ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม>>

พื้นฐานพระคริสตธรรมคัมภีร์

7

ปีศาจในพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่

แล้วบทความในพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ที่พูดถึงปีศาจอย่างชัดเจนเล่า

สิ่งหนึ่งที่เราต้องทำความเข้าใจให้ชัดเจนคือ พระคริสตธรรมคัมภีร์เป็นพระวจนะของพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพ จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะขัดแย้งกันเอง ถ้าพระคริสตธรรมคัมภีร์บอกเราว่า พระเจ้าทรงฤทธานุภาพ และทรงทำให้เกิดปัญหาทุกอย่างในชีวิตเรา พระคริสตธรรมคัมภีร์ก็ไม่สามารถที่จะบอกว่าปีศาจหรือพระเล็กพระน้อยที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามกับพระเจ้าเป็นผู้ที่ทำให้เกิดปัญหาในชีวิตเรา ที่สำคัญคำว่า “ปีศาจ” ปรากฏอยู่เพียง 4 ครั้งในพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมและมักจะใช้ในความหมายของการบูชารูปเคารพ แต่ปรากฏหลายครั้งในพระธรรมกิตติคุณ เป็นไปได้ว่าภาษาในสมัยนั้นใช้คำว่าปีศาจเป็นคำเรียกสิ่งที่เขาคิดว่าทำให้เกิดโรคภัยที่พวกเขาไม่รู้จัก ถ้าปีศาจมีตัวตน และเป็นผู้ที่ทำให้เกิดความเจ็บไข้และปัญหาในชีวิตของเราแล้ว เราจะต้องพบคำว่าปีศาจมากกว่านี้ในพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม

การบอกว่าปีศาจถูกขับไล่ออกจากใครก็ตามคือการที่บอกว่าคนคนนั้นได้รับการรักษาให้หายจากโรคทางจิตหรือโรคที่ไม่ทราบสาเหตุในสมัยนั้น ผู้คนในศตวรรษแรกดูจะโยนความผิดทุกอย่างไปให้สิ่งที่เขาจินตนาการขึ้นมาว่ามีตัวตนชื่อ "ปีศาจ" ความเจ็บป่วยทางจิตเป็นโรคที่เกินความรู้ทางการแพทย์ในสมัยนั้น และผู้คนเรียกคนป่วยโรคนี้ว่า “ถูกผีเข้า” ในพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม วิญญาณชั่วหมายถึงจิตใจที่ถูกทรมาน (ผู้วินิจฉัย 9:23; 1 ซามูเอล 16:14; 18:10) ในยุคพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ การถูกผีเข้าหมายถึงความเจ็บป่วยทางจิต ความสัมพันธ์ระหว่างปีศาจและความเจ็บป่วยปรากฏใน มัทธิว 8:16-17 "เขาพาคนผีเข้าสิงเป็นอันมากมาหาพระองค์ พระองค์ก็ทรงขับผีออกด้วยพระดำรัส เพื่อจะให้สำเร็จตามพระวจนะ โดยอิสยาห์ผู้เผยพระวจนะที่ว่า ท่านได้แบกความเจ็บไข้ของเราทั้งหลายและหอบโรคของเราไป" ความเจ็บไข้ของมนุษย์จึงเป็นเหมือนการถูกผีหรือวิญญาณชั่วเข้าสิง เมื่อพวกเขาได้รับการรักษาแล้วคนที่ถูกผีสิงก็กลับไปมีสติอารมณ์ดี" (มาระโก 5:15; ลูกา 8:35) โดยนัยนี้การพูดว่าถูกผีสิงจึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะพูดว่าคนคนนั้นป่วยทางจิต “คนที่ถูกผีสิง” จึงถูกกล่าวว่า “ได้รับการรักษา” หรือ “เยียวยา” (มัทธิว 4:24; 12:22; 17:18)

<<ย้อนกลับ ||

1 พระเจ้า
2 พระวิญญาณของพระเจ้า
3 พระสัญญาของพระเจ้า
4 พระเจ้ากับความตาย
5 แผ่นดินของพระเจ้า
6 พระเจ้าและความชั่วร้าย
7 การบังเกิดพระเยซู
8 ธรรมชาติของพระเยซู
9 การรับบัพติศมา
10 ชีวิตในพระคริสต์

  


คำเผยพระวจนะส่วนตัว

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย