ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม>>

พื้นฐานพระคริสตธรรมคัมภีร์

ชีวิตคริสเตียนเชิงปฏิบัติ

การศึกษาพระคริสตธรรมคัมภีร์

หลังการรับบัพติศมา เราควรมี “ผลแห่งความบริสุทธิ์” นั่นคือ มีชีวิตอยู่โดยพระวิญญาณ ไม่ใช่โดยเนื้อหนัง (โรม 6:22; 8:11; กาลาเทีย 5:16,25) เรามีผลแห่งพระวิญญาณได้โดยพระวจนะของพระเจ้าในเรา (ยอห์น 15:7,8) เราถูกนำโดยพระวิญญาณในแง่ที่ว่าพระวิญญาณอยู่ในพระวจนะของพระองค์ ตลอดชีวิตของเรา เราควรอยู่ใกล้พระวจนะโดยการอ่านและศึกษาพระคริสตธรรมคัมภีร์อย่างสม่ำเสมอ

การศึกษาพระวจนะทำให้รู้ถึงความจำเป็นที่จะต้องรับบัพติศมา เราควรจะยอมให้พระวจนะมีอิทธิพลต่อการกระทำและชีวิตของเราอยู่เสมอ การรับบัพติศมาเป็นเพียงก้าวแรกของชีวิตที่เชื่อฟังพระเจ้า ความคุ้นเคยกับพระคริสตธรรมคัมภีร์และหลักคำสอนอาจเป็นอันตรายได้อย่างแท้จริง เพราะทำให้เราไปถึงจุดที่พระวจนะของพระเจ้าไม่มีอิทธิพลต่อเราอีกต่อไป เราอ่านพระวจนะแต่เราไม่ได้รับอะไรเลย (ดูภาคผนวก 2) เราควรจะอธิษฐานสั้นๆ ก่อนการศึกษาพระคริสตธรรมคัมภีร์ "ขอเบิกตาข้าพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะเห็นสิ่งมหัศจรรย์จากพระธรรมของพระองค์" (สดุดี 119:18)

พระวจนะของพระเจ้าควรจะเป็นอาหารประจำวันของเรา ที่พึ่งพิง และที่ปรารถนาของเรามากว่าอาหารทางเนื้อหนัง "ข้าตีราคาพระวจนะแห่งพระโอษฐ์ของพระองค์สูงกว่าเจตนาของข้า" (โยบ 23:12) เยเรมีย์ กล่าวว่า "เมื่อพบพระวจนะของพระองค์แล้ว ข้าพระองค์ก็กินเสีย พระวจนะของพระองค์เป็นความชื่นบานแก่ข้าพระองค์ และเป็นความปีติยินดีแห่งจิตใจของข้าพระองค์" (เยเรมีย์ 15:16) การแบ่งเวลาศึกษาพระคริสตธรรมคัมภีร์เป็นสิ่งสำคัญที่ควรบรรจุไว้ในกิจวัตรประจำวัน การศึกษาพระคริสตธรรมคัมภีร์สัก 30 นาที ในตอนเช้าจะทำให้เราเริ่มต้นวันใหม่ด้วยจิตวิญญาณที่ถูกที่ถูกทาง นิสัยการสร้างความเชื่อนี้จะมีค่าเป็นทองในวันแห่งการพิพากษา

เพื่อหลีกเลี่ยงการอ่านเฉพาะพระธรรมบางตอนที่เราคุ้นเคย คริสตาเดลเฟียน (Christadelphian) ได้จัดทำ “ไบเบิ้ลคอมพาเนียน” (Bible Companion) ขึ้นมา (สามารถสั่งซื้อได้จากผู้จัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้) เพื่อนำเสนอข้อพระธรรมให้อ่านทุกวัน ทำให้เราได้อ่านพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ 2 ครั้ง และพระ
คริสตคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม 1 ครั้ง ในเวลา 1 ปี เมื่อเราอ่านทุกวัน เราจะรู้สึกมีกำลังใจเมื่อคิดว่าผู้ที่เชื่อคนอื่นๆ ก็กำลังอ่านพระธรรมที่เราอ่านอยู่เช่นกัน เมื่อเราพบเพื่อนที่อ่านเล่มเดียวกัน เราสามารถสนทนาถึงเรื่องที่เราอ่านได้

 || หน้าถัดไป>>

1 พระเจ้า
2 พระวิญญาณของพระเจ้า
3 พระสัญญาของพระเจ้า
4 พระเจ้ากับความตาย
5 แผ่นดินของพระเจ้า
6 พระเจ้าและความชั่วร้าย
7 การบังเกิดพระเยซู
8 ธรรมชาติของพระเยซู
9 การรับบัพติศมา
10 ชีวิตในพระคริสต์

  


คำเผยพระวจนะส่วนตัว

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย