สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

มานุษยวิทยา

การศึกษามานุษยวิทยาในประเทศไทยและสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

การเรียนการสอนวิชามานุษยวิทยาในระดับอุดมศึกษาของประเทศไทยนั้นไม่ได้รวมเอา 4 สาขาย่อยไว้ด้วยกัน และวิชามานุษยวิทยายังไม่พัฒนาไปไกลนักเมื่อเปรียบเทียบกับวิชาสังคมวิทยาในประเทศไทย ในการสอนระดับปริญญาตรีมีเพียงมหาวิทยาลัยเดียวที่เปิดสอนวิชามานุษยวิทยาโดยตรง นั่นคือมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ส่วนในมหาวิทยาลัยอื่นๆจะทำสอนรวมกับวิชาสังคมวิทยา โดยใช้ชื่อคณะหรือภาควิชา “สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา” นอกจากนั้นการเรียนการสอนยังมุ่งเน้นไปทางสังคมวิทยามากกว่ามานุษยวิทยาอีกด้วย

ความสัมพันธ์ของวิชามานุษยวิทยากับสังคมศาสตร์อื่นๆ ในความเป็นจริงแล้วมีความเหลื่อมล้ำกันมากทั้งในทางทฤษฎีและทางปฏิบัติระหว่างสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และเริ่มมีขอบเขตความสนใจร่วมกันมากขึ้นในระยะสิบห้าปีและยี่สิบปีมานี้ อย่างไรก็ตามยังคงมีความแตกต่างที่แยกให้ได้ชัดเจนอยู่ ระหว่างนักสังคมวิทยาและนักมานุษยวิทยา ความแตกต่างเหล่านั้นได้แก่ (Pelto 1965 : 8)

  1. นักมานุษยวิทยาส่วนมากสนใจศึกษาผู้คนที่ไม่ใช่ตะวันตกถึงแม้จะมีข้อยกเว้นอยู่บ้างก็ตาม ส่วนนักสังคมวิทยานั้นส่วนมากแล้วสนในศึกษาวัฒนธรรมและสังคมตะวันตก อย่างไรก็ตามมีนักสังคมวิทยาจำนวนมากที่เริ่มให้ความสนใจศึกษาสังคมแอฟริกัน จีน อินเดียและสังคมอื่นๆ
  2. นักมานุษยวิทยาส่วนมากให้ความสนใจและศึกษาชุมชนขนาดเล็ก โดยใช้วิธีการสังเกตและสอบถามกับประชาชนในลักษณะที่มีความใกล้ชิด ส่วนนักสังคมวิทยานั้นสนใจศึกษาระบบสังคมที่มีขนาดใหญ่กว่า โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล หรือใช้สถิติจากประชากร ไม่ว่าจะเป็นในรูปของอัตราอาชญากรรม การจ้างแรงงาน ข้อมูลเกี่ยวกับการออกเสียงเลือกตั้งและเรื่องอื่นๆ โดยทั่วๆไปแล้วนักสังคมวิทยาจะมีการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติมากกว่านักมานุษยวิทยา
  3. การศึกษาของนักมานุษยวิทยานั้นรวมถึงมานุษยวิทยากายภาพด้วย ในฐานะที่เป็นศาสตร์ส่วนหนึ่งที่สำคัญแต่นักสังคมวิทยาให้ความสนใจหลักอยู่ที่การศึกษาเรื่องสังคมเท่านั้น
  4. นักมานุษยวิทยาได้มีการพินิจศึกษาถึงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมในฐานะที่เป็นแกนกลางของวิชานี้ แต่นักสังคมวิทยาไม่สนใจในแง่ของประวัติศาสตร์ แต่สนใจที่จะศึกษาวิจัยถึงสถาบันทางสังคมสมัยปัจจุบัน

ส่วนความแตกต่างระหว่างมานุษยวิทยาและจิตวิทยาเป็นสิ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจน ถึงแม้ว่าจะมีบางส่วนที่เหลื่อมล้ำกันอยู่บ้างก็ตาม กล่าวคือ

  1. นักจิตวิทยานั้นศึกษาพฤติกรรมของปัจเจกบุคคลอย่างระมัดระวังในห้องทดลอง หรือมีการสร้างสถานการณ์ทดลองขึ้นมา ดังนั้นจิตวิทยาจึงเป็นศาสตร์แห่งการทดลองมากกว่ามานุษยวิทยา
  2. นักจิตวิทยาให้ความสนใจน้อยต่อผู้คนที่ไม่ใช่ชาวตะวันตก

อย่างไรก็ตามได้มีการพัฒนาสาขาวิชาจิตวิทยาสังคม ซึ่งรวมถึงการศึกษาวัฒนธรรมต่างสังคมด้วยและลักษณะอื่นๆที่มีความสนใจใกล้เคียงกัน นักมานุษยวิทยาและนักจิตวิทยามีความสนในร่วมกัน และมีแนวโน้มที่จะทำวิจัยร่วมกันได้ ในเรื่องระบบสมองและระบบประสาทของมนุษย์

นอกจากนี้มานุษยวิทยายังมีความสนใจที่คล้ายคลึงกันกับภูมิศาสตร์ การศึกษาถึงการกระจายตัวของพืชและสัตว์ การปรับตัวของมนุษย์ในสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่แตกต่างกัน ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มสังคมที่ดำรงชีพด้วยการเลี้ยงสัตว์ และขอบเขตการวิจัยอื่นๆอีกมากที่นักภูมิศาสตร์และนักมานุษยวิทยาให้ความสนใจศึกษาเหมือนกัน (Pelto 1965 : 8-9)

เนื่องจากขอบเขตการศึกษาของมานุษยวิทยากว้างและครอบคลุมมาก จึงจำเป็นต้องพึ่งความรู้จากสาขาวิชาต่างๆที่เกี่ยวข้องมาก การจำกัดตัวเองอยู่เฉพาะเรื่อง เฉพาะแนว จะทำให้กลายเป็นคนที่คับแคบ และเป็นสิ่งซึ่งนักมานุษยวิทยาที่ดีควรจะหลีกเลี่ยง

» ความเป็นมาของวิชามานุษยวิทยา

» ความหมายและขอบข่ายของวิชามานุษยวิทยา

» สาขาย่อยของวิชามานุษยวิทยาและตัวอย่างงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

» ชาติพันธุ์วรรณา

» มานุษยวิทยาภาคสังคม

» ชาติพันธุ์วิทยาหรือมานุษยวิทยาวัฒนธรรม

» การศึกษามานุษยวิทยาในประเทศไทยและสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

» ประโยชน์ของวิชามานุษยวิทยา

» แนวคิดและทฤษฎีทางมานุษยวิทยา

» การเปลี่ยนแปลงของแนวทฤษฎีที่ศึกษาวัฒนธรรมแบบองค์รวมฯ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย