ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม>>

พื้นฐานพระคริสตธรรมคัมภีร์

2

ความแตกต่างระหว่างพระเจ้าและพระเยซู

มีสมดุลเป็นอย่างดีระหว่างบทพระธรรมที่ย้ำเรื่องที่ว่า "พระเจ้าอยู่ในพระเยซู" และที่เน้นเรื่องความเป็นมนุษย์ของพระองค์ กลุ่มหลังนี้ทำให้ยากที่จะเชื่อว่าพระเยซูคือพระเจ้า "พระเจ้าแห่งพระเจ้าทั้งปวง" อย่างที่คำสอนของพวกตรีเอกานุภาพกล่าวอ้างอย่างผิดๆ (คำว่า “พระเจ้าแห่งพระเจ้าทั้งปวง” ถูกใช้ที่ Council of Nicea ในปี ค.ศ. 325 ซึ่งเป็นการเริ่มต้นความคิดที่พระเจ้าเป็น “ตรีเอกานุภาพ” ซึ่งไม่เป็นที่รู้จักของคริสเตียนยุคแรกๆ) คำว่า “ตรีเอกานุภาพ” ไม่เคยปรากฏในพระคริสตธรรมคัมภีร์ บทเรียนที่ 9 จะพูดถึงรายละเอียดของชัยชนะที่พระคริสต์มีเหนือบาป และส่วนร่วมของพระเจ้าในชัยชนะนั้น ขณะที่เราเริ่มต้นบทเรียนเหล่านี้ ขอให้ระลึกว่าความรอดขึ้นอยู่กับความเข้าใจอันถูกต้องของเราที่มีต่อพระเยซูคริสต์ (ยอห์น 3:36; 6:53; 17:3) เมื่อเราเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงชัยชนะเหนือบาปและความตายของพระองค์ เราก็สามารถรับบัพติศมาเพื่อมีส่วนร่วมในความรอดดังกล่าว

1 ทิโมธี 2:5 กล่าวอย่างชัดเจนถึงความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้าและพระเยซูว่า “มีพระเจ้าองค์เดียว และมีคนกลางแต่ผู้เดียวระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ คือพระเยซูคริสต์ผู้ทรงสภาพเป็นมนุษย์“ คำที่เน้นไว้นำไปสู่บทสรุปดังนี้

- มีพระเจ้าแท้แต่องค์เดียว จึงเป็นไปไม่ได้ที่พระเยซูเป็นพระเจ้า ถ้าพระบิดาคือพระเจ้า และพระเยซูคือพระเจ้า ก็จะมีพระเจ้าสององค์
"แต่ว่าสำหรับพวกเรานั้นมีพระเจ้าองค์เดียว คือพระบิดา" (1 โครินธ์ 8:6) "พระเจ้าพระบิดา" คือพระเจ้าเพียงองค์เดียว จึงไม่อาจมี "พระเจ้าพระบุตร" ดังเช่นคำสอนของพวกที่เชื่อในตรีเอกานุภาพ พระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมแสดงว่า ยาเวห์ พระเจ้าองค์เดียวเป็นพระบิดา (อิสยาห์ 63:16; 64:8)

- นอกจากพระเจ้าองค์เดียวนี้ มีคนกลางคือพระเยซูคริสต์ผู้ทรงสภาพเป็นมนุษย์ "…และมีคนกลาง…" คำว่า “และ” แสดงให้เห็นความแตกต่างระหว่างพระคริสต์และพระเจ้า

- การที่พระคริสต์เป็น "คนกลาง" หมายความว่า พระองค์ทรงเป็นคนกลางระหว่างมนุษย์ที่มีบาปและพระเจ้าผู้ไร้บาป พระองค์ไม่สามารถที่จะเป็นพระเจ้าผู้ไร้บาปเสียเอง พระองค์จะต้องเป็นมนุษย์ไร้บาปที่มีธรรมชาติของมนุษย์ที่มีบาป "พระเยซูคริสต์ผู้ทรงสภาพเป็นมนุษย์" ทำให้เราเข้าใจอย่างถูกต้อง แม้ว่าเปาโลจะบันทึกพระธรรมนี้หลังจากที่พระเยซูทรงเสด็จสู่สวรรค์ ท่านก็ไม่ได้ใช้คำว่า "พระเจ้าพระเยซูคริสต์"

หลายครั้งที่เราถูกเตือนถึงความจริงที่ว่า "พระเจ้าไม่ใช่มนุษย์" (กันดารวิถี 23:19; โฮเชยา 11:9) แต่พระคริสต์เป็น "บุตรมนุษย์" อย่างชัดเจนตามที่พระองค์ถูกเรียกในพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ว่า "พระเยซูคริสต์ผู้ทรงสภาพเป็นมนุษย์" พระองค์ทรงเป็น "บุตรของพระเจ้าสูงสุด" (ลูกา 1:32) พระเจ้า "สูงสุด" หมายความว่าพระเจ้าเท่านั้นที่อยู่สูงสุด พระเยซูเป็น “บุตรของพระเจ้าสูงสุด” จึงไม่สามารถเป็นพระเจ้าได้ ภาษาเกี่ยวกับพระบิดาและพระบุตรซึ่งใช้สำหรับพระเจ้าและพระเยซู ชี้ชัดว่าทั้งสองพระองค์ไม่เหมือนกัน บุตรชายอาจมีส่วนเหมือนบิดาของตน แต่เขาไม่สามารถเป็นคนเดียวกันกับบิดาหรือมีอายุเท่าบิดา

มีความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดอีกมากมายที่แสดงให้เห็นว่าพระเยซูไม่ใช่พระเจ้า

เมื่อเราถูกล่อลวง เราถูกบังคับให้เลือกระหว่างบาปและการเชื่อฟังพระเจ้า บ่อยครั้งที่เราเลือกที่จะไม่เชื่อฟังพระเจ้า พระคริสต์ก็มีทางเลือกเหมือนเรา แต่พระองค์เลือกที่จะเชื่อฟังพระเจ้าเสมอ พระองค์มีความเป็นไปได้ที่จะทำบาปแม้พระองค์จะไม่เคยทำเลย แต่พระเจ้าไม่มีความเป็นไปได้ที่จะทำบาป พงศ์พันธุ์ของดาวิดตามพันธสัญญาใน 2 ซามูเอล 7:12-16 คือพระคริสต์อย่างแน่นอน ข้อ 14 แสดงว่ามีความเป็นไปได้ที่พระคริสต์จะทำบาป เพราะบันทึกไว้ว่า "ถ้าเขากระทำผิด เราจะตีสอนเขา"

<<ย้อนกลับ || หน้าถัดไป>>

1 พระเจ้า
2 พระวิญญาณของพระเจ้า
3 พระสัญญาของพระเจ้า
4 พระเจ้ากับความตาย
5 แผ่นดินของพระเจ้า
6 พระเจ้าและความชั่วร้าย
7 การบังเกิดพระเยซู
8 ธรรมชาติของพระเยซู
9 การรับบัพติศมา
10 ชีวิตในพระคริสต์

  


คำเผยพระวจนะส่วนตัว

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย