ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม>>

พื้นฐานพระคริสตธรรมคัมภีร์

4

ที่ของพระคริสต์ในแผนการของพระเจ้า

พระเจ้าไม่ได้คิดแผนขึ้นมาอย่างกระทันหัน แต่ทรงมีแผนการที่สมบูรณ์มาตั้งแต่ปฐมกาล (ยอห์น 1:1) พระประสงค์ของพระองค์ที่จะมีพระบุตรอยู่ในแผนการของพระองค์ตั้งแต่ต้น ดังจะเห็นได้ในพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมที่แสดงให้เห็นถึงแง่มุมต่างๆ ของแผนการแห่งความรอดในพระคริสต์

พระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมได้เผยทางพันธสัญญา ผู้เผยพระวจนะ และธรรมบัญญัติของโมเสสให้เราเห็นถึงพระประสงค์ของพระเจ้าในพระคริสต์ พระเจ้าได้ทรงพิจารณาแล้วว่าพระองค์จะทรงมีพระบุตรและดังนั้นพระองค์จึงทรงสร้างสิ่งต่างๆ (ฮีบรู 1:1-2) เพราะพระคริสต์ พระเจ้าจึงได้ทรงอนุญาตให้มีประวัติศาสตร์มนุษย์ (ฮีบรู 1:2) การสำแดงพระองค์ตามที่บันทึกไว้ในพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม ล้วนกล่าวถึงพระคริสต์

ความสำคัญและยิ่งใหญ่ของพระคริสต์ที่มีต่อพระเจ้านั้นยากที่เราจะเข้าใจได้อย่างสมบูรณ์ พระองค์ทรงอยู่ในพระดำริและพระประสงค์ของพระเจ้าตั้งแต่ปฐมกาล แม้ว่าพระองค์จะเพิ่งมาบังเกิดเป็นตัวตนจากมารีย์ ฮีบรู 1:4-7; 13-14 เน้นว่าพระคริสต์ไม่ใช่ทูตสวรรค์ ในขณะที่ทรงดำรงอยู่ในโลก พระองค์มีสถานะต่ำกว่าทูตสวรรค์ (ฮีบรู 2:7) แต่พระองค์ได้รับการยกย่องให้มีพระสิริสูงเพราะว่าพระองค์เป็น "พระบุตรองค์เดียวของพระเจ้า” (ยอห์น 3:16) ในพระคัมภีร์ที่เราได้เรียนรู้มาแล้วนั้นแสดงให้เห็นว่ารูปแบบอย่างเดียวของการมีตัวตนคือการมีร่างกาย พระคริสต์จึงไม่มีตัวตนในรูปของ “วิญญาณ” ก่อนที่จะมาทรงบังเกิด 1 เปโตร 1:20 สรุปว่าพระเจ้าได้ทรง "กำหนดพระคริสต์นั้นไว้ก่อนทรงสร้างโลก แต่ทรงให้พระคริสต์ปรากฏพระองค์ในวาระสุดท้ายนี้"

พระเยซูทรงเป็นศูนย์กลางของข่าวประเสริฐซึ่งพระเจ้า "ได้ทรงสัญญาไว้ล่วงหน้า โดยทางพวกผู้เผยพระวจนะของพระองค์ในพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ ข่าวประเสริฐนั้นเกี่ยวกับพระบุตรของพระองค์ คือพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา ผู้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์ สืบเชื้อสายจากดาวิด แต่ฝ่ายพระวิญญาณแห่งความบริสุทธิ์นั้นบ่งไว้ด้วยฤทธานุภาพ คือโดยการเป็นขึ้นมาจากความตายว่าเป็นพระบุตรของพระเจ้า" (โรม 1:1-4)

ประวัติโดยสรุปของพระคริสต์ คือ

1. พระองค์อยู่ในพันธสัญญาในพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม ในแผนการของพระเจ้า

2. บังเกิดเป็นมนุษย์จากครรภ์วิสุทธิ์ในฐานะเชื้อสายของดาวิด

3. ทรงมีพระลักษณะสมบูรณ์แบบ ตลอดเวลาที่ทรงพระชนม์อยู่

4. ทรงฟื้นขึ้นมาจากความตาย และสาวกของพระองค์ประกาศว่าพระองค์ทรงเป็นบุตรของพระเจ้า ในการเทศนาสั่งสอนของพวกเขา

<<ย้อนกลับ || หน้าถัดไป>>

1 พระเจ้า
2 พระวิญญาณของพระเจ้า
3 พระสัญญาของพระเจ้า
4 พระเจ้ากับความตาย
5 แผ่นดินของพระเจ้า
6 พระเจ้าและความชั่วร้าย
7 การบังเกิดพระเยซู
8 ธรรมชาติของพระเยซู
9 การรับบัพติศมา
10 ชีวิตในพระคริสต์

  


คำเผยพระวจนะส่วนตัว

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ