ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม>>

พื้นฐานพระคริสตธรรมคัมภีร์

5

การรู้ล่วงหน้าของพระเจ้า

เราจะเข้าใจถึงการที่พระคริสต์อยู่ในพระดำริของพระเจ้าตั้งแต่ปฐมกาล ทั้งที่ยังไม่ได้มาบังเกิดเป็นมนุษย์ ถ้าเราเข้าใจถึงความจริงที่ว่าพระเจ้าทรงรู้ทุกสิ่งที่จะเกิดขึ้นใน “อนาคต” พระองค์ทรงเป็น "สัพพัญญู" พระองค์ตรัสและดำริเรื่องต่างๆ ราวกับสิ่งเหล่านั้นมีตัวตนอยู่ พระเจ้าทรง "เรียกสิ่งของที่ยังมิได้มี ให้มีขึ้น" (โรม 4:17) พระองค์ทรง "แจ้งตอนจบให้ทราบตั้งแต่เริ่มต้น และแจ้งถึงสิ่งที่ยังไม่ได้ทำเลยให้ทราบตั้งแต่กาลโบราณ กล่าวว่า แผนงานของเราจะยั่งยืน และเราจะกระทำให้ความประสงค์ของเราสำเร็จทั้งสิ้น" (อิสยาห์ 46:10) พระเจ้าสามารถที่จะพูดถึงความตายราวกับมันยังมีชีวิตอยู่ และพูดถึงมนุษย์ราวกับเขามีชีวิตอยู่ก่อนมากำเนิด

พระวจนะของพระเจ้าได้กล่าวถึงพระคริสต์ ตั้งแต่ครั้งปฐมกาล พระองค์ทรงอยู่ในประสงค์ของพระเจ้า และเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าเสมอ ดังนั้น พระองค์จะต้องมาบังเกิดแน่นอน พระเจ้าจะต้องกระทำพระประสงค์ที่ได้ตรัสแล้วให้สำเร็จ ในพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาษาฮีบรู มีการใช้คำในอดีตกาลเพื่ออธิบายอนาคตกาลซึ่งพระเจ้าทรงสัญญา ดาวิดตรัสว่า "นี่แหละพระนิเวศของพระเยโฮวาห์พระเจ้า" (1พงศาวดาร 22:1) ทั้งที่พระนิเวศนั้นยังเป็นเพียงคำสัญญาของพระเจ้าในเวลานั้น ดาวิดมั่นใจในพันธสัญญาและใช้คำในปัจจุบันกาลอธิบายเหตุการณ์ในอนาคต พระเจ้าแน่พระทัยว่า พระองค์จะทรงทำตามพันธสัญญาที่ให้ไว้กับอับราฮัม พระองค์ตรัสว่า "เรามอบดินแดนนี้ให้เชื้อสายของเจ้าแล้ว (ปฐมกาล 15:18) ทั้งๆ ที่ในขณะนั้นอับราฮัมยังไม่มีบุตร และพระองค์ยังสัญญาอีกว่า "เราให้เจ้าเป็นบิดาของประชาชาติมากมาย" (ปฐมกาล 17:5) พระเจ้าทรงเรียกสิ่งของที่ยังมิได้มีให้มีขึ้น

พระคริสต์ตรัสว่า พระเจ้า "ทรงมอบทุกสิ่งไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์(พระคริสต์) (ยอห์น 3:35) แม้ว่าในขณะนั้นยังไม่ได้เป็นเช่นนั้น "พระองค์ทรงมอบสิ่งทั้งปวงให้อยู่ภายใต้เท้าของท่าน…ความจริงนั้น ขณะนี้เรายังไม่เห็นว่าทุกสิ่งอยู่ใต้อำนาจของท่าน" (ฮีบรู 2:8)

พระเจ้าตรัสถึงความรอดโดยทางพระเยซู "ตามที่พระองค์ได้ตรัสไว้ตั้งแต่โบราณ โดยปากของผู้เผยพระวจนะบริสุทธิ์ของพระองค์" (ลูกา 1:70) เพราะว่าผู้เผยพระวจนะมีส่วนอย่างมากในแผนการของพระเจ้า พวกเขาจึงถูกกล่าวถึงราวกับว่าพวกเขามีตัวตนอยู่ในขณะนั้น จริงๆ แล้วก็คือพวกเขาอยู่ในแผนการของพระเจ้า ตั้งแต่ปฐมกาล ดูเยเรมีย์เป็นตัวอย่าง "เราได้รู้จักเจ้า ก่อนที่เราได้ก่อร่างตัวเจ้าที่ในครรภ์ และก่อนที่เจ้าคลอดจากครรภ์เราก็ได้กำหนดตัวเจ้าไว้ เราได้แต่งตั้งเจ้าเป็นผู้เผยพระวจนะให้แก่บรรดาประชาชาติ" (เยเรมีย์ 1:5) พระเจ้าทรงรู้ทุกสิ่งเกี่ยวกับ
เยเรมีย์ก่อนการเนรมิตสร้างด้วยซ้ำไป พระองค์ตรัสเกี่ยวกับกษัตริย์ไซรัส กษัตริย์ของเปอร์เซีย ก่อนที่พระองค์จะมาประสูติ โดยใช้คำพูดราวกับพระองค์ประสูติแล้ว (อิสยาห์ 45:1-5) ฮีบรู 7:9-10 เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่กล่าวถึงคนที่ยังไม่เกิดราวกับว่ามีชีวิตอยู่แล้วในขณะนั้น ผู้เชื่อที่แท้จริงก็ถูกกล่าวถึงในลักษณะเดียวกันนี้ เรายังไม่มีตัวตนอยู่นอกจากในพระดำริของพระเจ้า ผู้ทรง "ช่วยเราให้รอด และทรงให้เรามาเป็นผู้รับใช้ของพระองค์…เพราะเห็นแก่พระประสงค์ของพระองค์เอง และพระคุณซึ่งทรงประทานแก่เราในพระเยซูคริสต์ ตั้งแต่ดึกดำบรรพ์มานั้น" (2 ทิโมธี 1:9) "พระองค์ได้ทรงเลือกเราไว้ ตั้งแต่ก่อนที่จะเริ่มสร้างโลก พระองค์ทรงกำหนดเราไว้ ตามที่ชอบพระทัยพระองค์" (เอเฟซัส 1:4,5) การที่พระเจ้าทรงรู้จักทุกคน ตั้งแต่ปฐมกาลและกำหนดเราไว้เพื่อความรอด ชี้ให้เห็นว่า เราอยู่ในพระดำริของพระเจ้ามาตั้งแต่ปฐมกาล (โรม 8:27; 9:23)

ด้วยเหตุนี้ จึงไม่เป็นที่น่าแปลกใจเลยว่าพระคริสต์จะถูกกล่าวถึงราวกับมีตัวตนแม้ว่าพระองค์จะยังมิได้ทรงมาบังเกิด พระองค์ทรงเป็น "พระเมษโปดกผู้ทรงถูกปลงพระชนม์ ซึ่งบันทึกไว้ตั้งแต่แรกทรงสร้างโลก" (วิวรณ์ 13:8) พระเยซูยังไม่สิ้นพระชนม์ในเวลานั้น พระองค์ทรงเป็น "เมษโปดกของพระเจ้า" ถูกนำมาเป็นเครื่องถวายบูชาบนไม้กางเขนในอีก 4,000 ปี ต่อมา (ยอห์น 1:29; 1 โครินธ์ 5:7) พระเยซูทรงถูกเลือกมาตั้งแต่ปฐมกาล (1 เปโตร 1:20) และผู้ที่เชื่อก็เช่นกัน (เอเฟซัส 1:4) เราเข้าใจเรื่องพวกนี้ได้ยากเพราะเราคิดไม่ออกว่าพระเจ้าทรงกระทำการใดๆ นอกเหนือกาลเวลาได้อย่างไร "ความเชื่อ" คือความสามารถที่จะมองสิ่งต่างๆ จากแง่มุมของพระเจ้า โดยไม่ถูกจำกัดด้วยกาลเวลา

<<ย้อนกลับ || หน้าถัดไป>>

1 พระเจ้า
2 พระวิญญาณของพระเจ้า
3 พระสัญญาของพระเจ้า
4 พระเจ้ากับความตาย
5 แผ่นดินของพระเจ้า
6 พระเจ้าและความชั่วร้าย
7 การบังเกิดพระเยซู
8 ธรรมชาติของพระเยซู
9 การรับบัพติศมา
10 ชีวิตในพระคริสต์

  


คำเผยพระวจนะส่วนตัว

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ