ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม>>

พื้นฐานพระคริสตธรรมคัมภีร์

3

การประกาศข่าวประเสริฐ

สิ่งล่อลวงใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสิ่งหนึ่ง ซึ่งเกิดจากการรู้จักพระเจ้าคือความเห็นแก่ตัวฝ่ายจิตวิญญาณ เราสามารถที่จะพอใจกับการมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระเจ้า ศึกษาพระคริสตธรรมคัมภีร์ จนเราลืมที่จะแบ่งปันสิ่งเหล่านี้กับคนอื่นๆ ทั้งพี่น้องที่เชื่อและโลกรอบข้าง พระวจนะของพระเจ้าและข่าวประเสริฐเป็นเสมือนตะเกียงที่ส่องสว่างในความมืด (สดุดี 119:105; สุภาษิต 4:18) พระเยซูตรัสว่าไม่มีผู้ใดจุดตะเกียง แล้วเอาถังครอบไว้ แต่ตั้งไว้เพื่อส่องสว่าง (มัทธิว 5:15) “ท่านทั้งหลายเป็นความสว่างของโลก" ด้วยเหตุที่ได้รับบัพติศมาเข้าในพระคริสต์ผู้เป็น "ความสว่างของโลก" (มัทธิว 5:14; ยอห์น 8:12) "นครซึ่งอยู่บนภูเขาจะปิดบังไว้ไม่ได้" (มัทธิว 5:14)

ถ้าเราดำเนินชีวิตตามข่าวประเสริฐ “ความบริสุทธิ์” ของเราจะเป็นพยานแก่คนที่เราอยู่ด้วย เราจะปิดบังความจริงไว้ไม่ได้ว่าเราถูก “แยกออกมาอยู่ใน” พวกที่มีความหวังในแผ่นดินของพระเจ้า และถูก “แยกออกมาจาก” วิถีทางฝ่ายเนื้อหนังของพวกเขา

เราควรจะหาโอกาสแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับความจริงเที่ยงแท้กับคนที่เราเกี่ยวข้องด้วย การหันเหคำสนทนาสู่สิ่งที่เป็นฝ่ายจิตวิญญาณ การสนทนาเรื่องหลักคำสอนกับสมาชิกของคริสตจักรอื่นๆ การแจกใบปลิว การลงโฆษณาเล็กๆ ในสื่อ ล้วนเป็นวิธีที่เราสามารถส่องสว่าง เราไม่ควรคิดว่าเราสามารถทิ้งงานการเป็นพยานไว้กับผู้ที่เชื่ออื่นๆ เราทุกคนต่างมีความรับผิดชอบส่วนบุคคล คริสตาเดลเฟียนมีองค์กรขนาดเล็ก ทว่ามีการริเริ่มประกาศข่าวประเสริฐอย่างกว้างขวางเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มอื่นๆ เราต่างกระทำในสิ่งที่เราสามารถกระทำได้โดยอาศัยค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลของเราเอง

วิธีที่ได้ผลดีที่สุดวิธีหนึ่งของการประกาศข่าวประเสริฐคือ การอธิบายความเชื่อของเราให้กับสมาชิกในครอบครัวเรา คนที่เราติดต่อด้วย และหุ้นส่วนที่ไม่รู้จักพระเจ้า แม้ว่าเราจะไม่ควรพูดซ้ำซากเพราะจะกลายเป็นความกดดันสำหรับคนเหล่านั้นไป การรับเชื่อเพราะความกดดันไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าทรงพอพระทัย หน้าที่ของเราคือการเป็นพยานโดยไม่คำนึงถึงการตอบสนอง เราต้องรับผิดชอบการเป็นพยานนี้
(เอเสเคียล 3:17-21) หากพระคริสต์เสด็จกลับมาในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ "สองคนจะอยู่ในทุ่งนา จะทรงเอาไปคนหนึ่งละไว้คนหนึ่ง" (ลูกา 17:36) คงจะเป็นเรื่องแปลกมากหากเราไม่บอกเรื่องการเสด็จมาอีกครั้งของพระเยซูกับสมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อนร่วมงานของเราเมื่อเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น

<<ย้อนกลับ || หน้าถัดไป>>

1 พระเจ้า
2 พระวิญญาณของพระเจ้า
3 พระสัญญาของพระเจ้า
4 พระเจ้ากับความตาย
5 แผ่นดินของพระเจ้า
6 พระเจ้าและความชั่วร้าย
7 การบังเกิดพระเยซู
8 ธรรมชาติของพระเยซู
9 การรับบัพติศมา
10 ชีวิตในพระคริสต์

  


คำเผยพระวจนะส่วนตัว

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย