ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม>>

พื้นฐานพระคริสตธรรมคัมภีร์

5

การฟื้นฟูอิสราเอล

ผู้เผยพระวจนะในพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมกล่าวถึงการ "ฟื้นฟู" ของแผ่นดินของพระเจ้า เมื่อพระมาซีฮาห์เสด็จกลับมา สาวกของพระคริสต์ตั้งตารอยคอยเวลาที่ว่านี้ "เมื่อพวกเขามาพร้อมหน้ากัน พวกเขาถามพระองค์ว่า พระองค์เจ้าข้า พระองค์จะทรงตั้งราชอาณาจักรขึ้นใหม่ให้แก่ชนอิสราเอลในครั้งนี้หรือ" คือ "เอเสเคียล 21:27 จะสำเร็จในขณะนี้หรือ" พระเยซูตรัสตอบว่า พวกเขาจะไม่มีวันรู้วันเวลาที่พระองค์จะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่ง แม้ว่าทูตสวรรค์จะบอกกับพวกเขาว่าพระองค์จะเสด็จกลับมาอีกอย่างแน่นอน" (กิจการของอัครทูต 1:6-11)

การฟื้นฟูแผ่นดินของพระเจ้า/อิสราเอลจะเกิดขึ้นเมื่อพระคริสต์เสด็จกลับมาอีกครั้ง เปโตรเทศนาสั่งสอนว่าพระเจ้าจะ "ทรงใช้พระคริสต์ซึ่งกำหนดไว้แล้วนั้นมาเพื่อท่านทั้งหลาย คือพระเยซู พระองค์นั้นสวรรค์จะต้องรับไว้จนถึงวาระเมื่อสิ่งสารพัดจะตั้งขึ้นใหม่ ตามซึ่งพระเจ้าได้ตรัสไว้ โดยปากบรรดาผู้เผยพระวจนะบริสุทธิ์ของพระองค์" (กิจการของอัครทูต 3:20-21) การเสด็จกลับมาอีกครั้งจะนำมาซึ่งการสถาปนาแผ่นดินของพระเจ้าขึ้นใหม่ดังเช่นการฟื้นฟูแผ่นดินเดิมของอิสราเอล

การฟื้นฟูของแผ่นดินของพระเจ้าเป็นหัวใจของผู้เผยพระวจนะของพระเจ้า

- "พระที่นั่งก็ได้รับการสถาปานาด้วยความรักมั่นคง บนนั้นจะมีผู้หนึ่งนั่งอยู่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตในเต็นท์ของดาวิด (ในการกลับมาครั้งที่สอง - ลูกา 1:32,33) พิพากษา…และมีความชอบธรรม" (อิสยาห์ 16:5)

- "ในวันนั้น เราจะยกกระท่อมของดาวิดที่ล้มลงแล้วนั้นตั้งขึ้นใหม่ (“บัลลังก์” ของดาวิดในลูกา 1:32,33) และซ่อมช่องชำรุดต่างๆ เสีย และยกที่สลักหักพังขึ้น และสร้างเสียใหม่อย่างในสมัยโบราณกาล"
(อาโมส 9:11) ประโยคสุดท้ายเห็นได้ชัดว่าเป็นภาษาที่ใช้กับการฟื้นฟู

- "ลูกหลานของเขา (อิสราเอล) จะเป็นเหมือนสมัยก่อน และชุมนุมของเขาจะได้ถูกสถาปนาไว้ต่อหน้าเรา" (เยเรมีห์ 30:20)

- "พระเจ้าจะเลือกสรรกรุงเยรูซาเล็มอีกครั้งหนึ่ง" (เศคาริยาห์ 2:12) ทำให้เมืองนั้นเป็นนครหลวงของอาณาจักรทั่วโลกของพระองค์ (สดุดี 48:2; อิสยาห์ 2:2-4)

- "เราจะให้ยูดาห์และอิสราเอลกลับสู่สภาพเดิม และสร้างเขาทั้งหลายเสียใหม่ อย่างที่เขาเป็นมาแต่เดิมนั้น ที่นั่นจะได้ยินเสียงบันเทิงและเสียงรื่นเริง เราจะให้แผ่นดินนั้นกลับสู่สภาพเดิม ในสถานที่นี้ จะเป็นที่อาศัยของผู้เลี้ยงแกะ จะมีฝูงแกะผ่านอีก" (เยเรมีย์ 33:7-13)

การกลับมาของพระคริสต์เพื่อสถาปนาแผ่นดินนี้เป็นความหวังที่แท้จริงอิสราเอล ซึ่งเรามีส่วนร่วมด้วยโดยการรับบัพติศมา

<<ย้อนกลับ || หน้าถัดไป>>

1 พระเจ้า
2 พระวิญญาณของพระเจ้า
3 พระสัญญาของพระเจ้า
4 พระเจ้ากับความตาย
5 แผ่นดินของพระเจ้า
6 พระเจ้าและความชั่วร้าย
7 การบังเกิดพระเยซู
8 ธรรมชาติของพระเยซู
9 การรับบัพติศมา
10 ชีวิตในพระคริสต์

  


คำเผยพระวจนะส่วนตัว

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย