สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

ลัทธิสังคมนิยมกับสงคราม

4

แถลงการณ์บาเซิล

แถลงการณ์ว่าด้วยสงครามซึ่งได้ทำขึ้นอย่างเป็นเอกฉันท์ในบาเซิลเมื่อปี 1912 นั้น มุ่งหมายถึงสงครามระหว่างอังกฤษกับเยอรมันและพันธมิตรของทั้งสองประเทศที่ได้ระเบิดขึ้นในปี 1914 นี้นั่นเอง. แถลงการณ์ฉบับนั้นได้ประกาศอย่างเปิดเผยว่า สงครามที่กระทำเพื่อ "ประโยชน์แห่งผลกำไรของพวกนายทุน" และ "ความทะเยอทะยานของราชวงศ์ต่าง ๆ "บนพื้นฐานของนโยบายปล้นสะดมและจักรพรรดินิยมของบรรดามหาอำนาจนั้น, จะใช้คำว่าเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนใด ๆ มาอ้างให้เป็นความชอบธรรมของสงครามเช่นนั้นไม่ได้. แถลงการณ์ได้ประกาศอย่างเปิดเผยว่าสงครามเป็นภัย "ของรัฐบาลต่าง ๆ " (ทุกรัฐบาลไม่มีข้อยกเว้น), ตั้งข้อสังเกตถึงความหวาดกลัว "การปฎิวัติชนกรรมาชีพ" ของรัฐบาลประเทศต่าง ๆ ,แลบะระบุอย่างแจ่มชัดยิ่งถึงแบบอย่างของคอมมูน 1871, และของเดือนตุลาคม--ธันวาคม ปี 1905, กล่าวคือ, แบบอย่างของการปฎิวัติสงครามกลางเมือง. ด้วยประการฉะนี้, แถลงการณ์บาเซิลก็ได้กำหนดยุทธวิธีของการต่อสู้ปฎวัติกับรัฐบาลของตนของกรรมกรในขอบเขตสากล, ยุทธวิธีของการปฎิวัติของชนชั้นกรรมาชีพสำหรับสงครามในปัจจุบันนั่นเอง. แถลงการณ์บาเซิลยังได้ย้ำข้อความในมติที่สตุตการ์ตที่ว่า, ในกรณีที่สงครามระเบิดขึ้น, ชาวสังคมนิยมจะต้องใช้ประโยชน์จาก "วิกฤตทางเศรษฐกิจและการเมือง"ที่เกิดจากสงคราม, "เพื่อ "เร่งการล่มจมของระบอบทุนนิยม", กล่าวคือ, ใช้ประโยชน์จากความยากลำบากของรัฐบาลต่าง ๆ และจากความโกรธแค้นของมวลชนซึ่งเกิดขึ้นเพราะสงคราม, ไปทำการปฎิวัติสังคมนิยม.

นโยบายของพวกสังคมคลั่งชาติ, การให้เหตุผลของเขาสนับสนุนสงครามครั้งนี้จากจุดยืนของการปลดแอกแบบชนชั้นนายทุน, การยอมให้ใช้คำขวัญ "พิทักษ์ปิตุภูมิ", การลงคะแนนสนับสนุนงบประมาณสงคราม, การเข้าร่วมรัฐบาล, และอื่น ๆ ของพวกเขา, ล้วนเป็นการทรยศต่อลัทธิสังคมนิยมเต็มที่,ซึ่งจะอธิบายได้โดยเพียงชัยชนะของพวกลัทธิฉวยโอกาสและของนโยบายของพวกแรงงานเสรีนิยมแห่งชาติในพรรคส่วนใหญ่ในยุโรป, ดังที่เราจะได้เห็นข้างล่างนี้.

การอ้างมาร์คซ์และเองเกลส์อย่างผิด ๆ

พวกสังคมคลั่งชาติรัสเซีย (ซึ่งเพลคฮานอฟเป็นหัวหน้า) อ้างยุทธวิธีของมาร์คซ์ในสงครามปี 1870 ; พวกสังคมคลั่งชาติเยอรมัน (แบบเลนช์, เดวิดกับพวก) อ้างคำพูดของเองเกลส์เมื่อปี 1891 ที่ว่า ในกรณีที่สงครามเกิดขึ้นกับรัสเซียและฝรั่งเศสรวมกัน, ย่อมเป็นหน้าที่ของชาวสังคมนิยมเยอรมันที่จะพิทักษ์ปิตุภูมิของพวกตน ; และสุดท้าย, พวกสังคมคลั่งชาติแบบเคาทสกี้ที่ต้องการประนีนอมกับพวกลัทธิคลั่งชาติสากลและทำให้มันเป็นสิ่งชอบธรรม, พวกเขาอางอิงถึงข้อเท็จจริงที่มาร์คซ์และเองเกลส์, ในขณะที่ประณามสงคราม, ถึงกระนั้น,ตั้งแต่ปี 1854-1855 ถึงปี 1870-1871 และปี 1876-1877, ก็เข้าข้างรัฐที่ทำสงครามไม่ฝ่ายนั้นก็ฝ่ายนี้เสมอเมื่อสงครามเกิดขึ้นแล้ว.

การอ้างอิงเหล่านี้ล้วนแต่เป็นการบิดเบือนทรรศนะของมาร์คซ์และเองเกลส์อย่างร้ายแรงเพื่อผลประโยชน์ของชนชั้นนายทุนและพวกลัทธิฉวยโอกาส, แบบเดียวกับข้อเขียนของพวกอนาธิปไตยกิยโยมกับพวกที่บิดเบือนทรรศนะของมาร์คซ์และเองเกลส์เพื่อทำให้ลัทธิอนาธิปไตยเป็นสิ่งถูกต้อง. สงครามปี1870-1871 ก่อนนโปเลียนที่ 3 ประสบความพ่ายแพ้สงครามที่กล่าวในด้านของเยอรมันแล้วในทางประวัติศาสตร์นั้นก้าวหน้า; เพราะนโปเลียนที่ 3 ได้กดขี่เยอรมันร่วมกับพระเจ้าซาร์มานานหลายปี, ทำให้ประเทศนั้นดำรงอยู่ในภาวะที่ระบอบศักดินาสลายตัว. แต่พอสงครามพัฒนาไปเป็นการปล้นสะดมประเทศฝรั่งเศส (การผนวกแคว้นอัลซาส-ลอร์เรน), มาร์คซ์และเองเกลส์ก็ได้เน้นประณามเยอรมัน, และแม้กระทั่งในตอนเริ่มสงครามครั้งนั้นมาร์คซ์และเองเกลส์ก็รับรองการปฏิเสธของเบเบลกับลีบคเนชต์ไม่ลงคะแนนสนับสนุนงบประมาณสงครามแล้วแนะนำชาวสังคมประชาธิปไตยไม่ให้รวมกับชนชั้นนายทุน,แต่ให้ยึดถือผลประโยชน์ทางชนชั้นที่เป็นอิสระของชนชั้นกรรมาชีพ.

การนำเอาการประเมิณค่าสงครามที่ก้าวหน้าของชนชั้นนายทุนและที่ปลดแอกประชาชาติมาใช้กับสงครามจักพรรดินิยมในปัจจุบันย่อมหมายถึงการเย้ยสัจธรรม. สิ่งเดียวกันนี้ก็ยิ่งเป็นจริงสำหรับสงครามปี 1854-1855, และสงครามในศตวรรษที่ 19 ทั้งหมด, ในขณะที่ยังไม่มีจักรพรรดินิยมสมัยใหม่, ไม่มีเงื่อนไขทางภววิสัยที่สุกงอมสำหรับสังคมนิยม, และไม่มีพรรคสังคมนิยมของมวลชนอยู่ในประเทศคู่สงครามไม่ว่าประเทศใด, กล่าวคือ, ไม่มีเงื่อนไขต่าง ๆ ที่แถลงการณ์บาเซิลได้ใช้มาอนุมานยุทธวิธีของ"การปฎิวัติชนชั้นกรรมาชีพ" ที่เกี่ยวกับสงครามระหว่างมหาอำนาจ.

ผู้ใดก็ตามที่อ้างถึงท่าทีของมาร์คซ์ต่อสงครามต่าง ๆ ในระยะที่ชนชั้นนายทุนก้าวหน้าในวันนี้และลืมคำพูดมาร์คซ์ที่ว่า "กรรมกรไม่มีปิตุภูมิ" ซึ่งเป็นคำพูดที่ถูกต้องในระยะที่ชนชั้นนายทุนเสื่อมและปฏิกิริยา, ในระยะของการปฏิวัติสังคมนิยมนี้โดยเฉพาะ, ก็เป็นการบิดเบือนมาร์คซ์และนำเอาทรรศนะชนชั้นนายทุนมาแทนทรรศนะสังคมนิยมอย่างไร้ยางอาย.

***แปลโดย อุยยาม ศศิธร
เดิมพิมพ์โดย ชมรมหนังสือ มิตรสาส์น (2523)

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ