ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม>>

พื้นฐานพระคริสตธรรมคัมภีร์

พระเจ้าและความชั่วร้าย

หลายนิกายในคริสตศาสนาและศาสนาอื่นๆ เชื่อว่ามีปีศาจชื่อมารหรือซาตาน ซึ่งเป็นตัวก่อปัญหาในโลกและในชีวิตของเรา รวมทั้งเป็นตัวรับผิดชอบต่อบาปที่เรากระทำ พระคริสตธรรมคัมภีร์สอนไว้ชัดเจนว่าพระเจ้าทรงมีอำนาจสูงสุด ในบทเรียนที่ 1.4 เราเห็นว่าทูตสวรรค์ไม่สามารถทำบาปได้ ถ้าเราเชื่อตามนี้ ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะมีอำนาจเหนือธรรมชาติในจักรวาลที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามกับพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพ ถ้าเราเชื่อว่ามีอำนาจนั้น ก็หมายความว่าเราสงสัยในความเป็นใหญ่ของพระเจ้า จึงเป็นเรื่องที่จำเป็นมากที่เราจะต้องเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับมารหรือซาตานที่ว่านี้ ฮีบรู 2:14 บอกเราว่าพระเยซูทรงทำลายมารเสีย โดยความตายของพระองค์ ถ้าเราไม่เข้าใจมารอย่างถูกต้อง เราก็จะไม่เข้าใจพระเยซูหรือสิ่งที่พระองค์กระทำ

ในโลกของ “คริสเตียน” จะมีความคิดที่ว่าสิ่งที่ดีนั้นมาจากพระเจ้า และสิ่งที่ไม่ดีมาจากมารหรือซาตาน ซึ่งไม่ใช่ความคิดใหม่และไม่ได้มีแต่เพียงในหมู่คริสเตียนเท่านั้น แม้แต่พวกบาบิโลนเองก็ยังเชื่อว่ามีพระเจ้าสององค์ คือพระเจ้าแห่งความดีและแสงสว่าง และพระเจ้าแห่งความชั่วร้ายและความมืดมิด และทั้งสององค์ต่อสู้กันอยู่เรื่อยไป เพราะว่าไซรัส กษัตริย์แห่งเปอร์ซียมีความคิดเช่นนี้ พระเจ้าจึงตรัสกับพระองค์ว่า "เราเป็นพระเจ้า และไม่มีอื่นใดอีก นอกจากเราไม่มีพระเจ้า…เราปั้นความสว่างและสร้างความมืด เราทำโชคและสร้างความร้าย (ฉบับแปลใหม่ ใช้คำว่า
"ความวิบัติ" เราคือพระเจ้าผู้กระทำสิ่งเหล่านี้ทั้งสิ้น" (อิสยาห์ 45:5-7,22) พระเจ้าสร้างความสันติสุขและสร้างความชั่วร้ายหรือความวิบัติ พระเจ้าเป็นผู้ก่อ ผู้สร้าง “ความชั่วร้าย” ในนัยนี้ โดยนัยนี้ “ความชั่วร้าย” นั้นต่างจากบาป บาปคือการกระทำผิดของมนุษย์ และเข้ามาสู่โลกโดยมนุษย์ ไม่ใช่โดยพระเจ้า (โรม 5:12)

พระเจ้าตรัสกับกษัตริย์ไซรัสและชาวบาบิโลนว่า "นอกจากเราไม่มีพระเจ้า" คำว่า
"เอล" (el)
ในภาษาฮีบรูแปลว่า “พระเจ้า” ซึ่งหมายความว่า "กำลังหรือแหล่งแห่งพลัง" พระเจ้ากำลังบอกเราว่าไม่มีแหล่งแห่งพลังอื่นใดนอกจากพระองค์ นี่คือเหตุผลที่ทำให้ผู้ที่เชื่อพระเจ้าอย่างแท้จริงไม่ยอมรับความคิดของการมีพลังเหนือธรรมชาติของมารหรือปีศาจ

 || หน้าถัดไป>>

1 พระเจ้า
2 พระวิญญาณของพระเจ้า
3 พระสัญญาของพระเจ้า
4 พระเจ้ากับความตาย
5 แผ่นดินของพระเจ้า
6 พระเจ้าและความชั่วร้าย
7 การบังเกิดพระเยซู
8 ธรรมชาติของพระเยซู
9 การรับบัพติศมา
10 ชีวิตในพระคริสต์

  


คำเผยพระวจนะส่วนตัว

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย