ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

ศาสนาโซโรอัสเตอร์ (Zoroastrianism)

หลักคำสอน และจริยศาสตร์ของศาสนาโซโรอัสเตอร์

หลักธรรมขั้นพื้นฐานสำหรับชาวบ้าน

 1. สอนถึงเมตตากรุณา และบาปหนักที่สุดในศาสนานี้
  - สัจจะเป็นคุณธรรมข้อแรก คนที่พูดสัตย์เพียงคนเดียว ยังดีกว่าคนทั้งโลกที่พูดเท็จ
  - ทานเป็นคุณธรรมข้อถัดมา จงมีความเมตตากรุณา ช่วยเหลือคนยากจน ให้ความรู้แก่ผู้ที่ไม่รู้  ให้ความช่วยเหลือ แก่ผู้ต้องการความช่วยเหลือ
  - บาปหนักที่สุด คือการพูดเท็จ การพูดเท็จอาจหลอกมนุษย์ได้ แต่ไม่สามารถหลอกพระเจ้าได้   พระเจ้าจะลงโทษคนพูดเท็จ และคนที่ช่วยเหลือในการพูดเท็จด้วย หน้าที่ของคนดีนอกจากจะไม่พูดเท็จแล้ว ยังต้องคอยจับคนพูดเท็จด้วย
  - ความเท็จก่อให้เกิดโทษทัณฑ์ชั่วชีวิต แต่ความจริงทำให้ชีวิตสูงส่งขึ้นตามลำดับ
 2. สอนถึงคุณค่าของความขยันหมั่นเพียร
  - ความขยันหมั่นเพียรเป็นทิพย์อำนาจ โดยอาศัยอำนาจนี้ มนุษย์จะได้อาหาร อำนาจ และทรัพย์สมบัติ
  - บุคคลควรพากเพียรเพื่อตั้งตัวได้ แต่อย่าเห็นความร่ำรวยด้วยทรัพย์สมบัติมากกว่าความร่ำรวย ทางจิตใจ
 3. สอนให้แต่งงาน ไม่ส่งเสริมเพศนักบวช ศาสนาโซโรอัสเตอร์ส่งเสริมเพศฆราวาส และการแต่งงานเพื่อสืบพืชพันธุ์ของมนุษยชาติ จะได้มีคนนับถือเทพเจ้าตลอดไป แต่ก็ห้ามมีภรรยา 2 คน การแต่งงานดีกว่าอยู่โสด การมีลูกดีกว่าไม่มี
 4. คำสอนที่จะนำไปสู่การอยู่ร่วมกับปวงเทพ 6 ประการ
  - พฤติกรรมที่สุจริตทั้งกาย วาจา และจิตใจ
  - ความมีจิตใจบริสุทธิ์สะอาด
  - ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
  - ความเมตตากรุณาต่อสัตว์ที่ให้คุณประโยชน์
  - การทำงานที่มีคุณค่า
  - การช่วยเหลือผู้ยากจนให้ได้รับการศึกษา
 5. สอนถึงหน้าที่ของมนุษย์ 3 ประการ - ทำศัตรูให้เป็นมิตร - ทำคนชั่วให้เป็นคนดี - ทำคนโง่ให้เป็นคนฉลาด
 6. หลักการสร้างนิสัยที่ดี 4 ประการ - เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อบุคคลผู้สมควร - มีความยุติธรรม - เป็นมิตรกับทุกๆคน - ขจัดความอสัตย์ออกไปจากตัวเอง

หลักธรรมขั้นสูงสำหรับนักบวช

1. ธรรม 5 ได้แก่

- เป็นผู้ถือพรหมจรรย์
- มีความเที่ยงธรรมทั้งกาย วาจา ใจ และสัตว์ทั้งหลาย
- มีความรู้เป็นที่เชื่อถือได้
- เป็นผู้ฉลาดในพิธีกรรม
- อดทนต่อความชั่ว

2. วินัย 10  ได้แก่

- มีชื่อเสียงดี เพื่อความดีของครูบาอาจารย์
- ไม่มีชื่อเสียงชั่ว เพื่อครูบาอาจารย์
- ไม่ทุบตี และไม่กล่าวคำหยาบต่อครูบาอาจารย์
- เชื่อฟัง และสอนตามครูบาอาจารย์
- ให้รางวัลคนทำดี และลงโทษคนทำชั่ว
- ต้องต้อนรับผู้มาหาด้วยกิริยาอันงาม
- ห้ามประพฤติชั่ว
- สารภาพความชั่วที่ตนกระทำ
- ต้องรู้ความเคลื่อนไหวของศาสนา และช่วยบำรุงศาสนา
- ต้องภักดีต่อผู้ปกครองทั้งฝ่ายอาณาจักร และศาสนจักร

คำสั่งสอนของศาสนาโซโรอัสเตอร์ถึงแม้จะมีมาก แต่เมื่อสรุปแล้วก็มี 3 อย่าง คือ คิดดี พูดดี และทำดี การคิดดี คือคิดแบบคนดีคิด โดยยึดมั่นอยู่ในความบริสุทธิ์ถูกต้อง พูดดี คือพูดอยู่ในเหตุผล ส่วนทำดี คือการกระทำที่ได้รับการสรรเสริญจากคนดี

อ่านต่อ >>>

สัญลักษณ์ของศาสนาโซโรอัสเตอร์ 
หลักคำสอน และจริยศาสตร์ของศาสนาโซโรอัสเตอร์
หลักความเชื่อของศาสนาโซโรอัสเตอร์
วันสำคัญทางศาสนาโซโรอัสเตอร์
สถานภาพของศาสนาโซโรอัสเตอร์ในปัจจุบัน
 

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ