ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม>>

พื้นฐานพระคริสตธรรมคัมภีร์

ธรรมชาติของพระเยซู

เป็นเรื่องน่าเศร้ามากสำหรับคริสเตียน เมื่อคิดว่าพระเยซูคริสต์ไม่ได้รับความเคารพยกย่องจากชัยชนะเหนือบาปที่พระองค์ได้มาโดยการพัฒนาธรรมชาติที่สมบูรณ์แบบ ความเชื่อในหลักคำสอนของ "ตรีเอกานุภาพ" ถือว่าพระเยซูคือพระเจ้า การที่พระเจ้าไม่อาจถูกล่อให้หลงได้ (ยากอบ 1:13) และไม่มีความเป็นไปได้ที่จะทำบาป หมายความว่าอันที่จริงพระคริสต์ไม่จำเป็นต้องต่อสู้กับบาป การมีชีวิตในโลกนี้เป็นเพียงการอยู่เล่นๆ ลองมีประสบการณ์การเป็นมนุษย์ โดยไม่มีความรู้สึกที่แท้จริงเกี่ยวกับวิกฤตทางฝ่ายจิตวิญญาณหรือเนื้อหนังของมนุษย์ เพราะไม่มีผลกระทบต่อพระองค์

พวกมอร์มอนส์และพยานพระเยโฮวาห์ไม่เข้าใจความอัศจรรย์ของพระคริสต์ในการเป็นพระบุตรเพียงองค์เดียวของพระเจ้า ซึ่งทำให้พระองค์ไม่ใช่ทูตสวรรค์ และไม่ใช่บุตรของโยเซฟ บางคนกล่าวว่าในช่วงชีวิตของพระคริสต์ พระองค์มีธรรมชาติของอาดัมในสวนเอเดน อันที่จริงแล้ว นอกเหนือจากการขาดหลักฐานในพระคริสตธรรมคัมภีร์ อาดัมถูกสร้างมาจากผงคลีดิน ขณะที่พระเยซูทรงถูก “สร้าง” ให้เป็น พระบุตร เพียงองค์เดียวของพระเจ้าที่ประสูติจากครรภ์มารีย์ พระองค์ไม่ได้มีบิดาที่เป็นมนุษย์แต่ทรงปฏิสนธิและออกจากครรภ์เหมือนคนทั่วไป หลายคนไม่ยอมรับว่ามนุษย์ที่มีธรรมชาติที่มีบาปจะสามารถมีลักษณะที่สมบูรณ์แบบ ความจริงนี้เองที่เป็นอุปสรรคขวางความเชื่อที่แท้จริงในพระคริสต์

ไม่ง่ายนักที่จะเชื่อว่าพระเยซูมีธรรมชาติเหมือนเรา แต่ไม่มีบาป และชนะสิ่งล่อลวงได้เสมอ เราจึงต้องใช้บันทึกในพระกิตติคุณเกี่ยวกับชีวิตสมบูรณ์แบบของพระองค์ ประกอบกับพระธรรมหลายบทในพระคริสตธรรมคัมภีร์ซึ่งปฏิเสธว่าพระองค์ไม่ใช่พระเจ้าในการที่จะเข้าใจอย่างแท้จริงและเชื่อมั่นในพระคริสต์ เป็นการง่ายกว่าที่จะสมมติว่าพระองค์เป็นพระเจ้า เพราะพระองค์จะสมบูรณ์แบบโดยอัตโนมัติ แต่ทำให้ความยิ่งใหญ่แห่งชัยชนะที่พระองค์มีเหนือบาปและธรรมชาติของมนุษย์นั้นไม่มีความหมายใด

พระองค์ทรงมีธรรมชาติของมนุษย์และทรงร่วมอยู่ในการทดลองใจเหมือนอย่างเราทุกประการ (ฮีบรู 4:15) แต่พระองค์ได้ชัยเนื่องด้วยพันธะต่อวิถีของพระเจ้า และการแสวงหาอุปถัมภ์จากพระเจ้าเพื่อชนะบาป ซึ่งพระเจ้าทรงประทานให้อย่างเต็มพระทัย "พระเจ้าทรงให้โลกนี้คืนดีกันกับพระองค์โดยพระคริสต์" (2 โครินธ์ 5:19)

|| หน้าถัดไป>>

1 พระเจ้า
2 พระวิญญาณของพระเจ้า
3 พระสัญญาของพระเจ้า
4 พระเจ้ากับความตาย
5 แผ่นดินของพระเจ้า
6 พระเจ้าและความชั่วร้าย
7 การบังเกิดพระเยซู
8 ธรรมชาติของพระเยซู
9 การรับบัพติศมา
10 ชีวิตในพระคริสต์

  


คำเผยพระวจนะส่วนตัว

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ