ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม>>

พื้นฐานพระคริสตธรรมคัมภีร์

2

การบังเกิดอันบริสุทธิ์

บันทึกเกี่ยวกับการตั้งครรภ์พระเยซูและการมาบังเกิดของพระองค์ บอกเราว่าพระองค์ไม่เคยมีตัวตนมาก่อน ผู้ที่เชื่อในคำสอนเรื่อง “ตรีเอกานุภาพ” อย่างผิดๆ เชื่อว่ามีบุคคล 3 คนในสวรรค์ หนึ่งในสามนั้นหายไป และมาจุติในครรภ์ของมารีย์ เหลืออีก 2 คนไว้ที่สวรรค์ เรารู้จากพระคัมภีร์ว่าทุกสิ่งที่เป็นและมีอยู่รวมทั้งพระเจ้า เป็นและมีอยู่ในรูปของร่างกาย ความเชื่อที่ว่าพระคริสต์มีตัวตนเป็นรูปร่างอยู่ก่อนแล้ว ทำให้เราสรุปว่าพระคริสต์ลงมาจากสวรรค์ และเข้าไปในครรภ์ของมารีย์ หลักศาสนศาสตร์ที่ซับซ้อนนี้ไม่ปรากฏอยู่ในพระคริสตธรรมคัมภีร์ บันทึกเรื่องของพระคริสต์ไม่ให้เหตุผลอะไรเลยว่าพระองค์ละสวรรค์มาและเข้ามาอยู่ในร่างกายของมารีย์ การขาดหลักฐานสำหรับเรื่องนี้เป็น “ส่วนเชื่อมโยงที่ขาดหายไป” ในการสอนเรื่องตรีเอกานุภาพ

ทูตสวรรค์กาเบรียลมาปรากฏแก่มารีย์และแจ้งแก่นางว่า "เธอจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชาย จงตั้งชื่อบุตรนั้นว่าเยซู บุตรนั้นจะเป็นใหญ่ และจะทรงเรียกว่าเป็นบุตรของพระสูงสุด มารีย์ทูลทูตสวรรค์นั้นว่า เหตุการณ์นั้นจะเป็นไปอย่างไรได้ เพราะข้าพเจ้ายังหาได้ร่วมกับชายไม่ ทูตสวรรค์จึงตอบนางว่า พระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จลงมาบนเธอ และฤทธิ์เดชของผู้สูงสุดจะปกเธอ เหตุฉะนั้นบุตรที่จะเกิดมานั้นจะได้เรียกว่าวิสุทธิ์ และเรียกว่าพระบุตรของพระเจ้า" (ลูกา 1:31-35)

มีการย้ำเน้นถึง 2 ครั้งว่า พระเยซูจะเป็นพระบุตรของพระเจ้า เมื่อพระองค์มาบังเกิด เห็นได้ชัดว่าบุตรของพระเจ้าไม่มีตัวตนมาก่อน เราสังเกตเห็นได้จากประโยคต่างๆ ที่ใช้คำบอกอนาคต เช่น บุตรนั้นจะเป็นใหญ่ ถ้าพระเยซูมีตัวตนอยู่ก่อนแล้ว พระองค์ก็จะต้องเป็นใหญ่แล้ว พระเยซูทรงเป็น “ลูกหลาน” ของดาวิด (วิวรณ์ 22:16) คำว่า "genos" ในภาษากรีก บอกให้รู้ว่าพระเยซู "เกิดมาจาก" ดาวิด

<<ย้อนกลับ || หน้าถัดไป>>

1 พระเจ้า
2 พระวิญญาณของพระเจ้า
3 พระสัญญาของพระเจ้า
4 พระเจ้ากับความตาย
5 แผ่นดินของพระเจ้า
6 พระเจ้าและความชั่วร้าย
7 การบังเกิดพระเยซู
8 ธรรมชาติของพระเยซู
9 การรับบัพติศมา
10 ชีวิตในพระคริสต์

  


คำเผยพระวจนะส่วนตัว

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย