ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม>>

พื้นฐานพระคริสตธรรมคัมภีร์

7

สหัสวรรษ

เมื่อมาถึงจุดนี้ในบทเรียนเกี่ยวกับชีวิตในแผ่นดินของพระเจ้า ผู้อ่านอาจจะถามว่า
"ภาพของแผ่นดินของพระเจ้าดูจะเป็นฝ่ายโลกเกินไปหรือไม่" ผู้คนในแผ่นดินของพระเจ้าจะยังคงมีลูกหลาน (อิสยาห์ 65:23) และยังคงเสียชีวิต (อิสยาห์ 65:20) ยังคงมีข้อวิวาทซึ่งพระคริสต์จะต้องพิพากษา (อิสยาห์ 2:4) และยังต้องทำงานเลี้ยงชีพ แม้ว่างานจะเบากว่างานในโลก ทั้งหมดนี้ดูจะห่างไกลจากพันธสัญญาที่ว่าคนชอบธรรมจะได้รับชีวิตนิรันดร์ มีลักษณะของพระเจ้า เทียบเท่าทูตสวรรค์ผู้ซึ่งไม่แต่งงานหรือมีลูกหลาน (ลูกา 20:35-36) คำตอบก็คือส่วนแรกของแผ่นดินของพระเจ้าจะมีระยะเวลา 1,000 ปี หรือ “สหัสวรรษ” (วิวรณ์ 20:2-7) ในเวลาช่วงนี้ จะมีผู้คนสองจำพวกบนโลก

1 พวกปุโรหิตของพระเจ้าคือบรรดาผู้ที่ติดตามพระคริสต์ในชีวิตนี้ และจะได้รับชีวิตนิรันดร์ที่บัลลังก์พิพากษา หมายเหตุ: “ปุโรหิต” หมายถึงคนที่ “ถูกเลือกสรร” คือผู้ที่เชื่อที่แท้

2 คนธรรมดาทั่วไปที่ไม่รู้จักข่าวประเสริฐเมื่อพระคริสต์เสด็จกลับมา พวกเขาไม่ต้องรับผิดชอบต่อหน้าบัลลังก์พิพากษา

เมื่อพระคริสต์เสด็จกลับมา จะมีชายสองคนอยู่ในทุ่งนา จะทรงรับไปคนหนึ่ง ทรงละไว้คนหนึ่ง (ลูกา 17:36) ผู้ที่ถูก “ละไว้” คือ คนในกลุ่มข้อ 2

เมื่อพวกปุโรหิตได้รับลักษณะของพระเจ้าที่บัลลังก์พิพากษา พวกเขาจะไม่ตายหรือมีลูกหลานอีก คำอธิบายผู้คนในช่วงเวลานี้ คือผู้คนในกลุ่ม 2 ผู้ซึ่งยังมีชีวิตอยู่เมื่อพระคริสต์เสด็จกลับมา แต่เป็นผู้ที่ไม่รู้จักพระเจ้า รางวัลของผู้ชอบธรรมคือ ได้เป็น "ราชอาณาจักรและปุโรหิต” และพวกเขาจะได้ครอบครองแผ่นดินโลก" (วิวรณ์ 5:10) ราชอาณาจักรหรือกษัตริย์จะต้องปกครองประชากรคือผู้ที่ไม่รู้จักพระเจ้าเมื่อพระเยซูเสด็จกลับมาอีกครั้ง การอยู่ "ในพระคริสต์" ทำให้เราได้รับรางวัลของพระองค์ คือได้เป็นผู้ครอบครองแผ่นดินโลก "ผู้ใดมีชัยชนะ เราจะให้ผู้นั้นมีอำนาจครอบครองบรรดาประชาชาติ และผู้นั้นจะบังคับบัญชาคนทั้งหลายด้วยกระบองเหล็ก ตามที่ เรา ได้รับอำนาจจากพระบิดาของเรา" (วิวรณ์ 2:26-27)

คำอุปมาของพระคริสต์เรื่องตะลันต์เป็นจริงในเวลานี้ ทาสที่สัตย์ซื่อก็จะได้รับรางวัลเป็นเมืองสิบเมืองหรือห้าเมืองเพื่อครอบครอง (ลูกา 19:12-19) ความรู้เรื่องวิถีทางของพระเจ้าจะไม่กระจายไปทันทีที่พระเยซูเป็นกษัตริย์ที่เยรูซาเล็ม ผู้คนจะหลั่งไหลเข้าไปที่เยรูเซาเล็มเพื่อหาความรู้เกี่ยวกับพระเจ้า (อิสยาห์ 2:2,3) และภูเขาของดาเนียล 2:35,44 ค่อยๆ แผ่ขยายไปบนแผ่นดินโลก เป็นหน้าที่ของปุโรหิตที่จะกระจายความรู้เกี่ยวกับพระเจ้าและแผ่นดินของพระองค์

เมื่อครั้งที่อิสราเอลเป็นแผ่นดินของพระเจ้า หน้าที่ของปุโรหิตคือสอนความรู้เรื่องของพระเจ้า (มาลาคี 2:5-7) พวกเขาถูกแต่งตั้งให้อยู่ในเมืองต่างๆ ทั่วอิสราเอล ในแผ่นดินของพระเจ้า พวกปุโรหิตของพระเจ้าจะทำหน้าที่แทน (วิวรณ์ 5:10)

หากพระคริสต์เสด็จกลับมาในวันนี้

1. คนเป็นและคนตายที่ต้องรับผิดชอบต่อพระเจ้า จะถูกรับไปอยู่ต่อหน้าบัลลังก์พิพากษา

2. คนอธรรมที่ต้องรับผิดชอบ จะต้องถูกลงโทษด้วยความตาย และคนชอบธรรมจะได้ชีวิตนิรันดร์ ประชาชาติที่ต่อต้านพระคริสต์จะถูกพิพากษาด้วย

3. ผู้ชอบธรรมจะปกครองคนที่ยังมีชีวิ-ตอยู่ในเวลานั้นซึ่งเป็นพวกที่ไม่ต้องรับผิดชอบต่อพระเจ้า และสอนพวกเขาให้รู้จักข่าวประเสริฐในฐานะที่เป็น "ราชอาณาจักรและปุโรหิตของพระเจ้า” (วิวรณ์ 5:10)

4. ช่วงเวลานี้จะนาน 1,000 ปี ตลอดระยะเวลานี้ ผู้ที่มีชีวิตอยู่จะได้ยินเรื่องข่าวประเสริฐและต้องรับผิดชอบต่อพระเจ้า พวกเขาจะมีชีวิตที่ยืนยาวและมีความสุขกว่าในปัจจุบัน

5. เมื่อสิ้นสุดสหัสวรรษ จะมีการต่อต้านพระคริสต์และปุโรหิต พระเจ้าจะทำลายพวกเขา (วิวรณ์ 20:8-9)

6. เมื่อสิ้นสุดสหัสวรรษ คนที่ตายไปแล้วในช่วงนั้น จะฟื้นขึ้นจากความตายและถูกพิพากษา (วิวรณ์ 20:5,11-15)

7. คนอธรรมจะถูกทำลายและคนชอบธรรมจะมีชีวิตนิรันดร์เหมือนเรา

พระประสงค์ของพระเจ้าบนโลกจะสำเร็จ โลกจะเต็มไปด้วยคนชอบธรรมที่เป็นอมตะ "ยาเวห์ เอโลฮิม" พระนามของพระเจ้า (ซึ่งแปลว่า “พระองค์ผู้ทรงปรากฏในบรรดาผู้ยิ่งใหญ่”) จะสมบูรณ์ ความบาปและความตายจะไม่มีบนแผ่นดินโลกอีกต่อไป คำสัญญาที่ว่าพงศ์พันธุ์ของงูจะถูกทำลายโดยการถูกตีแหลกที่หัวก็จะสำเร็จเช่นกัน (ปฐมกาล 3:15) ตลอดสหัสวรรษนี้ พระคริสต์จะทรงปกครองอยู่ก่อน "จนกว่าพระองค์จะได้ทรงปราบศัตรูทั้งสิ้นให้อยู่ใต้พระบาทของพระองค์ ศัตรูตัวสุดท้ายที่พระองค์จะทรงทำลายนั้นคือความตาย เมื่อสิ่งสารพัดถูกปราบให้อยู่ใต้พระองค์แล้ว เมื่อนั้นองค์พระบุตรก็จะอยู่ในพระเจ้าผู้ทรงปราบสิ่งสารพัดให้อยู่ใต้พระองค์ เพื่อพระเจ้าจะทรงเป็นเอกเป็นใหญ่ในสิ่งสารพัดทั้งปวง" (1 โครินธ์ 15:25-28)

นี่จะเป็น "วาระที่สุด บัดนั้นพระคริสต์จะทรงมอบแผ่นดินไว้แก่พระบิดาเจ้า"
(1 โครินธ์ 15:24) เราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหลังจากที่พระเจ้า “ทรงเป็นเอกเป็นใหญ่ ในสิ่งสารพัดทั้งปวง” เรารู้เพียงว่า เราจะมีชีวิตนิรันดร์ มีลักษณะของพระเจ้าและมีชีวิตอยู่เพื่อถวายเกียรติแก่พระเจ้าและทำสิ่งที่พระองค์ทรงพอพระทัย เป็นการถือวิสาสะเกินไปที่เราจะถามถึงเรื่องราวหลังสหัสวรรษ

ความเข้าใจใน "ข่าวประเสริฐของแผ่นดินของพระเจ้า" เป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับความรอด ขอให้ผู้อ่านอ่านบทเรียนนี้อีกครั้งและอ่านพระคริสตธรรมคัมภีร์ตามที่ได้อ้างอิงถึง

พระเจ้าทรงมีพระประสงค์ให้เราเข้าในแผ่นดินของพระองค์และมีส่วนในแผ่นดินนั้น พระองค์ไม่ได้มีพระประสงค์ที่จะสำแดงอำนาจในการเนรมิตสร้าง การรับบัพติศมาทำให้เรามีส่วนในพันธสัญญาเกี่ยวกับแผ่นดินของพระเจ้า เป็นการยากที่จะเชื่อว่าแค่การรับบัพติศมาและเชื่อฟังพระเจ้าอยู่ไม่กี่ปีของชีวิต ก็ทำให้เราสามารถมีสง่าราศีและชีวิตนิรันดร์ ถึงกระนั้น ความศรัทธาในความรักยิ่งใหญ่ของพระเจ้าจะต้องมั่นคง ไม่ว่าปัญหาในระยะสั้นๆ ของเราจะเป็นอย่างไร เราก็ไม่มีเหตุผลที่ดีในการปฏิเสธข่าวประเสริฐ

"ถ้าพระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายเรา ใครจะขัดขวางเรา" (โรม 8:31)

"ความทุกข์ลำบากแห่งสมัยปัจจุบันไม่สมควรที่จะเอาไปเปรียบกับศักดิ์ศรีที่จะเผยให้แก่เราทั้งหลาย" (โรม 8:18)

"การทุกข์ยากเล็กๆ น้อยๆ ของเรา ซึ่งเรารับอยู่ประเดี๋ยวเดียวนั้น จะทำให้เรามีศักดิ์ศรีถาวรมากหาที่เปรียบมิได้" (2 โครินธ์ 4:17)

<<ย้อนกลับ ||

1 พระเจ้า
2 พระวิญญาณของพระเจ้า
3 พระสัญญาของพระเจ้า
4 พระเจ้ากับความตาย
5 แผ่นดินของพระเจ้า
6 พระเจ้าและความชั่วร้าย
7 การบังเกิดพระเยซู
8 ธรรมชาติของพระเยซู
9 การรับบัพติศมา
10 ชีวิตในพระคริสต์

  


คำเผยพระวจนะส่วนตัว

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ