ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม>>

พื้นฐานพระคริสตธรรมคัมภีร์

6

ปีศาจ

ในหัวข้อที่แล้ว ถ้าเราเชื่อว่ามารหรือซาตานไม่มีตัวตน เราก็ต้องยอมรับว่า ปีศาจ ซึ่งเป็นลูกสมุนของมารก็ไม่มีตัวตนเช่นกัน หลายคนเชื่อว่าพระเจ้าประทานสิ่งดีๆ ในชีวิตแก่เรา และมารและปีศาจทำให้เกิดสิ่งที่ไม่ดีในชีวิต รวมทั้งนำสิ่งดีๆ ที่พระเจ้าให้เราไปจากเราด้วย พระคริสตธรรมคัมภีร์สอนเราอย่างชัดเจนว่าพระเจ้าทรงฤทธานุภาพสูงสุด พระองค์เป็นผู้ที่รับผิดชอบต่อทั้งสิ่งดีและไม่ดีในชีวิตของเรา
(อิสยาห์ 45:7) ดังนั้น เมื่อเราประสบความทุกข์ยาก เราควรจะยอมรับว่าเป็นสิ่งที่มาจากพระเจ้าไม่ใช่มาจากมารหรือปีศาจ โยบตระหนักว่า "พระเจ้าประทาน และพระเจ้าทรงเอาไปเสีย สาธุการแด่พระนามพระเจ้า" (โยบ 1:21)

พระเจ้าทรงเป็นที่มาของฤทธานุภาพทั้งปวง (อิสยาห์ 45:5; 44:8) พระเจ้าทรงริษยาเมื่อประชากรของพระองค์เชื่อในพระอื่น เมื่อพวกเขาพูดกับพระองค์ว่า "พระองค์ทรงเป็นพระเจ้ายิ่งใหญ่และทรงฤทธานุภาพ แต่เราเชื่อว่ายังมีพระอื่นอีกนอกจากพระองค์ แม้ว่าพระอื่นจะไม่ทรงฤทธานุภาพเท่าพระองค์" เราจึงไม่สามารถที่จะเชื่อว่ามีปีศาจหรือมารนอกเหนือจากพระเจ้า นี่คือความผิดพลาดที่อิสราเอลได้กระทำ พระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมบอกให้เรารู้ว่าอิสราเอลได้ทำให้พระเจ้าไม่ทรงพอพระทัย โดยการหันไปเคารพในพระอื่น เราจะเห็นได้จากพระ
คริสตธรรมคัมภีร์ว่า "ปีศาจ" ที่คนเชื่ออยู่ในทุกวันนี้ก็เหมือนพระเทียมที่อิสราเอลเชื่อในสมัยโบราณ

มารคือรูปเคารพ

ใน 1 โครินธ์ เปาโลอธิบายถึงสาเหตุที่คริสเตียนไม่ควรเชื่อหรือเกี่ยวข้องกับรูปเคารพ ในยุคของพระคริสตธรรมคัมภีร์ ผู้คนเชื่อว่าปีศาจคือพระเล็กพระน้อยที่พวกเขาไปกราบไหว้เพื่อให้ช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตของพวกเขา และจึงสร้างรูปปั้นหรือรูปเคารพและกราบไหว้รูปนั้น เปาโลใช้คำว่า "ปีศาจ" และ "รูปเคารพ" แทนที่กันในจดหมายของท่าน "เครื่องบูชาที่พวกต่างชาติถวายนั้น เขาถวายบูชาแก่พวกปีศาจ และแก่สิ่งที่ไม่ใช่พระเจ้า ข้าพเจ้าไม่ปรารถนาให้ท่านมีส่วนร่วมกับพวกปีศาจ ถ้ามีใครมาบอกท่านว่า "ของนี้เขาถวายแก่รูปเคารพแล้ว" ท่านอย่ารับประทาน เพราะเห็นแก่คนที่บอกนั้น" (1 โครินธ์ 10:20,28) รูปเคารพและปีศาจจึงเป็นสิ่งเดียวกัน เปาโลบอกว่า "เขาถวายบูชาแก่พวกปีศาจ ไม่ใช่พระเจ้า" ปีศาจไม่ใช่พระเจ้า และเนื่องจากมีพระเจ้าพระองค์เดียว ปีศาจจึงไม่มีอำนาจอะไรเลยและไม่ใช่แม้แต่พระเล็กพระน้อย ใน 1 โครินธ์ 8:4 กล่าวว่า

"เรื่องการกินอาหารที่เขาบูชาแก่รูปเคารพนั้น เรารู้อยู่แล้วว่า รูปนั้นไร้สาระ และมีพระเจ้าแท้แต่องค์เดียว" รูปเคารพหรือปีศาจไม่มีตัวตน มีพระเจ้าแท้องค์เดียวในโลก ในข้อ 5, 6 เปาโลบอกว่า

"แม้จะมีพระมาก (มีพระมากและเจ้ามากก็จริง) เหมือนที่ผู้คนเชื่อว่ามีภูตผีหลายประเภท เช่น ภูตผีประเภทหนึ่งทำให้เราตกงาน ภูตผีอีกประเภทหนึ่งทำให้ภรรยาทิ้งสามีไป แต่สำหรับพวกเรานั้นมีพระเจ้าองค์เดียว คือพระบิดาและสิ่งสารพัดทั้งปวงซึ่งเกิดขึ้นจากพระองค์"

เมื่อมองย้อนไปในพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม เราจะพบหลักฐานมากขึ้นว่า "ปีศาจ" ก็คือ "รูปเคารพ" พระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมฉบับภาษากรีกใช้คำว่า "diamoman" แทนคำว่า "รูปเคารพ ในเฉลยธรรมบัญญัติ 32:17 และสดุดี 106:37 ซึ่งในพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ใช้คำว่า "ปีศาจ" สดุดี 106:36-39 อธิบายความผิดพลาดของอิสราเอล และเปรียบเทียบรูปเคารพของคานาอันว่าเป็นปีศาจ

"ท่าน (อิสราเอล) ปรนนิบัติรูปเคารพของเขาซึ่งกลายเป็นบ่วงสำหรับท่าน ท่านฆ่าบุตรชายและบุตรหญิงของท่าน ถวายเป็นเครื่องสักการบูชาแก่ปีศาจ ท่านเทโลหิตผู้ไร้ผิดออกมา คือโลหิตบุตรชายบุตรหญิงของท่าน ผู้ซึ่งท่านได้ฆ่าเป็นเครื่องสักการบูชาแก่รูปเคารพแห่งคานาอัน"

<<ย้อนกลับ || หน้าถัดไป>>

1 พระเจ้า
2 พระวิญญาณของพระเจ้า
3 พระสัญญาของพระเจ้า
4 พระเจ้ากับความตาย
5 แผ่นดินของพระเจ้า
6 พระเจ้าและความชั่วร้าย
7 การบังเกิดพระเยซู
8 ธรรมชาติของพระเยซู
9 การรับบัพติศมา
10 ชีวิตในพระคริสต์

  


คำเผยพระวจนะส่วนตัว

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ