ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม>>

พื้นฐานพระคริสตธรรมคัมภีร์

5

ศีลมหาสนิท

พร้อมกับการอธิษฐานและอ่านพระคริสตธรรมคัมภีร์ การเชื่อฟังพระบัญชาของพระคริสต์ในการรับศีลมหาสนิทเพื่อระลึกถึงพระองค์ก็เป็นสิ่งที่สำคัญมาก
"จงกระทำอย่างนี้ให้เป็นที่ระลึกถึงเรา" (ลูกา 22:19) พระองค์ทรงประสงค์ให้ผู้ที่ติดตามพระองค์กระทำเช่นนี้อย่างสม่ำเสมอจนถึงวันที่พระองค์เสด็จกลับมา เมื่อพระองค์จะหักขนมปังและดื่มน้ำองุ่นกับพวกเขาอีกครั้ง (1 โครินธ์ 11:26; ลูกา 22:16-18)

ขนมปังเป็นตัวแทนพระกายของพระคริสต์ซึ่งถูกตรึงกางเขนเพื่อเรา และน้ำองุ่นเปรียบเป็นพระโลหิตของพระองค์ (1 โครินธ์ 11:23-27) ผู้ที่เชื่อในสมัยแรกๆ จะรับศีลมหาสนิทกันบ่อยครั้ง (กิจการของอัครทูต 2:42,46) อาจจะสัปดาห์ละครั้ง (กิจการของอัครทูต 20:7) ถ้าเรารักพระคริสต์จริง เราจะเชื่อฟังพระบัญชาของพระองค์ (ยอห์น 15:11-14) ถ้าเรามีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระองค์ เราจะปรารถนาที่จะระลึกถึงพระองค์ตามที่พระองค์ตรัสสั่ง และหนุนใจตัวเองที่จะรำลึกถึงความรอดยิ่งใหญ่ที่พระองค์ได้รับ การคิดถึงความทุกข์ทรมานของพระองค์บนกางเขนจะช่วยทำให้ความทุกข์ยากของเรากลายเป็นเรื่องเล็กน้อยไป

ศีลมหาสนิทคือพิธีเพื่อการรำลึกถึง ไม่มีความอัศจรรย์ใดๆ เกิดขึ้นหลังรับศีลนี้ เป็นเหมือนการเลี้ยงฉลอง เทศกาลปัสกาภายใต้ธรรมบัญญัติของโมเสส (ลูกา 22:15; 1 โครินธ์ 5:7-8) ซึ่งเป็นการเลี้ยงฉลองเพื่อรำลึกถึงการที่พระเจ้าปลดปล่อยอิสราเอลจากอียิปต์ การรับศีลมหาสนิทจะทำให้เราระลึกถึงความรอดจากบาปโดยทางพระคริสต์ เราจึงสมควรที่จะปรารถนาที่จะรับศีลนี้

การรับศีลมหาสนิททำให้ความรักของพระคริสต์สำหรับเรากลับเป็นจริงอีกครั้ง การรับศีลมหาสนิทสัปดาห์ละครั้งถือเป็นสัญลักษณ์ของการมีจิตวิญญาณที่เข้มแข็ง ถ้ารับศีลนี้พร้อมกับผู้ที่เชื่อคนอื่นๆ ไม่ได้ ก็ควรจะรับศีลนี้คนเดียว ไม่มีข้ออ้างใดๆ ที่จะหยุดเราจากการรักษาพระบัญชานี้ แม้ในยามวิกฤติ การขาดแคลนขนมปังและน้ำองุ่น ก็ไม่ควรทำให้เราขาดจากการระลึกถึงพระคริสต์ โดยวิธีที่พระองค์ทรงกำหนดขึ้น พระเยซูผู้ทรงใช้ "ผลแห่งเถาองุ่น" (ลูกา 22:18) เราจึงควรใช้น้ำองุ่นแดง

การรับสัญลักษณ์ของความทุกข์ทรมนานและการเสียสละของพระคริสต์ถือเป็นเกียรติสูงสุด และควรจะกระทำด้วยความตั้งใจที่ถูกต้อง "เมื่อท่านทั้งหลายกินขนมปังนี้และดื่มจากถ้วยนี้เวลาใด ท่านก็ประกาศการวายพระชนม์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า เหตุฉะนั้น ถ้าผู้ใดกินขนมปังหรือดื่มจากถ้วยขององค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างไม่สมควร ผู้นั้นทำผิดต่อพระกายและพระโลหิตขององค์พระผู้เป็นเจ้า (1 โครินธ์ 11:26,27) การรับศีลมหาสนิทจึงควรรับในสถานที่ซึ่งผู้รับจะไม่ถูกรบกวน จึงอาจจะรับศีลนี้ในช่วงเช้าหรือค่ำ "ขอให้ทุกคนพิจารณาตนเองแล้วจึงกินขนมปังและดื่มจากถ้วยนี้" (1 โครินธ์ 11:28) เราควรจะมุ่งความคิดไปยังการเสียสละชองพระคริสต์ อาจจะโดยการอ่านพระธรรมที่บันทึกการตรึงกางเขนพระองค์ก่อนที่เราจะรับศีล

การรับศีลที่ถูกต้อง ควรจะมีขั้นตอนดังนี้

1. อธิษฐาน ทูลขอพระเจ้าทรงอวยพระพรที่ประชุม ทรงเปิดตาเราให้เห็นพระวจนะของพระองค์ ทรงให้เราจดจำความต้องการของผู้ที่เชื่ออื่นๆ สรรเสริญพระองค์สำหรับความรักของพระองค์โดยเฉพาะที่สำแดงในพระคริสต์ และทูลเรื่องอื่นๆ

2. อ่านพระคริสตธรรมคัมภีร์สำหรับวันนั้นตามหนังสือไบเบิ้ล คอมพาเนียน (Bible Companion)

3. ครุ่นคิดบทเรียนในข้อ 2 หรืออ่านพระคริสตธรรมคัมภีร์เฉพาะทำให้เราระลึกถึงพระคริสต์

4. อ่าน 1 โครินธ์ 11:23-29

5. ใช้เวลาเล็กน้อยสงบใจสำรวจตัวเอง

6. อธิษฐานเพื่อขนมปัง

7. หักขนมปังและรับประทานชิ้นเล็กๆ

8. อธิษฐานเพื่อน้ำองุ่น

9. จิบน้ำองุ่น

10. อธิษฐานปิด

การรับศีลมหาสนิทควรใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง

<<ย้อนกลับ || หน้าถัดไป>>

1 พระเจ้า
2 พระวิญญาณของพระเจ้า
3 พระสัญญาของพระเจ้า
4 พระเจ้ากับความตาย
5 แผ่นดินของพระเจ้า
6 พระเจ้าและความชั่วร้าย
7 การบังเกิดพระเยซู
8 ธรรมชาติของพระเยซู
9 การรับบัพติศมา
10 ชีวิตในพระคริสต์

  


คำเผยพระวจนะส่วนตัว

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ