ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม>>

พื้นฐานพระคริสตธรรมคัมภีร์

4

ความเป็นมนุษย์ของพระเยซู

บันทึกพระกิตติคุณมีตัวอย่างมากมายถึงความเป็นมนุษย์ของพระเยซู พระองค์ทรงเหน็ดเหนื่อยและประทับลงข้างบ่อเพื่อดื่มน้ำ (ยอห์น 4:6) “พระเยซูทรงพระกันแสง” เมื่อลาซารัสตาย (ยอห์น 11:35) ที่สำคัญที่สุด บันทึกของการทนทุกข์ครั้งสุดท้ายของพระเยซูเป็นหลักฐานเพียงพอที่แสดงถึงความเป็นมนุษย์ของพระองค์ ซึ่งกล่าวไว้ว่า "บัดนี้จิตใจของเราเป็นทุกข์” พระเยซูตรัสถ้อยคำดังกล่าวเมื่อพระองค์อธิษฐานต่อพระเจ้าให้ทรงช่วยพระองค์จนผ่านพ้นจากการถูกตรึงกางเขน (ยอห์น 12:27) พระองค์อธิษฐานว่า "โอพระบิดาของข้าพระองค์ ถ้าเป็นได้ขอให้ถ้วยนี้ เลื่อนพ้นไปจากข้าพระองค์เถิด แต่อย่างไรก็ดี อย่าให้เป็นไปตามใจปรารถนาของข้าพระองค์ แต่ให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์" (มัทธิว 26:39) นี่แสดงว่า บางครั้ง “ความปรารถนา” ของพระเยซูก็ต่างจากของพระเจ้า

ตลอดชีวิตของพระคริสต์ พระองค์ทรงมอบความปรารถนาของพระองค์ต่อพระเจ้า เพื่อการเตรียมการสำหรับการทนทุกข์บนไม้กางเขน "เราจะทำสิ่งใดตามอำเภอใจไม่ได้ เราได้ยินอย่างไร เราก็พิพากษาอย่างนั้น และการพิพากษาของเราก็ยุติธรรม เพราะเรามิได้มุ่งที่จะทำตามใจของเราเอง แต่ตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงใช้เรามา" (ยอห์น 5:30) ความปรารถนาที่ต่างกันของพระเยซูและของพระเจ้าเป็นหลักฐานเพียงพอว่าพระเยซูไม่ใช่พระเจ้า

ตลอดชั่วชีวิตของเรา เราควรจะต้องเติบโตขึ้นในความรู้เกี่ยวกับพระเจ้าจากความทุกข์ทรมานที่เราประสบในชีวิต พระเยซูทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องนี้ พระองค์มิได้มีความรู้เกี่ยวกับพระเจ้ามากกว่าที่เรามี ตั้งแต่เด็กๆ "พระเยซูก็ได้จำเริญขึ้นในด้านสติปัญญา ในด้านร่างกาย (เทียบ เอเฟซัส 4:13) และเป็นที่ชอบจำเพาะพระเจ้าและต่อหน้าคนทั้งปวงด้วย" (ลูกา 2:52) "พระกุมารนั้นก็เจริญวัย แข็งแรงขึ้น ประกอบด้วยสติปัญญาและพระคุณของพระเจ้าอยู่กับท่าน" (ลูกา 2:40) การเจริญทางร่างกายและจิตวิญญาณของพระคริสต์เป็นไปพร้อมกัน ถ้า "พระบุตรเป็นพระเจ้า" อย่างที่พวก Athanasian Creed ซึ่งเชื่อในเรื่อง “ตรีเอกานุภาพ” กล่าวอ้าง การเติบโตนี้ก็เป็นไปไม่ได้ แม้ในบั้นปลายของชีวิต พระเยซูก็ยังตรัสว่า พระองค์ไม่ทรงทราบว่าจะเสด็จกลับมาอีกครั้งเมื่อใด แม้ว่าพระบิดาจะทรงทราบ (มาระโก 13:32)

การทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ตามกาลเวลา พระคริสต์ก็ต้องเรียนรู้น้ำระทัยของพระบิดาของพระองค์เหมือนคนที่เป็นบุตรทั่วไปต้องทำ "ถึงแม้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระบุตร พระองค์ก็ทรงเรียนรู้ที่จะนอบน้อมยอมเชื่อฟังโดยความทุกข์ลำบากที่พระองค์ได้ทรงทน เมื่อพระเจ้าทรงทำให้พระเยซูเพียบพร้อมทุกประการแล้ว พระเยซูก็เลยทรงเป็นแหล่งกำเนิดแห่งความรอดนิรันดร์" (ฮีบรู 5:8-9) ฟิลิปปี 2:7,8 (กล่าวเพิ่มเติมอีกใน Digression 27) บันทึกขั้นตอนการเติบโตฝ่ายวิญญาณของพระเยซู ซึ่งถึงจุดสูงสุดเมื่อทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน "กลับทรงสละ และทรงรับสภาพทาส…ทรงถ่อมพระองค์ลง ยอมเชื่อฟังจนถึงความมรณา กระทั่งความมรณาที่กางเขน" พระธรรมบทนี้แสดงให้เห็นว่า พระเยซูทรงมุ่งหน้าในการพัฒนาจิตวิญญาณของพระองค์ ทรงนอบน้อมถ่อมลงจน “ยอมเชื่อฟัง” และทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าที่จะให้พระองค์สละพระชนม์บนไม้กางเขน พระองค์ทรงถูกกระทำให้เพียบพร้อม โดยการยอมทนทุกข์

เห็นได้ชัดว่าพระเยซูทรงใช้ความพยายามส่วนบุคคลอย่างมีสติที่จะเป็นผู้ชอบธรรม พระเจ้ามิได้ทรงบังคับพระองค์ให้ทำตามเหมือนหุ่นกระบอก พระเยซูทรงรักเราอย่างแท้จริง และยอมสละพระชนม์บนไม้กางเขนด้วยรัก ความรักของพระเยซูจะกลายเป็นความว่างเปล่าหากพระเจ้าทรงบังคับให้พระองค์ยอมตายบนไม้กางเขน (เอเฟซัส 5:2,25, วิวรณ์ 1:5; กาลาเทีย 2:20) หากพระเยซูคือพระเจ้า พระองค์จะไม่มีทางเลือกใดนอกจากความสมบูรณ์แบบแล้วจึงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน แต่พระเยซูมีทางเลือก เราจึงสามารถเห็นคุณค่าความรักของพระองค์และสร้างความสัมพันธ์ส่วนบุคคลกับพระองค์ได้

พระเจ้าทรงโปรดปรานพระคริสต์เพราะพระองค์ทรงเต็มพระทัยที่จะสละชีวิต "ด้วยเหตุนี้ พระบิดาจึงทรงรักเรา เพราะเราสละชีวิตของเรา…ไม่มีผู้ใดชิงชีวิตไปจากเราได้ แต่เราสละชีวิตด้วยใจสมัครของเราเอง" (ยอห์น 10:17-18) การที่พระเจ้าทรงโปรดปรานการที่พระเยซูทรงสละชีวิตคงเป็นเรื่องที่เข้าใจยาก หากพระเยซูทรงเป็นพระเจ้า แต่มีชีวิตเป็นมนุษย์ เพื่อแสดงถึงความเกี่ยวข้องในด้านสัญลักษณ์กับมนุษย์ผู้มีบาป (มัทธิว 3:17; 12:18; 17:5) การที่พระบิดาทรงยินดีที่พระบุตรเชื่อฟัง ชี้ให้เห็นว่า พระคริสต์มีความเป็นไปได้ที่จะไม่เชื่อฟัง แต่ทรงเลือกที่จะเชื่อฟัง

<<ย้อนกลับ || หน้าถัดไป>>

1 พระเจ้า
2 พระวิญญาณของพระเจ้า
3 พระสัญญาของพระเจ้า
4 พระเจ้ากับความตาย
5 แผ่นดินของพระเจ้า
6 พระเจ้าและความชั่วร้าย
7 การบังเกิดพระเยซู
8 ธรรมชาติของพระเยซู
9 การรับบัพติศมา
10 ชีวิตในพระคริสต์

  


คำเผยพระวจนะส่วนตัว

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย