ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม>>

พื้นฐานพระคริสตธรรมคัมภีร์

3

ความหมายของบัพติศมา

เหตุผลของการรับบัพติศมา โดยการแช่ในน้ำคือการลงไปใต้น้ำเป็นสัญลักษณ์ของการลงไปในหลุมศพ เชื่อมโยงเราเข้ากับความตายของพระคริสต์และแสดงว่า เรา “ตาย” ต่อชีวิตบาป ที่เป็นชีวิตเดิมของเรา การลุกขึ้นจากน้ำเชื่อมโยงเราเข้ากับการฟื้นขึ้นจากความตายของพระคริสต์ ทำให้เรามีส่วนร่วมในความหวังของการฟื้นขึ้นเพื่อมีชีวิตนิรันดร์เมื่อพระคริสต์เสด็จกลับมา และมีชีวิตใหม่อยู่ในปัจจุบัน มีจิตวิญญาณที่มีชัยเหนือบาปเนื่องด้วยชัยชนะของพระคริสต์ซึ่งได้มาจากความตายและการฟื้นขึ้นจากความตาย

“เราทั้งหลายที่ได้รับบัพติศมาเข้าในพระเยซูคริสต์ ก็ได้รับบัพติศมานั้นเข้าในความตายของพระองค์ เหตุฉะนั้น เราจึงฝังไวักับพระองค์แล้ว โดยการรับบัพติศมาเข้ามีส่วนในการตายนั้น เพื่อว่าเมื่อพระคริสต์ได้ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตายโดยเดชพระสิริของพระบิดาแล้ว เราก็จะได้ดำเนินตามชีวิตใหม่ด้วยเช่นกัน” (โรม 6:3-5)

ความรอดเกิดจากความตายและการฟื้นขึ้นจากความตายของพระคริสต์ เราจึงต้องเกี่ยวข้องกับสองสิ่งนี้ด้วยหากเราต้องการความรอด การตายและฟื้นขึ้นจากความตายกับพระคริสต์โดยบัพติศมาเป็นวิธีเดียว การรับบัพติศมาโดยการประพรมน้ำไม่สอดคล้องกับสัญลักษณ์นี้ ในการรับบัพติศมา “ตัวเก่าของเรานั้นได้ถูกตรึงไว้กับพระองค์แล้ว” (โรม 6:6) พระเจ้าทรง “กระทำให้เรามีชีวิตอยู่กับพระคริสต์”
(เอเฟซัส 2:5) แม้เมื่อเรารับบัพติศมาแล้ว แต่เราก็ยังมีธรรมชาติของมนุษย์อยู่ในตัวเราและมักจะลุกขึ้นมาแสดงตนอยู่เสมอ การตรึงกางเขนเนื้อหนังของเราเป็นกระบวนการที่จะต้องเป็นไปอยู่ตลอดเวลาโดยเริ่มที่การรับบัพติศมา พระเยซูตรัสแก่คนทั้งหลายว่า “ถ้าผู้ใดใคร่ตามเรามา ให้ผู้นั้นเขาชนะตัวเอง และรับกางเขนของตนแบกทุกวัน และตามเรามา” (ลูกา 9:23; 14:27) เพราะนั่นคือขบวนการของการมุ่งไปสู่กางเขน ชีวิตที่ถูกตรึงกางเขนกับพระเจ้าไม่ใช่ชีวิตเรียบง่าย แต่มีความชื่นชมยินดีและการปลอบประโลมของการได้มีส่วนร่วมในการฟื้นขึ้นจากความตายกับพระคริสต์

พระคริสต์ทรง “ทำให้มีสันติภาพด้วยพระโลหิตแห่งกางเขนของพระองค์ (โคโลสี 1:20) และ “สันติสุขแห่งพระเจ้า ซึ่งเกินความเข้าใจ” (ฟิลิปปี 4:7) พระเยซูทรงสัญญาว่า “เรามอบสันติสุขไว้ให้แก่ท่านทั้งหลาย สันติสุขของเราที่ให้แก่ท่านนั้น เราให้ท่านไม่เหมือนโลกให้ อย่าให้ใจของท่านวิตกและกังวลเลย” (ยอห์น 14:24) สันติสุขและความยินดีแห่งจิตวิญญาณมีมากกว่าความเจ็บปวดและความทุกข์ยากที่เราได้รับจากการเข้ามีส่วนร่วมกับพระเยซูผู้ถูกตรึงกางเขน “เพราะว่าเรามีส่วนทนทุกข์กับพระคริสต์มากฉันใด ความชูใจของเราเนื่องจากพระคริสต์ก็มากฉันนั้น (2 โครินธ์ 1:5)

เรายังได้เสรีภาพจากการที่เรารู้ว่าตัวเก่าของเราตายแล้วจริงๆ และพระเยซูทรงอยู่กับเราตลอดเวลาของความทุกข์ยากลำบากของเรา เปาโลพูดจากประสบการณ์ในช่วงชีวิตยาวนานของท่านว่า “ข้าพเจ้าถูกตรึงไว้กับพระคริสต์แล้ว ข้าพเจ้าเองไม่มีชีวิตอยู่ต่อไป แต่พระคริสต์ต่างหากที่ทรงมีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้า ชีวิตซึ่งข้าพเจ้าดำเนินอยู่ในร่างกายขณะนี้ ข้าพเจ้าดำเนินอยู่โดยศรัทธาในพระบุตรของพระเจ้า” (กาลาเทีย 2:20)

“บัพติศมาก็ช่วยท่านทั้งหลายให้รอด โดยที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงเป็นขึ้นมาจากความตาย” (1 เปโตร 3:21) เรามีส่วนร่วมในการฟื้นขึ้นจากความตายสู่ชีวิตนิรันดร์ของพระคริสต์เราจึงมีส่วนร่วมในพระองค์เมื่อพระองค์เสด็จกลับมาอีกครั้ง การมีส่วนในการฟื้นขึ้นจากความตายนี้เองที่ทำให้เราได้รับความรอด พระเยซูตรัสว่า “เราดำรงอยู่ ท่านทั้งหลายก็ดำรงอยู่ด้วย” (ยอห์น 14:19) เปาโลกล่าวว่า “เราได้กลับคืนดีกับพระองค์ โดยที่พระบุตรของพระองค์สิ้นพระชนม์ เราจะรอดโดยพระชนม์ชีพของพระองค์แน่” (การฟื้นขึ้นจากความตาย โรม 5:10)

หลายครั้งที่มีการเน้นย้ำว่า การที่เรามีส่วนในความตายและความทุกข์ทรมานของพระคริสต์ โดยทางบัพติศมาและการดำเนินชีวิตของเรา เราจะมีส่วนร่วมในการฟื้นขึ้นจากความตายของพระองค์เช่นกัน

- “ถ้าเราตายกับพระองค์ เราก็จะมีชีวิตอยู่กับพระองค์ ถ้าเรามีความอดทน เราก็จะได้ครองร่วมกับพระองค์” (2 ทิโมธี 2:11,12)

- “เราแบก “ความตาย” ของพระเยซูไว้ที่กายเราเสมอ เพื่อว่า”ชีวิต” ของพระเยซูจะปรากฏในกายของเราด้วย เรารู้ว่าพระองค์ผู้ทรงให้พระเยซูเจ้าคืนพระชนม์ จะทรงโปรดให้เราเป็นขึ้นมาโดยพระเยซู” (2 โครินธ์ 4:10,11,14)

- “เปาโลกล่าวว่า “ข้าพเจ้าต้องการจะรู้จักพระองค์ และได้รับประสบการณ์ในฤทธิ์เดชเนื่องในการที่พระองค์ทรงคืนพระชนม์นั้น และร่วมทุกข์กับพระองค์ คือยอมตั้งอารมณ์ตายเหมือนพระองค์ ถ้าเป็นไปได้ ข้าพเจ้าก็จะได้เป็นขึ้นมาจากความตายด้วย” (ฟิลิปปี 3:10,11; กาลาเทีย 6:14)

<<ย้อนกลับ || หน้าถัดไป>>

1 พระเจ้า
2 พระวิญญาณของพระเจ้า
3 พระสัญญาของพระเจ้า
4 พระเจ้ากับความตาย
5 แผ่นดินของพระเจ้า
6 พระเจ้าและความชั่วร้าย
7 การบังเกิดพระเยซู
8 ธรรมชาติของพระเยซู
9 การรับบัพติศมา
10 ชีวิตในพระคริสต์

  


คำเผยพระวจนะส่วนตัว

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ