ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

สงครามศาสนา

หนทางสู่สันติสุข

ศาสนาต่าง ๆ เกิดขึ้นมาเพื่อช่วยให้มนุษย์พ้นทุกข์และมีความสุข ดังนั้นจึงสอนให้มนุษย์มีความรัก ความเอื้ออาทรต่อกันเพื่อจะได้อยู่ร่วมกันในโลกอย่างสันติ ไม่สนับสนุนให้ใช้ความรุนแรงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากความแตกต่างทงการเมืองหรือวัฒนธรรม อุดมคติของศาสนาคือร้อยรัดรวมมนุษย์เข้าด้วยกันให้มีความสัมพันธ์แน่นสนิทเป็นเอกภาพเดียวกัน บนพื้นฐานของภราดรภาพ เพื่อจะได้มีพลังสร้างสรรค์สำหรับทำประโยชน์แก่มวลมนุษย์และโลกมากที่สุด

การสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นระหว่างศานิกชนที่นับถือศาสนาเดียวกัน และ/หรือระหว่างศาสนิกชนต่างศาสนา คือส่งเสริมให้มีความเข้าใจคำสอนในศาสนาตนเองอย่างถ่องแท้และถูกต้องอีกทั้งต้องศึกษาคำสอนของศาสนาอื่น ๆ เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมความเชื่อที่แตกต่างจากของตนกับศาสนาอื่น พร้อมทั้งมีจิตใจเปิดกว้าง ไม่ยึดเอาแต่ทิฐิ หรือลัทธิของตนเป็นใหญ่ เป็นวิธีสำคัญที่จะสร้างสันติภาพให้เกิดในโลก นอกจากความเข้าใจที่ถูกต้องแล้ว ยังสามารถป้องกันไม่ให้ศาสนาต่าง ๆ ตกเป็นเครื่องมือของกลุ่มต่าง ๆ ในการแสวงหาผลประโยชน์ในขณะเดียวกัน ก็ต้องร่วมมือกันช่วยเหลือเพื่อนร่วมโลกไปพร้อมกันด้วย เพื่อให้พบความสุขจากการมีเสรีภาพและได้รับความยุติธรรม เพราะเสรีภาพ และ ความยุติธรรมเป็นรากฐานสำคัญของสันติภาพโลก

หนทางไปสู่สันติภาพนั้นเป็นหนทางที่ยาวไกลและเต็มไปด้วยอุปสรรคต่าง ๆ แต่ไม่มีผู้ใดที่จะรู้แน่นอนว่าสันติภาพของโลกจะเป็นไปได้หรือไม่เพราะยังไม่มีรูปร่างเป็นตัวตน ความรุนแรงและสงครามยังคงเกิดอยู่ตามส่วนต่าง ๆ ของโลกแต่เราไม่ควรท้อแท้ เราต้องเริ่มด้วยการมีจิตใจหนึ่งเดียวไม่แบ่งแยก ทำร่างกายและจิตใจให้สะอาดผ่องใส และมีพฤติกรรมทางกายวาจาที่ดีงาม ร่วมือกันขจัดความยากจน ความ อยุติธรรม สร้างระบบสังคมให้ตั้งอยู่บนเสรีภาพ เพื่อให้ทุกคนบนโลกใบนี้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

 

บรรณานุกรม

 • ชำนิ มโนรม.สงครามศาสนา.กรุงเทพมหานคร: ศิวพร,2530
 • ดานุภา.สงคราครูเสด.กรุงเทพมหานคร: มายิก,2548
 • ธัญวีร์ ชวนชื่น.บทความภูมิหลัง อินเดีย-ปากีสถาน. กรุงเทพมหานคร : ศิวพร,2550
 • พินิจ รัตนกุล.สงครามศาสนา มิตรหรือศัตรู.นครปฐม:เพชรรุ่ง, 2544
 • เรือรบ เมืองมั่น.มหาตมะคานธีกับการแก้ปัญหาความขัดแย้ง .กรุงเทพมหานคร:อาศรมธรรมไทย-ภารตะ ,2536
 • ศาตราจารย์พิเศษ เสฐียร พันธรังษี.ศาสนาเปรียบเทียบ.พิมพ์ครั้งที่9.กรุงเทพมหานคร:สุขภาพใจ,2546
 • http://nonlaw.7forum.net/forum-f2/topic-t77.htm เข้าถึงเมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2553
 • http://media-2.web.britannica.com/eb-media/14/1614-004-ECF334AE เข้าถึงเมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2553
 • http://portal.in.th/kpipeace/pages/2423/ เข้าถึงเมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2553
 • http://www.heritage.thaigov.net เข้าถึงเมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2553
 • http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php เข้าถึงเมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2553

สงครามครูเสด
สงครามอินเดีย-ปากีสถาน
ศาสนาซิกข์กับสงคราม
สงครามศาสนา ในประเทศเลบานอน
สงครามสายเลือดในไอร์แลนด์เหนือ
หนทางสู่สันติสุข

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย