ปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา จิตวิทยา ตรรกศาสตร์ >>

อรรถศาสตร์ของจาณักยะ

 

บรรณานุกรม

  • ชัยวัฒน์ สถาอานนท์ และสมบัติ จัทรวงศ์.ปรัชญาการเมือง. เอกสารประกอบ
  • การสอนวิชาปรัชญาการเมือง.พิมพ์ครั้งที่ 14.กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2541.
  • เสถียร พันธรังสี. จาณักยะ-ปราชญ์แห่งชมพูทวีป. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา, 2525.

ประวัติของจาณักยะ
ความหมายอรรถศาสตร์
ศาสตร์ที่สำคัญในอรรถศาสตร์
นโยบายต่างประเทศในอรรถศาสตร์
การศึกษาของกษัตริย์
ธรรมชาติของมนุษย์
บทวิพากษ์อรรถศาสตร์
บทสรุปของอรรถศาสตร์
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย