ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม  >>

อังกะลุง

ประเภทของวงอังกะลุง

วงอังกะลุง ประกอบด้วย วงอังกะลุง 5 คู่ 7 คู่ และ 14 คู่


วงอังกะลุง 5 คู่


วงอังกะลุง 7 คู่


วงอังกะลุง 14 คู่

****ที่มาของภาพ : ถ่ายภาพโดย นายเอกนรินทร์ เจษฎาสิริ
ผู้แสดง : นักดนตรีวงอังกะลุง โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร

(การจัดวงอังกะลุง 14 คู่ ให้ถือเช่นเดียวกันกับวง 7 คู่ แล้วนั่งซ้อนเข้าไปข้างหลังเพิ่มอีกแถวหนึ่งเป็นคู่ ๆ ไป)

วิธีดูแลเก็บรักษาอังกะลุง

วิธีดูแลเก็บรักษาอังกะลุงควรแขวนไว้ในที่ที่ไม่อับชื้น ห่างไกลจากการถูกกดทับหรือถูกกระแทก หมั่นนำอังกะลุงมาเขย่า ทายากันมอด และแมลงกัดแทะ


วิธีเก็บรักษาอังกะลุงโดยการแขวนตัวโน้ตไทย
โน้ตไทยมีหลายชนิด เป็นโน้ตตัวเลข ระบบเลข 0 – 4 สำหรับฝึกหัดซอ ระบบ 0 – 11 สำหรับฝึกจะเข้ ในที่นี้เราจะใช้โน้ตตัวอักษร ซึ่งใช้ชื่อตัวโน้ตตามแบบตะวันตกคือ โด - เร - มี - ฟา - ซอล - ลา - ที โดยใช้ตัวอักษรแทนดังนี้ ด = โด, ร = เร, ม = มี, ฟ = ฟา, ซ = ซอล, ล = ลา, ท = ที ในกรณีที่เป็นเสียงสูงหรือต่ำกว่าในช่วงกลางจะใช้จุด ( . ) ไว้บนหรือใต้ตัวอักษร ถ้าเป็นเสียงสูงจะใส่จุด ( . ) ไว้ข้างบนตัวอักษร ถ้าเป็นเสียงต่ำจะใส่จุด ( . ) ไว้ข้างล่างตัวอักษร ในการเขียนโน้ต 1 บรรทัด มี 8 ช่อง แต่ละช่อง เรียกว่าห้อง ใน 1 ห้อง เท่ากับ 1 จังหวะ และ ใน 1 ห้อง บรรจุโน้ตได้ 4 ตัว

จังหวะ
เครื่องกำกับจังหวะที่สำคัญที่สุดของดนตรีไทยคือ ฉิ่ง อัตราจังหวะของดนตรีไทยมี 3 ลักษณะ คือ 1. อัตราจังหวะสามชั้น คือ จังหวะช้า 2. อัตราจังหวะสองชั้น คือ จังหวะปานกลาง และ 3. อัตราจังหวะชั้นเดียว คือจังหวะเร็ว

หน้าทับ
หน้าทับในเพลงไทย จะใช้หน้าทับที่แตกต่างกันไปในแต่ละบทเพลง ขึ้นอยู่กับเพลงนั้นสำเนียงใดจะต้องใช้หน้าทับนั้น

ต้นกำเนิดอังกะลุง
ส่วนประกอบของอังกะลุง
เครื่องดนตรีในวงอังกะลุง
ประเภทของวงอังกะลุง
การฝึกปฏิบัติอังกะลุง
แบบฝึกทักษะการเขย่าอังกะลุง
บรรณานุกรม

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้