สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

มานุษยวิทยา

ประโยชน์ของวิชามานุษยวิทยา

การศึกษาวิชามานุษยวิทยาช่วยให้เข้าใจการถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์ที่ต่างกันไปในชนกลุ่มต่างๆ รวมทั้งเข้าใจการถ่ายทอดทางสังคมที่เกิดจากการเรียนรู้ มานุษยวิทยาเห็นความสำคัญของวัฒนธรรมในการปรับตัวของมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและทางสังคม วิชานี้ทำให้เรามองความคิดที่มีกันอยู่ทั่วไปเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์อย่างวิพากษ์วิจารณ์

นักมานุษยวิทยาช่วยลดความนิยมในชาติพันธุ์ของตัวหรือลดอคติ (Ethnocentrism) ของมนุษย์ในสังคมต่างๆ คือการมองโลกโดยผ่านเลนซ์แคบๆของวัฒนธรรมตัว หรือผ่านสถานภาพทางสังคมของตัวเอง มนุษย์ทั่วโลกมีอคติมักมองสิ่งต่างๆตามความคิดที่เป็นแบบฉบับในวัฒนธรรมของตัว มีค่านิยมตามที่ถูกสอนให้เห็นคุณค่า มองความหมายของชีวิตในเป้าหมายที่นิยามโดยวัฒนธรรมของตัว แต่อคติเป็นมากว่าความคิดและการมองปรากฎการณ์ต่างๆมันยังเป็นแนวทางของการปฏิบัติหรือการกระทำที่ใช้ตัดสินวัฒนธรรมอื่นๆโดยใช้มาตรฐานของวัฒนธรรมตัว ปวงชนทุกสังคมในโลกมองวัฒนธรรมของตัวดีกว่าเหนือกว่าของสังคมอื่นๆ และประชากรในสังคมจำนวนมากจะมองคนในวัฒนธรรมอื่นว่าเป็นมนุษย์น้อยกว่าตัว แม้ว่าทุกสังคมจะมีอคติ แต่อคติของคนในสังคมตะวันตก ควรได้รับความสนใจจากนักวิชาการในประเทศกำลังพัฒนา เช่น ประเทศไทยเป็นพิเศษ เพราะมันมีผลกระทบอย่างมหาศาลต่อประชากรไทยและประชากรในประเทศด้อยพัฒนาหรือกำลังพัฒนา ที่เป็นสังคมขนาดเล็กมีเทคโนโลยีระดับปานกลางหรือระดับต่ำ สถานการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่นำไปสู่การเผยแพร่อารยธรรมตะวันตกได้ทำให้ชาวตะวันตกมีความเชื่ออย่างแรงว่า สังคมของเขาถูกต้องดีกว่าเหนือกว่าสังคมกำลังพัฒนาทั้งหมด พวกชาวตะวันตกจึงอยู่ในฐานะที่ควรใส่ความคิด ความเชื่อ ค่านิยมของตัวรวมทั้งพฤติกรรมเข้าไปในสังคมอื่นที่ด้อยกว่า เพราะเชื่อว่าตะวันตกมีเทคโนโลยีที่เหนือกว่ากลุ่มอื่นๆ ปวงชนในประเทศกำลังพัฒนา เรียนรู้ที่จะต้องการสินค้าต่างๆจากสังคมตะวันตกอย่างรวดเร็ว พวกเขายอมรับ ตู้เย็น พัดลม ทีวี หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เครื่องซักผ้าและสิ่งอื่นๆอย่างเต็มใจ การกลายเป็นอุตสาหกรรม (Industrialization) และการกลายเป็นเมือง (Urbanization) ปรากฏการณ์ทางสังคมที่กำลังเกิดขึ้นในโลกที่ 3 หรือในสังคมกำลังพัฒนาทั้งหลายนั้นกำลังมีผลกระทบทั้งในแง่บวกและแง่ลบต่อประชากรในประเทศกำลังพัฒนาเหล่านั้นอย่างมหาศาลในปัจจุบันนี้ในระดับของประเทศกำลังพัฒนาเช่นประเทศไทยก็เช่นเดียวกัน ประชากรในเมืองมักคิดว่าค่านิยมความเชื่อเทคโนโลยีของตัวดีกว่าเหนือกว่าค่านิยมของคนในชนบท คนเมืองมักมองคนชนบทว่าน่าสงสารด้อยพัฒนา ขาดปัจจัยต่างๆที่จำเป็นในการดำรงชีวิต และมักจะใส่ความคิดความเชื่อทางเทคโนโลยีของตัวรวมทั้งการปฎิบัติต่างๆลงไปในสังคมชนบท โดยที่มีการกระทำดังกล่าวอย่างเป็นทางการ คือการที่รัฐบาลถือว่ามีอำนาจอันชอบธรรมที่จะพัฒนาชนบทโดยการใส่โครงการพัฒนาต่างๆลงไปในชุมชนชนบท

» ความเป็นมาของวิชามานุษยวิทยา

» ความหมายและขอบข่ายของวิชามานุษยวิทยา

» สาขาย่อยของวิชามานุษยวิทยาและตัวอย่างงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

» ชาติพันธุ์วรรณา

» มานุษยวิทยาภาคสังคม

» ชาติพันธุ์วิทยาหรือมานุษยวิทยาวัฒนธรรม

» การศึกษามานุษยวิทยาในประเทศไทยและสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

» ประโยชน์ของวิชามานุษยวิทยา

» แนวคิดและทฤษฎีทางมานุษยวิทยา

» การเปลี่ยนแปลงของแนวทฤษฎีที่ศึกษาวัฒนธรรมแบบองค์รวมฯ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย