ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม>>

พื้นฐานพระคริสตธรรมคัมภีร์

2

การอธิษฐาน

ข้อปฏิบัติอีกข้อที่ควรพัฒนาคือการอธิษฐาน ซึ่งเตือนให้เราระลึกว่ามี “คนกลางแต่ผู้เดียวระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ คือพระเยซูคริสต์ผู้ทรงสภาพเป็นมนุษย์” เปาโล
กล่าวว่า "เหตุฉะนั้น ข้าพเจ้าปรารถนาให้ผู้ชายทั้งหลายอธิษฐานในที่ทุกแห่ง ปราศจากโทโส และการเถียงกัน" (1 ทิโมธี 2:5-8) "เพราะว่า เรามิได้มีมหาปุโรหิตที่ไม่สามารถจะเห็นใจในความอ่อนแอของเรา แต่ได้ทรงถูกทดลองใจเหมือนอย่างเราทุกประการ ถึงกระนั้นพระองค์ก็ยังปราศจากบาป เหตุฉะนั้น ขอให้เราทั้งหลายคงมีใจกล้าเข้ามาถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณ เพื่อเราจะได้รับพระเมตตา และจะได้รับพระคุณที่จะช่วยเราในขณะที่ต้องการ” (ฮีบรู 4:15,16)

การที่เรารับว่าพระคริสต์เป็นมหาปุโรหิตที่จะนำคำอธิษฐานของเราไปถึงพระเจ้า ควรจะทำให้เราอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอด้วยความเชื่อ คำอธิษฐานไม่ใช่รายการยาวเหยียดของความต้องการของเรา การขอบพระคุณสำหรับอาหารและความปลอดภัยในการเดินทางควรจะเป็นสิ่งสำคัญในคำอธิษฐานของเราด้วย

การมอบปัญหาของเราให้พระเจ้าโดยการอธิษฐานก็ให้สันติสุขแก่เรา "จงทูลเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้าด้วยการอธิษฐานกับการขอบพระคุณ แล้วสันติสุขแห่งพระเจ้า ซึ่งเกินความเข้าใจ จะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่าน" (ฟิลิปปี 4:6,7)

ถ้าคำอธิษฐานของเราเป็นพระประสงค์ของพระเจ้า พระองค์ก็ทรงโปรดฟังเรา (1 ยอห์น 5:14) เราจะรู้น้ำพระทัยของพระเจ้าได้ โดยการศึกษาพระวจนะของพระองค์ การศึกษาพระคริสตธรรมคัมภีร์จะสอนเราถึงวิธีการอธิษฐานและสิ่งที่เราควรทูลขอ "ถ้า…ถ้อยคำของเราฝังอยู่ในท่านแล้ว ท่านจะขอสิ่งใดที่ท่านปรารถนา ก็จะได้สิ่งนั้น" (ยอห์น 15:7)

ในพระคริสตธรรมคัมภีร์มีตัวอย่างมากมายของการอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอ (สดุดี 119:164; ดาเนียล 6:10) การอธิษฐานทุกเช้าและค่ำ และการขอบพระคุณระหว่างวันน่าจะเป็นการอธิษฐานที่น้อยที่สุดที่เราควรกระทำ

<<ย้อนกลับ || หน้าถัดไป>>

1 พระเจ้า
2 พระวิญญาณของพระเจ้า
3 พระสัญญาของพระเจ้า
4 พระเจ้ากับความตาย
5 แผ่นดินของพระเจ้า
6 พระเจ้าและความชั่วร้าย
7 การบังเกิดพระเยซู
8 ธรรมชาติของพระเยซู
9 การรับบัพติศมา
10 ชีวิตในพระคริสต์

  


คำเผยพระวจนะส่วนตัว

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย