ปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา จิตวิทยา ตรรกศาสตร์ >>

อรรถศาสตร์ของจาณักยะ

นโยบายต่างประเทศในอรรถศาสตร์

ในกิจการภายนอกประเทศกษัตริย์มีฐานะเป็นผู้ปกครองรัฐและเป็นผู้ใช้นโยบายต่างประเทศ โดยนโยบายต่างประเทศนี้มีทั้งหมด 6 แบบคือ

  1. ตกลงตามข้อสัญญา คือสันติภาพ
  2. ปฏิบัติการรุกราน คือสงคราม
  3. การวางเฉย คือการเป็นกลาง
  4. การเตรียมการ คือพร้อมรุก
  5. การแสวงหาความพิทักษ์จากผู้อื่น คือการผูกพันธมิตร
  6. การทำสันติภาพกับข้างหนึ่งและทำสงครามกับอีกข้างหนึ่ง คือนโยบายซ้อน

จะเห็นได้ว่าสิ่งซึ่งอยู่เบื้องหลังของนโยบายทั้ง 6 นี้ คือหลักการทางการเมืองว่าด้วยเรื่องผลประโยชน์และความเป็นไปได้ และแนวความคิดที่ว่าการทำสงครามและการเอาชนะผู้อื่นคือทำหน้าที่หลักของผู้ปกครอง และสิ่งสำคัญที่จาณักยะกล่าวไว้ คือ “ศีลธรรมไม่ใช่สิ่งที่ต้องคำนึงในทางการเมือง” เพราะแม้แต่ศาสนาก็อาจถูกกษัตริย์นำไปใช้ประโยชน์ได้เพราะอรรถศาสตร์จะส่งเสริมอำนาจของกษัตริย์มากกว่าจาณักยะยังได้กล่าวถึงความสำคัญของเศรษฐกิจไว้ในอรรถศาสตร์ว่า “ทรัพย์เท่านั้นที่มีความสำคัญอย่างแท้จริง” เพราะการกุศลและการสนองตอบต่อความอยากนั้นต้องขึ้นอยู่กับทรัพย์เป็นสำคัญ จาณักยะกำชับว่า กษัตริย์จะต้องคอยดูแลให้ราษฎรมีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีอยู่เสมอเพราะหากเมื่อราษฎรยากจน พวกเขาก็จะเกิดความโลภและเมื่อโลภแล้วก็จะไม่พอใจและทำให้เอาใจออกห่างจนเข้าข้างศัตรูในที่สุดหรือไม่ก็ทำลายล้างกษัตริย์ ในกรณีนี้จาณักยะมองว่ากษัตริย์ของประเทศเพื่อนบ้านจะต้องจับตาเฝ้าดูความเป็นไปของราษฎรในประเทศข้างเคียงอยู่ตลอดเวลา

ประวัติของจาณักยะ
ความหมายอรรถศาสตร์
ศาสตร์ที่สำคัญในอรรถศาสตร์
นโยบายต่างประเทศในอรรถศาสตร์
การศึกษาของกษัตริย์
ธรรมชาติของมนุษย์
บทวิพากษ์อรรถศาสตร์
บทสรุปของอรรถศาสตร์
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย