ปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา จิตวิทยา ตรรกศาสตร์ >>

ความจริง

ปัญหาแรกสำหรับนักปรัชญาคือการตัดสินใจว่าสิ่งประเภทไหนจริงหรือเท็จ หรือที่เรียกว่า truth-bearers คำตอบต่อปัญหานี้จะเป็นตัวกำหนดภาษาที่เราใช้ในการสนทนาเกี่ยวกับความจริง นอกจากนั้นยังมีอีกหลายทฤษฎีว่าด้วยสิ่งที่ทำให้ truth-bearers เหล่านี้เป็นความจริง ทฤษฎีบางที่เข้มแข็งจะมองความจริงเป็นคุณลักษณะ ในขณะที่ทฤษฎีแนว deflationary ถือว่าความจริงเป็นเพียงเครื่องมือที่สะดวกสำหรับใช้ในภาษาของเรา พัฒนาการในตรรกศาสตร์เชิงรูปนัยได้ช่วยให้เราเข้าใจดีขึ้นเกี่ยวกับวิธีที่ความจริงถูกใช้ในทั้งระบบรูปนัยและในภาษาเชิงธรรมชาติ

ประเด็นที่เคียงข้างปัญหาเหล่านี้คือว่าเรารู้ได้อย่างไรว่าอะไรจริงหรือไม่ วิธีที่เรารู้ว่าเราปวดฟันดูเหมือนจะแตกต่างจากวิธีที่เรารู้ว่าโลกเป็นดาวเคราะห์ที่สามจากพระอาทิตย์ อาจเป็นไปได้ว่าอย่างหนึ่งเป็นเชิงอัตนัยและถูกกำหนดโดยการพิจารณาตัวเอง ในขณะที่อีกอย่างเป็นเชิงปรนัยและถูกกำหนดโดยการสังเกต การคิดเหตุผล และการคำนวณรวมๆ กัน เช่นเดียวกัน ความจริงบางอย่างดูเหมือนว่าขึ้นอยู่กับตำแหน่งหรือพื้นเพของตัวเรา ในขณะที่ความจริงบางอย่างดูเหมือนเป็นสิ่งที่สมบูรณ์ในตัวเอง เหล่านักปรัชญามักมีความเห็นที่แตกต่างกันเกี่ยวกับแต่ละประเด็นเหล่านี้

ความทุกข์
ความจริงก็คือ ทุกๆคนบนโลกนี้ จะยากดีมีจน เศรษฐี ยาจก ผู้มีอำนาจฯลฯ ล้วนเป็นทุกข์ ความจริงก็คือทุกคนล้วนเป็นทุกข์ และต้องการออกจากทุกข์ ทุกๆคนล้วนไม่ต้องการพบเจอกับความทุกข์ แต่ทุกๆคนก็หนีความทุกข์ไปไม่ได้ ต้องประสบพบเจอกับความทุกข์ตลอดชีวิต นี่เป็นความจริงที่ไม่มีใครปฏิเสธได้

มนุษย์ทุกคนต้องพบกับความทุกข์ 6 ข้อนี้ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

 1. ความเกิด ความแก่ ความเจ็บไข้ได้ป่วย และความตาย คนบางคนเป็นทุกข์เพราะความแก่เป็นเหตุ ทุกข์เพราะอะไร ทุกข์เพราะ"ไม่อยากจะแก่ ไม่อยากเหี่ยว ไม่อยากเจ็บป่วย และไม่อยากตาย " มีคนบางคนไม่สนใจว่าตัวเองจะแก่ จะเหี่ยวจะย่น เขาก็ไม่มีความทุกข์กับความแก่ที่จะเกิดขึ้น หรือเกิดขึ้นแล้วกับตัวเขา
 2. และเมื่อความแก่ ความเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดขึ้น กับตัวเองก็เป็นทุกข์เมื่อนั้น ทุกข์เพราะอะไร? ทุกข์เพราะ "เกิดความไม่สบายกาย ความไม่สบายใจ" เมื่อความไม่สบายกาย ไม่สบายใจเกิดขึ้นมา ก็อยากหายจากความไม่สบายกาย ไม่สบายใจอันนั้น ถ้าหายก็ดีไป ถ้าไม่หายก็เป็นทุกข์ อยากให้มันหายอยู่ร่ำไป
 3. มนุษย์ผู้โกรธคนอื่น และถูกคนอื่นโกรธ ก็เป็นทุกข์ ทุกข์เพราะอะไร? ทุกข์เพราะต้องการให้สิ่งนั้นเป็นแบบนี้ ต้องการให้คนนี้ทำแบบนั้น ต้องการให้คนนั้นทำตามที่เราต้องการ และเมื่อมันไม่เป็นอย่างที่ต้องการ อย่างที่หวัง ก็โกรธเป็นทุกข์ ทุกข์เพราะอะไร “ทุกข์เพราะอยากให้เป็นแบบนั้นแบบนี้ ตามใจเรา”
 4. เมื่อพบกับสิ่งที่เราไม่พอใจ ไม่ต้องการ ย่อมนำความทุกข์มาให้เราแน่อยู่แล้ว
 5. มนุษย์เราเป็นทุกข์เพราะอยากได้โน่นอยากได้นี่ แต่สุดท้ายไม่ได้ตามความต้องการ ก็เป็นทุกข์ ทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะ "อยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้"
 6. เมื่อเรายึดมั่นใน กอง 5 อย่างใดอย่างหนึ่ง แล้วกอง 5 นั้นแปรเปลี่ยนไปไม่เป็นดังใจเรา เราก็จะมีความทุกข์

ความดับทุกข์
ความดับสนิทไม่เหลือความอยาก ความสละความอยาก ความถอนคืนความอยาก "เพียงแค่ไม่มีความอยาก" ความทุกข์ทั้ง 6 ข้อก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ และที่รักที่เจริญใจในโลกคือที่เกิดดับของความอยาก

 • ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เป็นที่รักที่เจริญใจในโลก ความอยากนั้นเมื่อจะดับ ย่อมดับที่นี่
 • รูป เสียง กลิ่น รส การสัมผัสถูกต้อง อารมณ์ เป็นที่รักที่เจริญใจในโลก ความอยากนั้นเมื่อจะดับ ย่อมดับที่นี่
 • ความรู้สึกสัมผัสทาง ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เป็นที่รักที่เจริญใจในโลก ความอยากนั้นเมื่อจะดับ ย่อมดับที่นี่
 • ความอยากในรูป, เสียง, กลิ่น, รส, กายสัมผัส, ใจ เป็นที่รักที่เจริญใจในโลก ความอยากนั้น เมื่อจะดับ ย่อมดับที่นี่

ปฏิบัติตามนี้แล้วจะไม่เป็นทุกข์ตลอดชีวิต

 1. ความเข้าใจที่ถูกต้อง คือเข้าใจว่าเรามีความทุกข์ และเราทุกข์เพราะความอยาก และถ้าดับความอยากนี้ได้ ความทุกข์จะไม่เกิดขึ้นกับเรา
 2. ความคิดที่ถูกต้อง คือไม่คิดอยากได้อะไร หยุดคิดอยากนั่นอยากนี่ ถ้าคิดได้อย่างนี้รับรองได้ว่าท่านจะไร้ทุกข์
 3. พูดให้ถูกต้อง คือไม่พูดอยากได้นั่น อยากได้นี่ ไม่พูดอยากให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ ถ้าพูดได้อย่างนี้รับรองได้ว่าท่านจะไร้ทุกข์
 4. กระทำการถูกต้อง คือ ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักทรัพย์ ไม่ประพฤติผิดในกาม
 5. เลี้ยงชีพให้ถูกต้อง คือทำงานเลี้ยงชีพโดยสุจริต ไม่คดโกง ไม่ทุจริต เลี้ยงชีพด้วยความไม่อยากมีสิ่งนี้ เลี้ยงชีพด้วยความไม่อยากเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ เลี้ยงชีพด้วยความไม่อยากได้เงินได้ทอง เลี้ยงชีพด้วยความไม่อยากในวัตถุสิ่งของต่างๆ เลี้ยงชีพด้วยความไม่อยากมีนั่น ไม่อยากมีนี่ ถ้าท่านเลี้ยงชีพได้อย่างนี้รับรองได้ว่าท่านจะไร้ทุกข์
 6. เพียรให้ถูกต้อง หมั่นเพียรพยามทำทั้ง 5 ข้อข้างต้น เพื่อไร้ซึ่งความทุกข์
 7. มีสติ ระลึกให้ถูกต้อง คือ ตั้งสติ อย่าเผลอ อย่าประมาทให้ความอยากเกิดขึ้น ตลอดวัน ตลอดคืน เพราะความอยากนั้น นำความทุกข์มาให้
 8. ความตั้งมั่นที่ถูกต้อง เมื่อผู้ที่ต้องการพ้นทุกข์ ปฏิบัติตาม 7 ข้อข้างต้นแล้วจะเกิดความตั้งมั่นที่ถูกต้อง ผู้ปฏิบัติจะพบกับความตั้งมั่น
 • ความตั้งมั่นที่ 1 เกิดความสุขที่เกิดจากความสงบจากความอยากทั้งปวง
 • ความตั้งมั่นที่ 2 ผู้ปฏิบัติมีจิตใจผ่องใสในภายใน เกิดความยินดีพอใจ และความสุขอันเกิดจากความตั้งมั่นนั้น
 • ความตั้งมั่นที่ 3 ผู้ปฏิบัติมีความวางเฉย มีสติอยู่ เป็นสุข โดยที่ไม่ต้องอาศัยความยินดีพอใจ
 • ความตั้งมั่นที่ 4 ผู้ปฏิบัติไม่มีความสุข ไม่มีความทุกข์ เพราะดับความสุข ความทุกข์ ความยินดีพอใจเศร้าโศกเสียใจก่อนๆได้ มีความวางเฉยที่ทำให้สติบริสุทธิ์อยู่

***ความจริง  http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย