ปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา จิตวิทยา ตรรกศาสตร์ >>

อรรถศาสตร์ของจาณักยะ

ความหมายอรรถศาสตร์

อรรถศาสตร์คือ ตำราที่ใช้ในการปกครองของกษัตริย์ หรือนักปกครอง ในการบริหารบ้านเมืองและประชาชน เป็นตำราการปกครองของชาวอารยันในชมพูทวีปที่มีมานานแล้ว จาณักยะเป็นผู้นำมาศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ความคิด และสรุปจากแนวทางงานเขียนเดิม ดังที่กล่าวไว้ในอรรถศาสตร์เป็นงานที่ควรแก่การศึกษาอย่างมาก สามารถสังเกตได้จาก

ด้านวิธีการเขียน
ผู้เขียนไม่ได้แสดงความคิดเห็นตนออกมาตรงๆ แต่จะกล่าวถึงคำสอนอื่นๆเสียก่อน แล้วจึงกล่าวความเห็นหรือบทสรุปของตนเองออกมาโดยอาศัยการวิเคราะห์ความคิดอย่างละเอียด และยังมีข้อสังเกตอีกว่า มักจะยกตัวอย่างการกระทำของกษัตริย์ในอดีตมาเป็นมาตรฐานในการประเมินคำสอนของผู้อื่นด้วย

ด้านเนื้อหา
เป็นงานที่มีความยาวพอสมควรคือ 15 เล่ม และแบ่งออกเป็น180 ตอน และ 150 บท โดยเค้าโครงย่อๆของอรรถศาสตร์มีดังต่อไปนี้

  • เล่มที่หนึ่งว่าด้วยแง่มุมปัญหาต่างๆเกี่ยวกษัตริย์
  • เล่มที่สองว่าด้วยการบริหารบ้านเมือง
  • เล่มที่สามถึงเล่มที่สี่ ว่าด้วยกฎหมายต่างๆ
  • เล่มที่ห้า ว่าด้วยหน้าที่และความรับผิดชอบของข้าราชสำนักและข้าราชบริพารของกษัตริย์
  • เล่มที่หก ว่าด้วยธรรมชาติและภารกิจขององค์ประกอบเจ็ดประการของรัฐ
  • เล่มที่เจ็ดถึงเล่มที่สิบสี่ ว่าด้วยปัญหาเรื่อง นโยบายต่างประเทศ
  • เล่มที่สิบห้า ว่าด้วยเค้าโครงของหนังสือทั้งหมดและบทสรุป

ประวัติของจาณักยะ
ความหมายอรรถศาสตร์
ศาสตร์ที่สำคัญในอรรถศาสตร์
นโยบายต่างประเทศในอรรถศาสตร์
การศึกษาของกษัตริย์
ธรรมชาติของมนุษย์
บทวิพากษ์อรรถศาสตร์
บทสรุปของอรรถศาสตร์
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย