ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

ศาสนาโซโรอัสเตอร์ (Zoroastrianism)

วันสำคัญทางศาสนาโซโรอัสเตอร์

ศาสนาโซโรอัสเตอร์ มีการนับวันไม่เหมือนกับปฏิทินในยุคปัจจุบัน ซึ่งถือเอาเดือนมกราคมเป็นเดือนแรก แต่ศาสนาโซโรอัสเตอร์ได้นับเดือนกุมภาพันธ์ หรือมีนาคมเป็นเดือนแรกของปี คล้ายกับปฏิทินของจีน

1. วันขึ้นปีใหม่ หรือโนรุซ (No Ruz)

วันขึ้นปีใหม่อยู่ในช่วงเดือนแรกของปี ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ หรือมีนาคม วันนี้ถือว่าเป็นวันดี เป็นวันแห่งการเกิด และการสร้างสรรค์ จึงนิยมจัดเลี้ยงฉลองอย่างสนุกสนาน และเชื่อกันว่าในเดือนเดียวกันนี้ประมาณวันที่ 6 ของเดือน เป็นวันเกิดของโซโร- อัสเตอร์อีกด้วย ส่วนวันสิ้นชีวิตของศาสดานั้น อยู่คนละเดือนกัน คือเดือน 10 หรือเดือนพฤศจิกายน ประมาณวันที่ 11

2. วันแห่งวิญญาณ หรือมุกตัด (Muktad)

เป็นวันที่แสดงความเคารพต่อดวงวิญญาณบรรพบุรุษ ซึ่งเชื่อกันว่าในวันนี้ วิญญาณของท่านเหล่านี้จะกลับมาเยี่ยมบ้าน ทุกๆบ้านจึงต้องจัดแท่นพิธีเพื่อ เซ่นไหว้ด้วยอาหาร และน้ำ และตกแต่งด้วยดอกไม้อย่างสวยงาม อีกทั้งมีการจุดไฟเผาธูปหอม กำยาน โดยเฉพาะเผาไม้แก่นจันทร์ เพื่อแสดงการต้อนรับอย่างอบอุ่น ถ้าทำได้ดีมากเท่าไหร่    ก็จะเกิดความเจริญรุ่งเรืองมากเท่านั้น งานวันนี้มีลักษณะคล้ายกับงานฟาร์วาร์ดิน (Farvardin) ซึ่งตรงกับวันที่ 19 ของเดือนแรกของปี เป็นงานที่สำคัญมากอีกวานหนึ่ง เพราะเป็นการแสดงความเคารพต่อดวงวิญญาณที่หอคอยแห่งความสงบ เชื่อกันว่าวิญญาณของบรรพบุรุษจะกลับมาเยี่ยมลูกหลานในช่วงนี้ มีลักษณะคล้ายๆกับวันเชงเม้งของจีน  

บทบาทของศาสนาโซโรอัสเตอร์ต่อสังคม

  1. คำสอนที่เน้นความบริสุทธิ์สะอาด ช่วยให้สังคมมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี
  2. ช่วยลดช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจน เพราะสอนให้มีเมตตา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันและกัน
  3. ช่วยให้สังคมมีความรักใคร่สมัครสมาน และสามัคคีกันด้วยความบริสุทธิ์ใจ
  4. ช่วยให้สังคมประพฤติแต่ในสิ่งที่เป็นสุข ละเว้นสิ่งที่เป็นบาป ทำให้สมาชิกของสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
  5. ช่วยให้สังคมมีความเป็นอยู่อย่างมีกำลังใจที่จะต่อสู้กับปัญหาอุปสรรค และความยากลำบากในชีวิต
  6. การบูชาไฟช่วยให้สังคมได้แสดงออกซึ่งความสำนึกในบุญคุณที่ธรรมชาติได้มีต่อมนุษย์

    อ่านต่อ >>>

สัญลักษณ์ของศาสนาโซโรอัสเตอร์ 
หลักคำสอน และจริยศาสตร์ของศาสนาโซโรอัสเตอร์
หลักความเชื่อของศาสนาโซโรอัสเตอร์
วันสำคัญทางศาสนาโซโรอัสเตอร์
สถานภาพของศาสนาโซโรอัสเตอร์ในปัจจุบัน
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย