ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม>>

พื้นฐานพระคริสตธรรมคัมภีร์

7

สามัคคีธรรม

คำกรีกที่แปลมาเป็นคำว่า "สามัคคีธรรม" และ "ที่ประชุม" อธิบายถึงการมีอะไรพื้นฐานที่เหมือนกัน เช่น ที่ประชุมสามัญ คำว่าที่ประชุมเกี่ยวข้องกับคำว่า สื่อสาร เพราะเรารู้และปฏิบัติตามวิถีทางของพระเจ้า เราจึงมีสามัคคีธรรมกับพระองค์และคนอื่นๆ ที่ปฏิบัติเหมือนเราโดยการ "เข้าใจพระคริสต์" เป็นการง่ายที่จะละทิ้งความรับผิดชอบการที่เราต้องมีสามัคคีธรรมกับคนอื่น "จงอย่าละเลยที่จะกระทำการดี และจงแบ่งปันข้าวของซึ่งกันและกัน" (ฮีบรู 13:16) ฟิลิปปี 1:5 "พูดถึงการมีส่วนในข่าวประเสริฐด้วยกัน" สามัคคีธรรมของเราจึงมีพื้นฐานอยู่ที่หลักคำสอนซึ่งประกอบเป็นข่าวประสริฐ สามัคคีธรรมของผู้ที่เชื่อแท้จริง จึงยิ่งใหญ่กว่าการชุมนุมใดๆ ขององค์กรหรือคริสตจักร การสามัคคีธรรมนี้ทำให้พวกเขาเดินทางรอนแรมเพื่อจะมีสามัคคีธรรมร่วมกันและเพื่อเยี่ยมเยียนผู้ที่เชื่อที่อยู่ห่างไกลและโดดเดี่ยว เปาโล
กล่าวถึง "สามัคคีธรรมฝ่ายจิตวิญญาณ" (ฟิลิปปี 2:1) คือสามัคคีธรรมบนพื้นฐานของการปฏิบัติตามพระวิญญาณบริสุทธิ์

สิ่งสำคัญของสามัคคีธรรมคือการรักษาศีลมหาสนิท ผู้ที่เชื่อในสมัยแรกๆ
"ขะมักเขม้น" ฟังคำสอนของจำพวกอัครทูตและร่วมสามัคคีธรรม ทั้งขะมักเขม้นในการหักขนมปังและการอธิษฐาน ด้วยความชื่นชมยินดีและใจกว้างขวาง" (กิจการของอัครทูต 2:42,46) สัญลักษณ์ที่เป็นตัวแทนความหวังของเราจะผูกเราเข้าด้วยกันด้วยใจกว้างขวาง ถ้าเราแบ่งปันสัญลักษณ์นั้นให้กันและกัน "ถ้วยแห่งพระพร ซึ่งเราได้ขอพระพรนั้นเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีส่วนร่วมในพระโลหิตของพระคิรสต์มิใช่หรือ ขนมปังซึ่งเราหักนั้นเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีส่วนร่วมในพระกายของพระคริสต์มิไใช่หรือ แม้เราซึ่งเป็นบุคคลหลายคน แต่เนื่องจากมีขนมก้อนเดียว เราจึงเป็นร่างกายเดียว เพราะว่าเราทุกคนรับประทานขมมก้อนเดียวกัน" (1 โครินธ์ 10:16-17) เราจึงต้องแบ่งปันสัญลักษณ์ของการเสียสละของพระคริสต์กับคนที่ได้รับประโยชน์จากการงานของพระองค์ผู้ซึ่งรับประทานขนมปังก้อนเดียวกัน ผู้ที่รับบัพติศมาเข้าในพระคริสต์คือผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการงานของพระองค์ เป็นเรื่องน่าหัวเราะที่เราจะแบ่งปันสัญลักษณ์นี้กับคนที่ไม่เข้าข่ายนี้

การมีสามัคคีธรรมกับพระเจ้าและพระคริสต์ รวมทั้งผู้ที่เชื่อคนอื่นๆ ได้ขึ้นอยู่กับความเห็นชอบของเราต่อความจริงในหลักคำสอนเท่านั้น วิถีชีวิตของเราจะต้องสอดคล้องกับหลักการของคำสอนด้วย "พระเจ้าทรงเป็นความสว่าง และความมืดในพระองค์ไม่มีเลย ถ้าเราจะว่าเราร่วมสามัคคีธรรมกับพระองค์และยังดำเนินอยู่ในความมืด เราก็พูดมุสา และไม่ได้ดำเนินชีวิตตามความจริง แต่ถ้าเราดำเนินอยู่ในความสว่างเหมือนอย่างพระองค์ทรงสถิตในความสว่าง เราก็ร่วมสามัคคีธรรมซึ่งกันและกัน และพระโลหิตของพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ก็ชำระเราทั้งหลายให้ปราศจากบาปทั้งสิ้น" (1 ยอห์น 1:5-7)

สามัคคีธรรมจะลดลงเรื่องๆ เมื่อผู้ที่เชื่อเริ่มดำเนินชีวิตในทางที่ขัดแย้งกับคำสอนในพระคริสตธรรมคัมภีร์ "อย่าเข้ามีส่วนกับกิจการของความมืดอันไร้ผล แต่จงเผยกิจการนั้นให้ปรากฏดีกว่า" (เอเฟซัส 5:11) ความพยายามทุกอย่างควรจะถูกทุ่มเทไปเพื่อให้ได้พวกเขากลับมาเหมือนผู้เลี้ยงแกะที่ดีที่ตามหาแกะที่หลงหาย (ลูกา 15:1-7)

2 โครินธ์ 6:14-18 บอกว่า "อย่าเข้าเทียมแอกกับคนที่ไม่เชื่อ เพราะว่าความชอบธรรมจะมีหุ้นส่วนอะไรกับความอธรรม และความสว่างจะเข้าสนิทกับความมืดได้อย่างไร จงออกจากหมู่พวกเขาเหล่านั้น และจงแยกตัวออกจากเขาทั้งหลาย แล้วเราจึงจะรับพวกเจ้าทั้งหลาย เราจะเป็นดังบิดาของพวกเจ้า และพวกเจ้าจะเป็นบุตรชายบุตรหญิงของเรา" พระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพทั้งสิ้นได้ตรัสดังนั้น

พระวจนะของพระเจ้าเป็นแสงสว่าง เราจึงไม่ควรมีสามัคคีธรรมกับคริสตจักรที่สอนผิดๆ ไม่แต่งงานกับคนที่ไม่รู้จักความจริง และควรจะรังเกียจวิถีของโลก เมื่อเราแยกตัวจากโลก เราได้รับเกียติของการเป็นบุตรของพระเจ้า มีคริสตจักรแท้เพียง
คริสตจักรเดียว และมีกายเดียว (เอเฟซัส 1:23) ซึ่งตั้งอยู่บนผู้ที่ยึดอยู่กับความหวังเดียว และมีกายเดียว พระเจ้าองค์เดียว บัพติศมาเดียว และความเชื่อเดียว
(เอเฟซัส 4:4-6) เป็นไปไม่ได้ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในกายเดียว แล้วยังมีสามัคคีธรรมกับองค์กรศาสนาอื่นๆ ที่ไม่ยึดอยู่กับความเชื่อเดียว ความสว่างไม่เข้าสนิทกับความมืด ถ้าเราเลือกที่จะมีสามัคคีธรรมกับความมืด เราก็ประกาศตัวว่าอยู่ในความมืด

ไม่มีคำว่าความสัมพันธ์อย่างครึ่งๆ กลางๆ ในความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้า เราอยู่ในพระคริสต์ โดยการรับบัพติศมา หรือไม่เราก็อยู่ภายนอกพระคริสต์ เราอยู่ในความสว่าง เพราะเราเชื่อในหลักคำสอนและเชื่อฟังทำตามคำสอนนั้น หรือไม่ก็อยู่ในความมืด คนเราจะเหยียบเรือสองแคมไม่ได้

การที่เรารู้เรื่องเหล่านี้ทำให้เรามีความรับผิดชอบต่อพระเจ้า เราไม่ได้เดินถนนหรือดำเนินชีวิตเหมือนอย่างคนธรรมดาทั่วไป พระเจ้ากำลังเฝ้าดูการตอบสนองของเราอยู่ พระเจ้า พระเยซู และผู้ที่เชื่อ ต่างประสงค์ให้ท่านตัดสินใจอย่างถูกต้อง แต่แม้ว่าพระเจ้าทรงโปรดประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์มาสิ้นพระชนม์แทนเรา ก็ไม่สามารถช่วยให้ท่านได้รับความรอดได้ เพราะความรอดได้มาด้วยการตัดสินใจของตัวท่านเอง เราจึงขอให้ท่านตัดสินใจและรับบัพติศมา ท่านสามารถเขียนถึงเราตามที่อยู่ข้างหน้าหนังสือเล่มนี้ เรายินดีที่จะดำเนินการให้ท่าน

<<ย้อนกลับ ||

1 พระเจ้า
2 พระวิญญาณของพระเจ้า
3 พระสัญญาของพระเจ้า
4 พระเจ้ากับความตาย
5 แผ่นดินของพระเจ้า
6 พระเจ้าและความชั่วร้าย
7 การบังเกิดพระเยซู
8 ธรรมชาติของพระเยซู
9 การรับบัพติศมา
10 ชีวิตในพระคริสต์

  


คำเผยพระวจนะส่วนตัว

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ