเอลจึงถูกแบ่งเป็นสองฝ่าย เรโหโบอัม โอรสของซาโลมอน ปกครองเผ่ายูดาห์ เบนจามิน และครึ่งหนึ่งของเผ่ามนัสเสห์ ส่วนเยโรโบอัมปกครองเผ่าที่เหลือสิบเผ่า อาณาจักรของชนสิบเผ่านี้มีชื่อว่าอิสราเอลหรือเอฟราอิม ส่วนอีกสองเผ่ามีชื่อว่ายูดาห์ ผู้คนส่วนใหญ่ของเผ่าต่างๆ เหล่านี้เดินตามแบบอย่างที่ไม่ดีของซาโลมอน พวกเขาอ้างว่าเชื่อในพระเจ้าเที่ยงแท้ แต่ในขณะเดียวกันก็บูชารูปเคารพของชนชาติรอบข้าง หลายครั้งที่พระเจ้าตรัสผ่านผู้เผยพระวจนะของพระองค์ให้อิสราเอลสำนึกบาป แต่ไม่ได้ผล พระองค์จึงลงโทษพวกเขา โดยขับไล่พวกเขาให้ออกจากดินแดนอิสราเอลไปอยู่ในดินแดนของศัตรูคือ พวกอัสซีเรีย และบาบิโลน ผู้ซึ่งรุกรานอิสราเอลและจับพวกเขาไปเป็นเชลย "พระองค์อดทนกับเขาอยู่หลายปี และทรงเตือนเขาด้วยพระวิญญาณของพระองค์ทางผู้เผยพระวจนะของพระองค์ เขาก็ยังไม่เงี่ยหูฟัง เพราะฉะนั้น พระองค์จึงทรงมอบเขาไว้ในมือของชนชาติทั้งหลายแห่งแผ่นดินนั้น" (เนหะมีย์ 9:30)

ชนสิบเผ่าของอิสราเอลไม่เคยมีกษัตริย์ที่ชอบธรรม เยโรโบอัม อาหับ เยโฮอาช ล้วนถูกบันทึกในพระธรรมพงศ์กษัตริย์ว่าเป็นพวกบูชารูปเคารพ กษัตริย์องค์สุดท้าย คือ โฮเชยา ในรัชสมัยของพระองค์ อิสราเอลถูกครอบครองโดยอัสซีเรีย และทั้งสิบเผ่าถูกต้อนไปเป็นเชลย (2 พงศ์กษัตริย์ 17) จากนั้น พวกเขาไม่ได้กลับมาอิสราเอลอีกเลย

ชนสองเผ่าแห่งยูดาห์ มีกษัตริย์ที่ชอบธรรมอยู่บ้าง (เช่น เฮเซคียาห์และโยสิยาห์) แม้ว่าส่วนใหญ่จะเป็นกษัตริย์ไม่ชอบธรรม เพราะว่าประชาชนทำบาปครั้งแล้วครั้งเล่า พระเจ้าจึงเหวี่ยงยูดาห์ทิ้งในรัชสมัยของกษัตริย์เศเดคียาห์ กษัตริย์องค์สุดท้ายของยูดาห์ โดยให้บาบิโลนยกกองทัพมาและต้อนอิสราเอลไปเป็นเชลย (2 พงศ์กษัตริย์ 25) พวกเขาอยู่ที่บาบิโลน 70 ปี และกลับมาอิสราเอลภายใต้การนำของเอสราและเนหะมีย์ พวกเขาไม่มีกษัตริย์ของตนเองอีกเลย แต่ถูกปกครองโดยพวกบาบิโลน กรีก และโรมัน พระเยซูทรงประสูติในยุคที่โรมันปกครอง เพราะว่าอิสราเอลปฎิเสธพระเยซู พวกเขาถูกพวกโรมันยกมารุกรานในปี ค.ศ. 70 และแตกกระสานซ่านเซ็นไปทั่วโลก เมื่อ 100 ปีที่แล้วมานี้เองที่พวกเขาเริ่มเดินทางกลับมา เป็นการประกาศการกลับมาของพระคริสต์ (ดูภาคผนวก 3)

เอเสเคียล 21:25-27 พยากรณ์จุดจบของแผ่นดินของพระเจ้าตามที่เห็นจากประชาชาติอิสราเอล "ผู้อธรรมที่ลามก คือเจ้านายอิสราเอลเอ๋ย (เศเดคียาห์) ผู้ที่วันกำหนดมาถึงแล้ว…พระเจ้าตรัสดังนี้ว่า จงปลดผ้าโพกและถอดมงกุฎออกเสีย
(เศเดคียาห์จะพ้นจากการเป็นกษัตริย์) สิ่งต่างๆ จะไม่คงอยู่อย่างที่เคยเป็น…เราจะกระทำให้เป็นที่พังทลาย พังทลาย พังทลาย และจะไม่มีเลย จนกว่าผู้มีสิทธิอันชอบธรรมจะมาถึง และเราจะประทานให้แก่ท่านผู้นั้น" มีข้อความมากมายที่คร่ำครวญถึงจุดจบของแผ่นดินของพระเจ้า (โฮเชยา 10:3; บทเพลงคร่ำครวญ 5:16; เยเรมีห์ 14:21; ดาเนียล 8:12-14)

การเน้นย้ำคำว่า “พังทลาย” ถึงสามครั้งในเอเสเคียล 21:25-27 หมายถึงการรุกรานของกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์แห่งบาบิโลน ถ้าเราสังกต เราจะเห็นตัวอย่างของการที่แผ่นดินของพระเจ้าและกษัตริย์ที่ปกครองอยู่อย่างสอดคล้องกัน การล้มล้างกษัตริย์เศเดคียาห์ คือการล้มล้างแผ่นดินของพระเจ้า (ดูหัวข้อที่ 5.2) แผ่นดินของพระเจ้าในอิสราเอลสิ้นสุดลง "เราจะให้ราชอาณาจักรของพงศ์พันธุ์อิสราเอลสิ้นสุดลงเสียที" (โฮเชยา 1:4) "และจะไม่มีจนกว่า…" แปลว่าแผ่นดินนั้นจะกลับมาอีกครั้งเมื่อ "ผู้มีสิทธิ์อันชอบธรรมมาถึง และจะประทานให้แก่ผู้นั้น" พระเจ้าจะประทานพระที่นั่งของดาวิด บรรพบุรุษของท่านให้แก่ท่านและแผ่นดินของท่านจะไม่รู้จักสิ้นสุดเลย" (ลูกา 1:32-33) นี่คือเวลาที่พระสัญญาเรื่องการฟื้นฟูแผ่นดินของพระเจ้าจะสำเร็จ

<<ย้อนกลับ || หน้าถัดไป>>

1 พระเจ้า
2 พระวิญญาณของพระเจ้า
3 พระสัญญาของพระเจ้า
4 พระเจ้ากับความตาย
5 แผ่นดินของพระเจ้า
6 พระเจ้าและความชั่วร้าย
7 การบังเกิดพระเยซู
8 ธรรมชาติของพระเยซู
9 การรับบัพติศมา
10 ชีวิตในพระคริสต์

  


คำเผยพระวจนะส่วนตัว

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ