สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

ปฎิวัติ ร.ศ.130

8

                     ในจำนวนผู้ที่ต้องรับพระราชอาญาจำคุก 32 คนนั้น เป็นพลเรือนคนหนึ่งคือ นายอุทัย เทพหัสดิน ณ อยุธยา กองล่ามกระทรวงยุติธรรม นอกนั้นเป็นทหารบก 22 คน ให้ถอดออกจากยศบรรดาศักดิ์แล้ว คือ
จำคุกตลอดชีวิต
1. ร.อ. ขุนทวยหาญพิทักษ์ (เหล็ง ศรีจันทร์)
2. ร.ท. จรูญ ณ บางช้าง
3. ร.ต. เจือ ศิลาอาสน์

จำคุก 20 ปี
1. ร.ท. เจือ ควกุล
2. ร.ต. เขียน อุทัยกุล
3. ร.ต. วาส วาสนา
4. ร.ต. ถัด รัตนพันธ์
5. ร.ต. ม.ร.ว. แช่ รัชนีกร
6. ร.ต.  เหรียญ ศรีจันทร์
7. ร.ต.  เหรียญ ทิพยรัตน์
8. ร.ต. ทวน เธียรพิทักษ์
9. ร.ต. เนตร พูนวิวัฒน์
10. ร.ต. สอน วงค์โต
11. ร.ต. ปลั่ง บูรณโชติ
12. ร.ต. จรูญ ษตะเมษ
13. ร.ท. ทองดำ คล้ายโอภาส
14. ร.ต. บ๋วย บุณยรัตนพันธ์
15. ว่าที่ ร.ต. ศิริ ชุณห์ประไพ
16. ร.ต. จันทร์ ปานสีดำ
17. ร.ต. โกย วรรณกุล
18. พ.ต. หลวงวิฆเนศร์ประสิทธิ์วิทย์
19. ร.ต. บุญ แดงวิเชียร

ศาลาว่าการกลาโหม แจ้งความมา ณ วันที่ 7 พฤษภาคม รัตนโกสินทร์ ศก 130.

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย