ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม>>

พื้นฐานพระคริสตธรรมคัมภีร์

5

ความต้องการความรอดของพระคริสต์

พระเยซูทรงเจ็บป่วย เหน็ดเหนื่อยเหมือนเรา เพราะพระองค์มีธรรมชาติของมนุษย์หากพระองค์ไม่ทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน พระองค์ก็จะต้องสิ้นพระชนม์อยู่ดี เช่น ด้วยโรคชราภาพ ด้วยเหตุนี้พระองค์จึงต้องได้รับความรอดจากความตายโดยพระเจ้าเช่นกัน เมื่อตระหนักถึงความจริงนี้ พระเยซูทรง "ร้องอธิษฐานและทูลวิงวอนด้วยน้ำพระเนตรไหล ต่อพระเจ้าผู้ทรงสามารถช่วยพระองค์ให้พ้นจากความตายได้ และพระเจ้าได้ทรงสดับ เนื่องด้วยความยำเกรงของพระเยซู (ฮีบรู 5:7) ความจริงที่ว่าพระคริสต์ต้องทูลขอต่อพระเจ้าให้ทรงช่วยพระองค์จากความตายขจัดความเป็นไปได้ที่ว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าในสภาพมนุษย์ หลังจากที่พระคริสต์ทรงฟื้นขึ้นจากความตาย ความตาย "หาครอบงำพระองค์ต่อไปไม่" (โรม 6:9) แสดงว่า ก่อนนั้นความตายครอบงำพระองค์อยู่

พระธรรมสดุดีกล่าวถึงพระเยซูหลายครั้ง สดุดีหลายบทถูกนำมากล่าวอ้างอิงเกี่ยวกับพระคริสต์ในพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ จึงอาจพูดได้ว่าอีกหลายๆ บทในสดุดีก็พูดถึงพระองค์ด้วยเช่นกัน หลายครั้งที่มีการย้ำถึงการที่พระเยซูต้องการความรอดจากพระเจ้า

- สดุดี 91:11,12 ถูกนำมาอ้างอิงเกี่ยวกับพระเยซูใน มัทธิว 4:6 ส่วนสดุดี 91:16 พยากรณ์ถึงการที่พระเจ้าจะประทานความรอดให้พระเยซู "เราจะให้เขาอิ่มใจด้วยชีวิตยืนยาวและสำแดงความรอดของเราแก่เขา"ในสดุดี 69:21 กล่าวถึงการถูกตรึงกางเขนของพระคริสต์ (มัทธิว 27:34) "เขาให้ดีหมีแก่ข้าพระองค์เป็นอาหาร ให้น้ำส้มสายชูแก่ข้าพระองค์ดื่มแก้กระหาย" สดุดีทั้งหมดกล่าวถึงความคิดของพระคริสต์บนไม้กางเขน "ข้าแต่พระเจ้าขอทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอด…ขอมาใกล้ข้าพระองค์ทรงไถ่ข้าพระองค์ไว้…ข้าแต่พระเจ้า ขอความรอดของพระองค์ตั้งข้าพระองค์ไว้ให้สูง" (ข้อ 1,18,29)

- สดุดี 89 กล่าวถึงพระสัญญาของพระเจ้าต่อดาวิดที่เกี่ยวข้องถึงพระคริสต์ สดุดี 89:26 พยากรณ์ว่า "เขาจะร้องต่อเราว่า พระองค์ทรงเป็นพระบิดาของข้าพระองค์ พระเจ้าของข้าพระองค์ และเป็นพระศิลาแห่งความรอดของข้าพระองค์"

คำทูลขอวิงวอนของพระคริสต์ต่อพระเจ้าเพื่อความรอดนั้น พระเจ้าทรงสดับฟังเพราะเห็นแก่จิตวิญญาณ ไม่ใช่เพราะพระคริสต์เป็นหนึ่งใน
“ตรีเอกานุภาพ” (ฮีบรู 5:7) การที่พระเจ้าทรงให้พระเยซูฟื้นขึ้นจากความตายและมอบชีวิตอมตะให้พระองค์คือหัวใจสำคัญในพระคริสตธรรมคัมภีร์ทีเดียว

- "พระเจ้า…ทรงบันดาลให้เป็นขึ้นมาใหม่…พระเจ้าได้ทรงตั้งพระองค์ไว้ที่พระหัตถ์เบื้องขวาของพระองค์ให้เป็นองค์พระผู้นำและองค์พระผู้ช่วยให้รอด" (กิจการของอัครทูต 5:30,31)

- "พระเจ้า…ได้ทรงโปรดประทานพระเกียรติแด่พระเยซูผู้รับใช้ของพระองค์…ให้พระองค์เป็นขึ้นมาอีก" (กิจการอัครทูต 3:13,15)

- "พระเยซูนี้พระเจ้าได้ทรงบันดาลให้คืนพระชนม์แล้ว" (กิจการอัครทูต 2:24,32,33)

- พระเยซูระลึกได้ทั้งหมดข้างต้นเมื่อขอพระเจ้าทรงให้พระองค์ได้รับเกียรติต่อพระพักตร์ของพระเจ้า (ยอห์น 17:5 เทียบ 13:32; 8:54)

ถ้าพระเยซูเป็นพระเจ้า พระธรรมบทต่างๆ ข้างต้นก็ต้องอยู่ผิดที่ผิดทาง เพราะว่าพระเจ้าไม่ตาย พระเยซูก็คงไม่ต้องการความรอด เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้า การที่พระเจ้าโปรดประทานเกียรติให้พระเยซูแสดงว่า พระองค์อยู่เหนือกว่าพระเยซู และมีความแตกต่างระหว่างทั้งสองพระองค์ เป็นไปไม่ได้เลยที่พระคริสต์จะทรงเป็น "พระเจ้าสูงสุดโดยมี 2 ธรรมชาติ คือ ศีรษะเป็นพระเจ้า ตัวเป็นมนุษย์” อย่างบัญญัติข้อแรกใน 39 ข้อของเชิร์ชออฟอิงแลนด์ สิ่งมีชีวิตมีธรรมชาติได้เพียงประการเดียว มีหลักฐานมากมายที่แสดงว่าพระคริสต์มีธรรมชาติของมนุษย์เหมือนที่เรามี

<<ย้อนกลับ || หน้าถัดไป>>

1 พระเจ้า
2 พระวิญญาณของพระเจ้า
3 พระสัญญาของพระเจ้า
4 พระเจ้ากับความตาย
5 แผ่นดินของพระเจ้า
6 พระเจ้าและความชั่วร้าย
7 การบังเกิดพระเยซู
8 ธรรมชาติของพระเยซู
9 การรับบัพติศมา
10 ชีวิตในพระคริสต์

  


คำเผยพระวจนะส่วนตัว

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ