ปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา จิตวิทยา ตรรกศาสตร์ >>

อรรถศาสตร์ของจาณักยะ

ธรรมชาติของมนุษย์

จาณักยะมีความเห็นว่า “ธรรมชาติของมนุษย์นั้นเลว” ซึ่งเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมมนุษย์จึงไม่เต็มใจที่จะทำหน้าที่ของตน เว้นเสียแต่ว่ากษัตริย์คอยควบคุมลงโทษ อรรถศาสตร์ แม้จะเป็นตำราทางการเมืองที่เขียนจากแง่มุมของผู้ปกครองมากกว่าผู้ใต้ปกครอง แต่แม้ว่าจาณักยะจะกำหนดให้กษัตริย์อยู่สูงสุดก็ไม่ได้หมายความว่าผู้ปกครองตาม

ความเห็นของจาณักยะจะเป็นผู้ที่ไม่สนใจต่อความเป็นอยู่ของประชาชน ผู้เขียนอรรถศาสตร์มีความพยายามที่จะให้ผลประโยชน์ของกษัตริย์และของประชาชนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน จนกล่าวได้ว่าเราไม่อาจแยกชีวิตส่วนตัวของกษัตริย์ออกจากหน้าที่สาธารณะของกษัตริย์ได้เลย และการชักจูงกษัตริย์ให้กษัตริย์ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนอย่างเต็มกำลัง ผู้เขียนอรรถศาสตร์ได้กล่าวถึงผลตอบแทนที่กษัตริย์จะได้รับในโลกนี้และโลกหน้าไว้ด้วย

แม้ยุทธวิธีของอรรถศาสตร์จะคล้ายคลึงกับของแมคเคียเวลลี แต่ผู้เขียนอรรถศาสตร์ก็ไม่ได้ยกให้ผู้ปกครองอยู่เหนือกฎของศีลธรรมหรือการปฏิบัติหน้าที่ไปเสียเลย ปัญหาของจาณักยะ คือ ทำอย่างไรจึงจะแน่ใจว่า “วิธีการที่ถูกต้อง” ในทางการเมืองจะไม่ถูกนำไปใช้เอาประโยชน์กับประชาชนเสียเองคำตอบของอรรถศาสตร์นั้น ใกล้เคียงกับนักคิดคลาสสิกทางตะวันตกที่เน้นการศึกษาของผู้ปกครอง การที่จาณักยะให้ความสำคัญแก่การอบรมทางจริยธรรม โดยเฉพาะการสร้างอุปนิสัยและการควบคุมตนเองนั้นเป็นประจักษ์พยานอย่างดีที่สุดว่า “วิธีการที่ถูกต้อง” เป็นสิ่งซึ่งโดยนัยสุดท้ายแล้วย่อมถูกควบคุมโดยเป้าหมายหลักของสังคมเป็นสำคัญ

ประวัติของจาณักยะ
ความหมายอรรถศาสตร์
ศาสตร์ที่สำคัญในอรรถศาสตร์
นโยบายต่างประเทศในอรรถศาสตร์
การศึกษาของกษัตริย์
ธรรมชาติของมนุษย์
บทวิพากษ์อรรถศาสตร์
บทสรุปของอรรถศาสตร์
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย