Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์  >>

โบราณวัตถุ

การค้นพบและการครอบครองโบราณวัตถุ

การค้นพบโบราณวัตถุ
การค้นพบโบราณวัตถุที่ซ่อนหรือฝังหรือทอดทิ้งไว้ในราชอาณาจักรหรือในบริเวณเขตเศรษฐกิจจำเพาะ ที่โดยพฤติการณ์ไม่มีผู้ใดสามารถอ้างว่าเป็นเจ้าของได้ ไม่ว่าที่ซ่อนหรือฝังหรือทอดทิ้งโบราณวัตถุจะอยู่ในกรรมสิทธิ์หรือความครอบครองของบุคคลใด ให้โบราณวัตถุนั้นตกเป็นทรัพย์สินของแผ่นดิน

บุคคลใดที่เก็บโบราณวัตถุได้ต้องส่งมอบแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ของกรมศิลปากรที่ใกล้ที่สุด หรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยเร็ว ซึ่งผู้พบมีสิทธิได้รับรางวัลตามที่คณะกรรมการพิจารณากำหนดค่าของทรัพย์สินและเงินรางวัลจะดำเนินการพิจารณากำหนด แต่ไม่เกิน หนึ่งในสามแห่งค่าของทรัพย์สินนั้น หากผู้เก็บโบราณวัตถุได้ไม่พอใจก็มีสิทธิที่จะอุทธรณ์ต่ออธิบดีกรมศิลปากรได้ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันทราบค่าของทรัพย์สินที่กำหนด คำวินิจฉัยของอธิบดีให้ถือเป็นที่สุด

การครอบครองโบราณวัตถุ

โดยปกติแล้วโบราณวัตถุที่ซ่อนหรือฝังหรือทอดทิ้งไว้ในราชอาณาจักรซึ่งไม่มีผู้ใดสามารถอ้างว่าเป็นเจ้าของได้จะตกเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินอยู่ในความครอบครองของกรมศิลปากร ซึ่งจะโอนกันมิได้ เว้นแต่อาศัยอำนาจแห่งบทกฎหมาย หรือกรณีที่เป็นโบราณวัตถุที่มีเหมือนกันอยู่มากเกินต้องการ อธิบดีกรมศิลปากรจะอนุญาตให้โอนโดยวิธีขายเพื่อประโยชน์แก่โบราณสถานหรือการพิพิธภัณฑ์ หรือโอนโดยวิธีแลกเปลี่ยนเพื่อเผยแพร่แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม เพื่อการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ด้านโบราณคดีและการพิพิธภัณฑ์ หรือโอนโดยวิธีให้ เพื่อเป็นรางวัล หรือค่าแรงงานแก่ผู้ขุดค้นก็ได้ ทั้งนี้ ต้องมีการทำหลักฐานกำกับโบราณวัตถุที่มีการโอนนั้นด้วย

สำหรับโบราณวัตถุที่มิได้อยู่ในความครอบครองของกรมศิลปากรแต่อธิบดีกรมศิลปากรเห็นว่าเป็นโบราณวัตถุที่มีคุณค่าในทางศิลป ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดีเป็นพิเศษ อธิบดีมีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาขึ้นทะเบียนโบราณวัตถุนั้นได้ผู้ที่ครอบครองโบราณวัตถุที่ขึ้นทะเบียนแล้วมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้

  1. จะซ่อมแซม แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงโบราณวัตถุไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมศิลปากรเป็นลายลักษณ์อักษร
  2. กรณีที่โบราณวัตถุนั้นชำรุด หักพัง เสียหาย หรือสูญหาย หรือ มีการย้ายสถานที่เก็บรักษา ให้ผู้ครอบครองโบราณวัตถุแจ้งเป็นหนังสือไปยังอธิบดีกรมศิลปากรภายในสามสิบวัน นับแต่วันชำรุด หักพัง เสียหาย สูญหายหรือมีการย้ายสถานที่เก็บรักษา
  3. ถ้ามีการโอนโบราณวัตถุ ผู้โอนต้องแจ้งการโอนเป็นหนังสือ โดยระบุชื่อ ที่อยู่ของผู้รับโอน และวันเดือนปีที่โอนไปยังอธิบดีกรมศิลปากรภายในสามสิบวัน
  4. ผู้ที่ได้รับกรรมสิทธิ์ในโบราณวัตถุที่ขึ้นทะเบียนแล้วมาโดยทางมรดกหรือโดยพินัยกรรม มีหน้าที่แจ้งการได้รับกรรมสิทธิ์ไปยังอธิบดีกรมศิลปากรภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับกรรมสิทธิ์ หากมีผู้ได้รับกรรมสิทธิ์ในโบราณวัตถุเดียวกันหลายคน ถ้าผู้มีกรรมสิทธิ์ร่วมคนใดคนหนึ่งเป็นผู้แจ้งการรับกรรมสิทธิ์แล้วถือว่าผู้มีกรรมสิทธิ์ร่วมทุกคนได้แจ้งแล้ว
  5. กรณีที่ผู้ครอบครองโบราณวัตถุจะแสดงโบราณวัตถุโดยเรียกเก็บค่าเข้าชมหรือค่าบริการอื่น ต้องมีการแจ้งให้อธิบดีกรมศิลปากรทราบก่อนและต้องปฏิบัติตามประกาศกรมศิลปากร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแสดงโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ โดยเรียกเก็บค่าเข้าชม หรือค่าบริการอื่นด้วย ดังนี้

การค้นพบและการครอบครองโบราณวัตถุ
การค้าโบราณวัตถุและการส่งหรือนำโบราณวัตถุออกนอกราชอาณาจักร
สิ่งเทียมโบราณวัตถุ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคำว่า “โบราณวัตถุ”
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com