ปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา จิตวิทยา ตรรกศาสตร์ >>

อรรถศาสตร์ของจาณักยะ

นโยบายต่างประเทศในอรรถศาสตร์

ในกิจการภายนอกประเทศกษัตริย์มีฐานะเป็นผู้ปกครองรัฐและเป็นผู้ใช้นโยบายต่างประเทศ โดยนโยบายต่างประเทศนี้มีทั้งหมด 6 แบบคือ

  1. ตกลงตามข้อสัญญา คือสันติภาพ
  2. ปฏิบัติการรุกราน คือสงคราม
  3. การวางเฉย คือการเป็นกลาง
  4. การเตรียมการ คือพร้อมรุก
  5. การแสวงหาความพิทักษ์จากผู้อื่น คือการผูกพันธมิตร
  6. การทำสันติภาพกับข้างหนึ่งและทำสงครามกับอีกข้างหนึ่ง คือนโยบายซ้อน

จะเห็นได้ว่าสิ่งซึ่งอยู่เบื้องหลังของนโยบายทั้ง 6 นี้ คือหลักการทางการเมืองว่าด้วยเรื่องผลประโยชน์และความเป็นไปได้ และแนวความคิดที่ว่าการทำสงครามและการเอาชนะผู้อื่นคือทำหน้าที่หลักของผู้ปกครอง และสิ่งสำคัญที่จาณักยะกล่าวไว้ คือ “ศีลธรรมไม่ใช่สิ่งที่ต้องคำนึงในทางการเมือง” เพราะแม้แต่ศาสนาก็อาจถูกกษัตริย์นำไปใช้ประโยชน์ได้เพราะอรรถศาสตร์จะส่งเสริมอำนาจของกษัตริย์มากกว่าจาณักยะยังได้กล่าวถึงความสำคัญของเศรษฐกิจไว้ในอรรถศาสตร์ว่า “ทรัพย์เท่านั้นที่มีความสำคัญอย่างแท้จริง” เพราะการกุศลและการสนองตอบต่อความอยากนั้นต้องขึ้นอยู่กับทรัพย์เป็นสำคัญ จาณักยะกำชับว่า กษัตริย์จะต้องคอยดูแลให้ราษฎรมีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีอยู่เสมอเพราะหากเมื่อราษฎรยากจน พวกเขาก็จะเกิดความโลภและเมื่อโลภแล้วก็จะไม่พอใจและทำให้เอาใจออกห่างจนเข้าข้างศัตรูในที่สุดหรือไม่ก็ทำลายล้างกษัตริย์ ในกรณีนี้จาณักยะมองว่ากษัตริย์ของประเทศเพื่อนบ้านจะต้องจับตาเฝ้าดูความเป็นไปของราษฎรในประเทศข้างเคียงอยู่ตลอดเวลา

ประวัติของจาณักยะ
ความหมายอรรถศาสตร์
ศาสตร์ที่สำคัญในอรรถศาสตร์
นโยบายต่างประเทศในอรรถศาสตร์
การศึกษาของกษัตริย์
ธรรมชาติของมนุษย์
บทวิพากษ์อรรถศาสตร์
บทสรุปของอรรถศาสตร์

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้