ปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา จิตวิทยา ตรรกศาสตร์ >>

อรรถศาสตร์ของจาณักยะ

ธรรมชาติของมนุษย์

จาณักยะมีความเห็นว่า “ธรรมชาติของมนุษย์นั้นเลว” ซึ่งเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมมนุษย์จึงไม่เต็มใจที่จะทำหน้าที่ของตน เว้นเสียแต่ว่ากษัตริย์คอยควบคุมลงโทษ อรรถศาสตร์ แม้จะเป็นตำราทางการเมืองที่เขียนจากแง่มุมของผู้ปกครองมากกว่าผู้ใต้ปกครอง แต่แม้ว่าจาณักยะจะกำหนดให้กษัตริย์อยู่สูงสุดก็ไม่ได้หมายความว่าผู้ปกครองตาม

ความเห็นของจาณักยะจะเป็นผู้ที่ไม่สนใจต่อความเป็นอยู่ของประชาชน ผู้เขียนอรรถศาสตร์มีความพยายามที่จะให้ผลประโยชน์ของกษัตริย์และของประชาชนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน จนกล่าวได้ว่าเราไม่อาจแยกชีวิตส่วนตัวของกษัตริย์ออกจากหน้าที่สาธารณะของกษัตริย์ได้เลย และการชักจูงกษัตริย์ให้กษัตริย์ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนอย่างเต็มกำลัง ผู้เขียนอรรถศาสตร์ได้กล่าวถึงผลตอบแทนที่กษัตริย์จะได้รับในโลกนี้และโลกหน้าไว้ด้วย

แม้ยุทธวิธีของอรรถศาสตร์จะคล้ายคลึงกับของแมคเคียเวลลี แต่ผู้เขียนอรรถศาสตร์ก็ไม่ได้ยกให้ผู้ปกครองอยู่เหนือกฎของศีลธรรมหรือการปฏิบัติหน้าที่ไปเสียเลย ปัญหาของจาณักยะ คือ ทำอย่างไรจึงจะแน่ใจว่า “วิธีการที่ถูกต้อง” ในทางการเมืองจะไม่ถูกนำไปใช้เอาประโยชน์กับประชาชนเสียเองคำตอบของอรรถศาสตร์นั้น ใกล้เคียงกับนักคิดคลาสสิกทางตะวันตกที่เน้นการศึกษาของผู้ปกครอง การที่จาณักยะให้ความสำคัญแก่การอบรมทางจริยธรรม โดยเฉพาะการสร้างอุปนิสัยและการควบคุมตนเองนั้นเป็นประจักษ์พยานอย่างดีที่สุดว่า “วิธีการที่ถูกต้อง” เป็นสิ่งซึ่งโดยนัยสุดท้ายแล้วย่อมถูกควบคุมโดยเป้าหมายหลักของสังคมเป็นสำคัญ

ประวัติของจาณักยะ
ความหมายอรรถศาสตร์
ศาสตร์ที่สำคัญในอรรถศาสตร์
นโยบายต่างประเทศในอรรถศาสตร์
การศึกษาของกษัตริย์
ธรรมชาติของมนุษย์
บทวิพากษ์อรรถศาสตร์
บทสรุปของอรรถศาสตร์
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้