ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม>>

พื้นฐานพระคริสตธรรมคัมภีร์

6

การแต่งงาน

เราจะกล่าวถึงผู้ที่โสดในขณะที่รับบัพติศมา มีพระธรรมหลายหนุนใจผู้ที่เป็นโสดให้พิจารณาทางเลือกที่จะเป็นโสด เพื่อที่จะอุทิศตัวทำงานของพระเจ้า (1
โครินธ์ 7:7-9; 32-38; 2 ทิโมธี 2:4; มัทธิว 19:11,12;29; ปัญญาจารย์ 9:9) "ถ้าท่านจะแต่งงานก็ไม่มีความผิด" (1 โครินธ์ 7:28) สาวกหลายคนมีครอบครัวแล้ว (1 โครินธ์ 9:5) และการแต่งงานที่พระเจ้าออกแบบไว้คือ การแต่งงานที่นำมาซึ่งประโยชน์ทางร่างกาย และจิตวิญญาณ "จงให้การสมรสเป็นที่นับถือแก่คนทั้งปวง และให้เตียงสมรสปราศจากความชั่วช้า" (ฮีบรู 13:4) "ไม่ควรที่ชายผู้นี้จะอยู่คนเดียว" พระเจ้าจึงได้สถาปนาการแต่งงานขึ้น (ปฐมกาล 2:18-24) "บุคคลที่พบภรรยาก็พบของดี และได้ความโปรดปรานจากพระเจ้า ภรรยาที่หยั่งรู้ก็มาจากพระเจ้า" (สุภาษิต 18:22;19:14)

ความหมายของพระธรรมทั้งหมดนี้คือการมีความปรารถนาทางเพศที่ไม่ได้อยู่ในการแต่งงานก็คือการล่วงประเวณี พระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่จะกล่าวถึงการกระทำผิดศีลธรรมอย่างมากมาย เช่น การล่วงประเวณี การคบชู้สู่ชาย เป็นต้น และมักจะปรากฏอยู่ในจดหมายเกือบทุกฉบับ เช่น กิจการของอัครทูต 15:20; โรม 1:29; 1 โครินธ์ 6:9-18,10:8; 2 โครินธ์ 12:21; กาลาเทีย 5:19; เอเฟซัส 5:3; โคโลสี 3:5; 1 เธสะโลนิกา 4:3; ยูดาห์ 7; 1 เปโตร 4:3; วิวรณ์ 2:21

ปฐมกาล 2:24 เผยให้เห็นถึงบาปของการรักร่วมเพศ เพราะเป็นพระประสงค์ของพระจ้าที่จะให้ชายและหญิงแต่งงานและผูกพันกัน พระเจ้าทรงเนรมิตสร้างผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชายเพื่อมาช่วยอาดัม การที่ผู้ชายมีเพศสัมพันธ์กันจะถูกพิพกาษาอยู่เสมอในพระคริสตธรรมคัมภีร์ และเป็นบาปที่ทำให้เมืองโสโดมถูกทำลาย (ปฐมกาล 18,19) เปาโลพูดอย่างชัดเจนว่า การกระทำดังกล่าวเป็นการยั่วยุโทสะของพระเจ้าและทำให้เขาไม่ได้เข้าในแผ่นดินของพระเจ้า (โรม 1:18-32; 1 โครินธ์ 6:9,10)

การที่เราเคยกระทำบาปดังกล่าว ไม่ควรทำให้เราคิดว่าเราอยู่เกินเงื้อพระหัตถ์ของพระเจ้าที่จะยื่นมาช่วยเราได้ พระเจ้าทรงเต็มเปี่ยมไปด้วยการอภัยโทษ และควรจะได้รับความรักตอบแทนจากผู้ที่ได้รับการอภัยโทษจากพระองค์ (สดุดี 130:4)
เอคเคลเซียที่เมืองโครินธ์ ก็มีคนที่จะต้องสำนึกบาปเช่นนี้ "แต่ก่อนมีบางคนในพวกท่านเป็นคนอย่างนั้น แต่ท่านได้รับการชำระแล้ว ได้รับการทำให้บริสุทธิ์ ได้รับการทำให้เป็นผู้ชอบธรรมในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้า" (1 โครินธ์ 6:9-11)

<<ย้อนกลับ || หน้าถัดไป>>

1 พระเจ้า
2 พระวิญญาณของพระเจ้า
3 พระสัญญาของพระเจ้า
4 พระเจ้ากับความตาย
5 แผ่นดินของพระเจ้า
6 พระเจ้าและความชั่วร้าย
7 การบังเกิดพระเยซู
8 ธรรมชาติของพระเยซู
9 การรับบัพติศมา
10 ชีวิตในพระคริสต์

  


คำเผยพระวจนะส่วนตัว

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย