ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม  >>

อังกะลุง

บรรณานุกรม

 • กิดานันท์ มลิทอง. (2541). เทคโนโลยีการศึกษาร่วมสมัย. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพ ฯ : เอดิสัน เพรส โพรดักส์.
 • โกวิทย์ ขันธศิริ. (2535). กลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย ดนตรี นาฏศิลป์. หลักสูตรประถมศึกษา 2521 ทฤษฎีและแนวปฏิบัติ. กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา.
 • ชาลี พลพวก. (2544). ทฤษฎีการทำงาน วีซีดี ซีดี และเอ็มพี 3. ขอนแก่น : [ ม.ป.พ.].
 • ชุลีพร สุนทรกิติ. (2529). CD ROM มหดิสก์ยุคนี้. ไมโครคอมพิวเตอร์. 24, 95 - 97.
 • ณรุทธ์ สุทธจิตต์. (2541). จิตวิทยาการสอนดนตรี. กรุงเทพ ฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
 • นภดล สันติพงศ์ศุภกร. (2544). การสร้างซีดีรอมการสอน วิชาดนตรี เรื่องโน้ตสากลเบื้องต้น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5. รายงานการศึกษาอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
 • นิพนธ์ ศุขปรีดี. (2528). โสตทัศนศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพ์พิทักษ์อักษร.
 • พึงจิตต์ สวามิภักดิ์. (2525). เอกสารประกอบการจัดการอบรมครูดนตรี เรื่องการสอนดนตรีในระดับประถมศึกษา. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (เอกสารอัดสำเนา).
 • ลานนา ทวีเศรษฐ. (2534). ฐานข้อมูล CD ROM ในงานบริการสืบค้นสารสนเทศ. สนเทศสาส์น, 5 (5), 23 - 28.
 • วิรัช ซุยสูงเนิน. (2520). เอกสารประกอบการสอน เรื่องดนตรีสำหรับครูประถม. มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก. (เอกสารอัดสำเนา).
 • สิทธิพัฒน์ จำนงศิลป์. [ ม.ป.ป.]. สร้าง ตัดต่อ แปลง เขียนวีดีโอ ดีวีดี. [ ม.ป.ท.:ม.ป.พ.].
 • สุนทร แก้วลาย. (2533). กิจกรรมการบริการสารสนเทศ. ในเอกสารการสอนชุดวิชาการบริการและเผยแพร่สารนิเทศหน่วยที่ 1 - 7. หน้า 24 - 27. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัย ธรรมาธิราช.
 • สุธนา วงศ์ทองสรรค์. (2530). CD ROM ฐานข้อมูลสารนิเทศ. วารสารวิทยบริการ, 9 (2), 2 - 9.
 • สุมาลี ขจรดำรงกิจ. (2526). การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการเรียนดนตรีสากลพื้นฐานของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ขลุ่ยรีคอร์ดเดอร์และการขับร้อง. วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาโสตทัศนศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
 • หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา. (2522). คู่มือครูเกี่ยวกับการสอนลักษณะนิสัย. กรุงเทพฯ : จงเจริญการพิมพ์.
 • อรพันธ์ ประสิทธิรัตน์. (2528). พื้นฐานเทคโนโลยีการศึกษาการศึกษา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สถานสงเคราะห์หญิงปากเกร็ด
 • อังคณา กุลพิมาย. (2545). การผลิตวีซีดีการ์ตูนสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่อง MY BODY สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล. รายงานการศึกษาอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
 • อุทัย ทุติยโพธิ์. (2537). ฐานข้อมูลสำเร็จรูปซีดีรอมที่มีใช้ในประเทศไทย. โดมทัศน์, 15 (2), 21-24.
 • Robinson, R.L. (1984). The Development and Evolution of Microcomputer Asseisted Music instruction Program for Tonal Memory. Dissertation Abstracts International, 54 (4), 1065 - A.
 • Sluss, J.H. (1969). High School senior Attitude Toward Music, Dissertation Abstracts International, 30 (1), 755 - A.
 • Turk (1984). Development of The Musical Listening Strategy Tempo : computer Asseisted instruction in Muaic Listening. Dissertation Abstracts International, 45 (8), 2436 - A.

ต้นกำเนิดอังกะลุง
ส่วนประกอบของอังกะลุง
เครื่องดนตรีในวงอังกะลุง
ประเภทของวงอังกะลุง
การฝึกปฏิบัติอังกะลุง
แบบฝึกทักษะการเขย่าอังกะลุง
บรรณานุกรม

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้