ปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา จิตวิทยา ตรรกศาสตร์ >>

อรรถศาสตร์ของจาณักยะ

การศึกษาของกษัตริย์

ด้วยสาเหตุที่กษัตริย์มีบทบาทและความสำคัญทั้งในเรื่องกิจการภายในและภายนอกประเทศ การศึกษาของกษัตริย์จึงเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญมาก เพราะ “อวิชชาและการไร้วินัยคือสาเหตุของความยุ่งยากของมนุษย์ ผู้ที่ไม่ได้รับการฝึกฝนจะไม่สามารถมองเห็นภัยอันตรายที่มาจากความชั่วช้าได้” โดยเรื่องนี้จาณักยะเน้นความสมบูรณ์อันเกิดจากอบรมที่ถูกต้องกับความสามารถโดยธรรมชาติอยู่ไม่น้อย

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
การควบคุมความรู้สึกทั้งหลายในตัวมนุษย์ นั่นคือ ผู้ที่เตรียมตัวเป็นผู้ปกครองจะต้องขจัดศัตรูทั้ง 6 ประการ ได้แก่ ตัณหา ความโกรธ ความโลภ ความถือดี ความจองหอง ความปีติจนลืมตน ความชั่วช้าเหล่านี้อาจสรุปรวมได้เพียง 2 คือความโกรธและความอยาก แต่ความโกรธเป็นศัตรูที่ร้ายแรงกว่าเพราะความโกรธทำให้เกิดศัตรูและทำให้เกิดความยุ่งยากจากศัตรูที่มีอยู่อีกด้วยดังนั้นการศึกษาของกษัตริย์จึงต้องเป็นไปเพื่อการควบคุมตนเอง กล่าวคือเฉพาะผู้ปกครองซึ่งสามารถปกครองตนเองได้เท่านั้นจึงสามารถปกครองผู้อื่นได้ สิ่งที่สำคัญในการศึกษาปรัชญาการเมืองนั้น คือการวิเคราะห์ตัวมนุษย์ ซึ่งถือเป็นพื้นฐานแนวคิดทางการเมือง โดยในอรรถศาสตร์กล่าวไว้

ประวัติของจาณักยะ
ความหมายอรรถศาสตร์
ศาสตร์ที่สำคัญในอรรถศาสตร์
นโยบายต่างประเทศในอรรถศาสตร์
การศึกษาของกษัตริย์
ธรรมชาติของมนุษย์
บทวิพากษ์อรรถศาสตร์
บทสรุปของอรรถศาสตร์

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้