ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม>>

พื้นฐานพระคริสตธรรมคัมภีร์

5

การรับบัพติศมาอีกครั้ง

หลายคนรู้สึกว่าไม่อยากออกความเห็นใดๆ ในการที่จะรับบัพติศมาหลังจากที่ได้รับสิ่งที่เขาคิดว่าคือบัพติศมา ไม่ว่าจะโดยการพรมน้ำหรือลงไปในน้ำ อย่างไรก็ตาม ก่อนรับบัพติศมา จะต้องมีการสำนึกบาปและมีความเชื่อที่ถูกต้องเกี่ยวกับข่าวประเสริฐที่แท้จริง (กิจการของอัครทูต 2:38; มาระโก 16:15,16) มัทธิว 28:19-20 โยงการรับบัพติศมาไปที่การได้ยินเรื่องของพระคริสต์เป็นอันดับแรก เด็กเล็กๆ ไม่สามารถสำนึกบาปหรือเข้าใจข่าวประเสริฐ การพรมน้ำไม่ใช่การรับบัพติศมาและการที่นักว่ายน้ำดำดิ่งลงไปในน้ำ ไม่ได้แปลว่าเขารับบัพติศมา เพราะว่าเขาไม่ได้กำลังตอบสนองต่อข่าวประเสริฐ เช่นเดียวกับผู้ที่ลงน้ำด้วยความเชื่อในคำสอนผิดๆ พวกเขาลงน้ำแต่ไม่ได้รับบัพติศมา

มีความเชื่อเพียงหนึ่งเดียว คือมีคำสอนเดียวในข่าวประเสริฐ และดังนั้นจึงมีการรับบัพติศมาเพียงหนึ่งเดียว คือการรับบัพติศมาหลังจากเชื่อในความเชื่อแท้เพียงหนึ่งเดียว "มีกายเดียว เหมือนมีความหวังใจอันเดียวที่เนื่องในการที่ทรงเรียกท่าน มีองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียว ความเชื่อเดียว บัพติศมาเดียว" (เอเฟซัส 4:4-6) ไม่มีความหวังสองประการ เช่นที่เชื่อโดยผู้ที่กล่าวว่า ไม่สำคัญที่เราจะเชื่อว่ารางวัลของเราอยู่ในสวรรค์หรือบนโลก มี “พระเจ้าองค์เดียว” ดังนั้นพระเยซูจึงไม่ใช่พระเจ้า ถ้าเรารับบัพติศมาโดยไม่เข้าใจคำสอนพื้นฐาน เช่น แผ่นดินของพระจ้า ธรรมชาติของพระเจ้าและพระเยซู การรับบัพติศมาครั้งนั้นก็ถือเป็นโมฆะ ยอห์นให้รับบัพติศมาประกาศให้กลับใจเสียใหม่ และรับบัพติศมา และสอนเรื่องเกี่ยวกับพระเยซู
(มาระโก 1:4; ลูกา 1:77) แต่ก็ยังไม่เพียงพอ กิจการของอัครทูต 19:1-5 บันทึกไว้ว่าบางคนที่ยอห์นให้รับบัพติศมาแล้วต้องรับบัพติศมาอีกเพราะไม่เข้าใจคำสอนบางอย่าง ในทำนองเดียวกัน เราอาจจะรู้สึกว่าในการรับศีลนั้น เราได้สำนึกบาปและพร้อมใจตั้งต้นใหม่แล้ว แต่เรายังคงจำเป็นที่จะรับ “บัพติศมาเดียว” ซึ่งจะทำได้ต่อเมื่อเข้าใจหลักคำสอนของ ”ความเชื่อเดียว”

<<ย้อนกลับ ||

1 พระเจ้า
2 พระวิญญาณของพระเจ้า
3 พระสัญญาของพระเจ้า
4 พระเจ้ากับความตาย
5 แผ่นดินของพระเจ้า
6 พระเจ้าและความชั่วร้าย
7 การบังเกิดพระเยซู
8 ธรรมชาติของพระเยซู
9 การรับบัพติศมา
10 ชีวิตในพระคริสต์

  


คำเผยพระวจนะส่วนตัว

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย