ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม>>

พื้นฐานพระคริสตธรรมคัมภีร์

2

พระเจ้า : ผู้สร้างความวิบัติ

ในพระคริสตธรรมคัมภีร์มีหลายตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าพระเจ้าทรงนำ "ความชั่วร้าย" มาสู่ชีวิตมนุษย์และโลก อาโมส 3:16 บอกว่าถ้าภัยตกอยู่ในเมืองใด พระเจ้าทรงกระทำเอง เช่น ถ้าแผ่นดินไหวที่เมืองใด เราจะรู้สึกว่า “มาร” เป็นผู้กระทำและก่อให้เกิดความหายนะนั้น แต่ผู้ที่เชื่ออย่างแท้จริงจะต้องเข้าใจว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่รับผิดชอบต่อเรื่องนี้ มีคาห์ 1:12 กล่าวว่า "ภัยพิบัติได้ลงมาจากพระเจ้าถึงประตูเมืองเยรูซาเล็ม" ในพระธรรมโยบ เราได้อ่านเรื่องของโยบคนชอบธรรมผู้ซึ่งสูญเสียทุกสิ่งในชีวิต พระธรรมโยบสอนให้เรารู้ว่าความชั่วร้ายที่เกิดขึ้นในชีวิตของมนุษย์ไม่ได้เป็นสัดส่วนกับการเชื่อฟังหรือไม่เชื่อฟังพระเจ้า โยบตระหนักว่า "พระเจ้าประทาน และพระเจ้าทรงเอาไปเสีย" (โยบ 1:21) เขาไม่ได้พูดว่า "พระเจ้าประทาน และซาตานเอาไปเสีย" และยังพูดกับภรรยาของตนว่า "เราจะรับสิ่งดีจากพระหัตถ์ของพระเจ้า และจะไม่รับของไม่ดีบ้างหรือ" (โยบ 2:10) ในตอนท้ายของพระธรรมนี้ เพื่อนของเขาแสดงความเห็นอกเห็นใจและปลอบโยนเขา "ด้วยเรื่องเหตุร้ายทั้งสิ้น ซึ่งพระเจ้าทรงนำมาเหนือท่าน" (โยบ 42:11 เทียบ 19:21; 8:4) พระเจ้าจึงเป็นที่มาของ "ความชั่วร้าย" ในแง่ที่ว่าทรงเป็นผู้อนุญาตให้เกิดปัญหาต่างๆ ในชีวิตของเรา

"เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตีสอนผู้ที่พระองค์ทรงรัก…ท่านทั้งหลายจงรับและทนเอาเถอะ…ต่อมาภายหลังก็จะก่อให้เกิดความสุขสำราญแก่บรรดาคนที่ต้องทนอยู่นั้น คือความชอบธรรมนั้นเอง" (ฮีบรู 12:6-11) แสดงว่าความทุกข์ยากที่พระเจ้าประทานให้เรานั้นจะนำไปสู่การเติบโตทางจิตวิญญาณ เป็นการขัดแย้งที่จะกล่าวว่ามารเป็นผู้ที่ผลักดันให้เราทำบาปและไม่ชอบธรรม ในขณะที่กล่าวว่าพระเจ้าทรงให้ปัญหาเกิดขึ้นในชีวิตของเราเพื่อให้เรา "เกิดความสุขสำราญ คือความชอบธรรม" ความคิดในเรื่องของมารก่อให้เกิดปัญหา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในข้อความที่พูดถึงการมอบชายคนหนึ่งให้กับซาตาน "เพื่อให้จิตวิญญาณของเขารอด" (1 โครินธ์ 5:5) หรือ "เพื่อเขาจะไม่หลู่พระเกียรติพระเจ้า" (1 ทิโมธี 1:20) ถ้าซาตานทำให้มนุษย์ทำบาปและมีผลกระทบในแง่ลบต่อจิตวิญญาณของมนุษย์ เหตุใดข้อพระธรรมเหล่านี้จึงพูดถึง "ซาตาน" ในแง่บวก คำตอบก็คือ ปฏิปักษ์ "ซาตาน" หรือความทุกข์ยากในชีวิตสามารถก่อผลดีทางจิตวิญญาณในชีวิตของผู้ที่เชื่อในพระเจ้า

ถ้าเรายอมรับว่าความชั่วร้ายมาจากพระเจ้า เราก็สามารถที่จะอธิษฐานขอให้พระเจ้าทรงจัดการกับปัญหาของเรา เช่น ขจัดปัญหานั้นออกไป ถ้าปัญหานั้นไม่หมดไป เราจะรู้ได้ว่าปัญหาเหล่านั้นมาจากพระเจ้าเพื่อให้เกิดผลดีทางจิตวิญญาณของเรา ถ้าเราเชื่อว่ามีสิ่งชั่วร้ายที่เรียกว่ามารหรือซาตานที่ก่อปัญหาแล้วละก็ เราก็ไม่มีทางจะทำอะไรกับปัญหาเหล่านั้นได้ ความพิการ โรคภัย ความตายอย่างปัจจุบันทันด่วน หรือความหายนะ ถือว่าเป็นเคราะห์ร้าย ถ้ามารคือทูตสวรรค์ที่กระทำความผิดบาปและมีอำนาจ มันจะต้องมีอำนาจมากกว่าเรามาก และเราไม่มีทางเลือกนอกจากยอมทนทุกข์ในเงื้อมือของมัน แต่ในทางตรงกันข้าม เราสบายใจได้ว่า ภายใต้การควบคุมของพระเจ้า "พระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่ง" (โรม 8:28) ในชีวิตของผู้ที่เชื่อพระเจ้าจึงไม่มีคำว่า "โชค" อยู่

<<ย้อนกลับ || หน้าถัดไป>>

1 พระเจ้า
2 พระวิญญาณของพระเจ้า
3 พระสัญญาของพระเจ้า
4 พระเจ้ากับความตาย
5 แผ่นดินของพระเจ้า
6 พระเจ้าและความชั่วร้าย
7 การบังเกิดพระเยซู
8 ธรรมชาติของพระเยซู
9 การรับบัพติศมา
10 ชีวิตในพระคริสต์

  


คำเผยพระวจนะส่วนตัว

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ