ปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา จิตวิทยา ตรรกศาสตร์ >>

อรรถศาสตร์ของจาณักยะ

ความหมายอรรถศาสตร์

อรรถศาสตร์คือ ตำราที่ใช้ในการปกครองของกษัตริย์ หรือนักปกครอง ในการบริหารบ้านเมืองและประชาชน เป็นตำราการปกครองของชาวอารยันในชมพูทวีปที่มีมานานแล้ว จาณักยะเป็นผู้นำมาศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ความคิด และสรุปจากแนวทางงานเขียนเดิม ดังที่กล่าวไว้ในอรรถศาสตร์เป็นงานที่ควรแก่การศึกษาอย่างมาก สามารถสังเกตได้จาก

ด้านวิธีการเขียน
ผู้เขียนไม่ได้แสดงความคิดเห็นตนออกมาตรงๆ แต่จะกล่าวถึงคำสอนอื่นๆเสียก่อน แล้วจึงกล่าวความเห็นหรือบทสรุปของตนเองออกมาโดยอาศัยการวิเคราะห์ความคิดอย่างละเอียด และยังมีข้อสังเกตอีกว่า มักจะยกตัวอย่างการกระทำของกษัตริย์ในอดีตมาเป็นมาตรฐานในการประเมินคำสอนของผู้อื่นด้วย

ด้านเนื้อหา
เป็นงานที่มีความยาวพอสมควรคือ 15 เล่ม และแบ่งออกเป็น180 ตอน และ 150 บท โดยเค้าโครงย่อๆของอรรถศาสตร์มีดังต่อไปนี้

  • เล่มที่หนึ่งว่าด้วยแง่มุมปัญหาต่างๆเกี่ยวกษัตริย์
  • เล่มที่สองว่าด้วยการบริหารบ้านเมือง
  • เล่มที่สามถึงเล่มที่สี่ ว่าด้วยกฎหมายต่างๆ
  • เล่มที่ห้า ว่าด้วยหน้าที่และความรับผิดชอบของข้าราชสำนักและข้าราชบริพารของกษัตริย์
  • เล่มที่หก ว่าด้วยธรรมชาติและภารกิจขององค์ประกอบเจ็ดประการของรัฐ
  • เล่มที่เจ็ดถึงเล่มที่สิบสี่ ว่าด้วยปัญหาเรื่อง นโยบายต่างประเทศ
  • เล่มที่สิบห้า ว่าด้วยเค้าโครงของหนังสือทั้งหมดและบทสรุป

ประวัติของจาณักยะ
ความหมายอรรถศาสตร์
ศาสตร์ที่สำคัญในอรรถศาสตร์
นโยบายต่างประเทศในอรรถศาสตร์
การศึกษาของกษัตริย์
ธรรมชาติของมนุษย์
บทวิพากษ์อรรถศาสตร์
บทสรุปของอรรถศาสตร์

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้