วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน >>

ไตรภูมิพระร่วง

4

จาตุมหาราชิกา - ดาวดึงสภูมิ
(Realm of The Four Great Kings 3 Realm of The Thirty3three Gods)
เหนือมนุษย์ภูมิขึ้นมาจะเป็นภูมิของเหล่าเทพยดา มี 6 ชั้น รวมเรียกว่า ฉกามาพจรภูมิ แต่ยังอยู่ในภูมิระดับล่างคือกามภูมิ จาตุมหาราชิกาภูมิ เป็นสวรรค์ชั้นแรกอยู่เหนือโลกมนุษย์ขึ้นไป 46000 โยชน์ มีพระยาผู้เป็นเจ้าทั้ง 4 รวมเรียกว่า พระยาจตุโลกบาล มีหน้าที่คอยดูแลสอดส่องมนุษย์ที่ประกอบผลบุญ แล้วรายงานต่อพระอินทร์ เพื่อให้ไปเกิดในสรวงสวรรค์
- ดาวดึงสภูมิ อยู่เหนือจาตุมหาราชิกาภูมิขึ้นไปอีก 46000 โยชน์ มีพระอินทร์เป็นเจ้าแก่พระยาเทพยดาทั้งหลาย ที่รายล้อมออกไปทั้ง 4 ทิศ รวม 32 พระองค์ เหล่าเทพยดามี 2 จำพวก คือ
- สมมุติเทวดา
คือฝูงท้าวและพระยาในแผ่นดิน ผู้รู้หลักแห่งบุญธรรม และกระทำโดยทศพิศราชธรรมทั้ง 10 ประการ
- อุปปัติเทวดา
คือเหล่าเทพยดาในพรหมโลก
- วิสุทธิเทวดา
คือพระพุทธปัจเจกโพธิเจ้า และพระอรหันตสาวกเจ้า ผู้เสด็จเข้าสู่นิพพาน

 

 • ยามาภูมิ (Realm of The Yama Gods)
  อยู่สูงกว่าชั้นดาวดึงส์ขึ้นไปอีก 84000 โยชน์ อยู่เหนือพระอาทิตย์และพระจันทร์ แสงสว่างในภูมินี้ เกิดจากรัศมีของเหล่าเทวดาในชั้นนี้เอง
 • ดุสิตาภูมิ(Realm of Satisfied Gods)
  สูงกว่ายามาสวรรค์อีก 168000 โยชน์ เป็นที่สถิตย์ของพระโพธิสัตว์ และพระศรีอาริย์
 • นิมมานนรดีภูมิ (Realm of Gods who rejoice in their own creations)
  สูงขึ้นไปอีก 336000 โยชน์ เหล่าเทวดาชั้นนี้ต้องการสิ่งใดเนรมิตรเอาเองได้ดังใจตน
 • ปรนิมมิตวสวัตดีภูมิ (Realm of Gods who lord over the creation of others)
  สวรรค์ชั้นที่สุดของฉกามาพจรภูมิ สูงสุดในระดับกามาภูมิ อยู่ถัดไแอีก 672000 โยชน์ เหล่าเทวดาในสวรรค์ชั้นนี้ อยากได้อะไรก็เนรมิตเอาเอง มีพระยาผู้เป็นเจ้าแห่งเทพยดาทั้งหลาย 2 องค์ มีอายุตั้งแต่ 500-16000 ปีทิพย์ (500 ปีทิพย์ เท่ากับ 9 ล้านปีมนุษย์)

อ่านหน้าถัดไป>>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย