ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

จักรวรรดิไศเลนทร์

5

      ข้อมูลใหม่แบบพลิกโลกเหมือนดังเส้นผมบังภูเขา ตามปกติแม่น้ำส่วนใหญ่จะไหลจากทิศเหนือลงไปสู่ทิศใต้แต่ประเทศสยามมีลักษณะแปลกประหลาดพิสดารกว่าดินแดนทั้งหลาย คือมีเทือกเขาสูงซึ่งเป็นแหล่งเกิดของต้นลำธารหรือทิศตะวันตกเฉียงใต้ กลายเป็นแม่น้ำหลั่งไหลจากทิศใต้ไปออกทะเลทางทิศเหนือหรือทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้ที่ประสงค์จะพิสูจน์ความจริงขอให้สังเกตุว่า แม่น้ำเพชรบุรี แม่น้ำตาปี ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี แม่น้ำปัตตานี แม่น้ำสายบุรี แม่น้ำกลันตัน แม่น้ำในรัฐตรังกานู แม่น้ำในรัฐปาหัง แม่น้ำในรัฐยะโฮร์ ในประเทศมาเลเซีย แม่น้ำเหล่านี้ไหลมาจากทิศใต้ไปออกทะเลทางทิศเหนือหรือทิศตะวันออกเฉียงเหนือทั้งสิ้น

สาเหตุสำคัญในการค้นหาที่ตั้งของ “อาณาจักรสยาม” ให้รู้แน่ชัดว่าตั้งอยู่ที่ไหน เพราะว่าพงศาวดารจีนกล่าวถึง “เสียมก๊ก” ซึ่งแปลว่า “อาณาจักรสยาม” เป็นอาณาจักรที่ควบคู่กับ “หลอหูก๊ก” หรือ “อาณาจักรละโว้” เมื่อรวมกันเข้าเป็นอาณาจักรเดียวกันเรียกว่า “เสียมหลอก๊ก” หรือ “อาณาจักรสายามละโว้” จึงจะทำให้ “ประวัติศาสตร์ไทย” เกิดความสมบูรณ์ครบถ้วนอย่างแท้จริง ทั้งนี้เพราะพงศาวดารจีนระบุว่า “อาณาจักรสยาม” เคยติดต่อทางพระราชไมตรีกับราชสำนักจีนมาช้านานแล้ว เกือบไม่พบหลักฐานการติดต่อทางพระราชไมตรีระหว่าง “อาณาจักรละโว้” กับราชสำนักจีนเลย ดังนั้น ตราบใดที่ยังไม่รู้ว่า “อาณาจักรสยาม” ตั้งอยู่ที่ไหน ก็ไม่มีหนทางใดที่ “ประวัติศาสตร์ไทย” จะถูกต้องสมบูรณ์พอที่จะเรียกว่าเป็นประวัติศาสตร์แห่งชาติได้นอกจากนั้น ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น ประเทศโปรตุเกสเป็นชาวยุโรปชาติแรกที่ส่งทูตมาติดต่อทางพระราชไมตรีกับราชสำนักศรีอยุธยา ประเทศโปตุเกส เรียกประเทศไทยในสมัยนั้นว่า “ประเทศสยาม” เป็นเหตุให้ชนชาวทวีปยุโรปชาติอื่นที่เดินทางเข้ามาติดต่อกับราชสำนักศรีอยุธยาพลอยเรียกว่า “ประเทศสยาม” กันไปหมดสิ้น โดยไม่ทราบว่ามีประวัติความเป็นมาอย่างไร จนกระทั่งถึงสมัยสมเด็จพระนารายณ์ ราชทูตฝรั่งเศาสชื่อ เดอ ลา ลูแบร์ ได้เดินทางมาติดต่อทางพระราชไมตรีใน พ.ศ. 2229 ราชทูต เดอ ลา ลูแบร์ ได้แต่งหนังสือเรื่อง “ราชอาณาจักรสยาม” ขึ้น กล่าวถึงประวัติความเป็นมาในอดีตไว้อย่างกระท่อนกระแท่น แต่เกิดสงสัยว่าเหตุใดชาวกรุงศรีอยุธยาจึงเรียกตนเองว่า “ไทย” จึงได้สืบสวนค้นหาที่มีของคำว่า “ไทย” พบว่า มีสาเหตุมาจาก ประเทศสยาม ทำสงครามกอบกู้อิสรภาพหลุดพ้นจากอำนาจครอบงำของเขมรมาได้ จึงกล่าวถึงนัยความหมายไว้ว่า “ไทย” จึงหมายถึง “อิสรภาพ”

หลักฐานของราชทูตฝรั่งเศสทำให้ทราบแน่ชัดถึงคำว่า “ไทย” ไม่ได้หมายถึง “เชื้อชาติไทย” (The Thai Race) ซึ่งเป็น “เชื้อชาติพันธุ์ของพลเมือง” ตามที่เข้าใจกันมา และยิ่งขัดเจนมากขึ้นเมื่อ ราชทูต เดอ ลา ลูแบร์ ได้นำเรื่องราวการทำสงครามกอบกู้อิสรภาพของ ประเทศสยาม ไปเปรียบเทียบกับ “ชนชาติกอล” ทำสงครามกอบกู้อิสรภาพหลุดพ้นจากอำนาจครอบงำของโรมันมาได้ จึงเรียกขื่อประเทศของตนเองว่า “ฟร๊อง” (France) แปลว่า อิสรภาพ อันเป็นที่มาของชื่อ ประเทศฝรั่งเศส

นอกจากนั้นราชทูตฝรั่งเศสยังได้อธิบายขยายความเพิ่มเติมให้ทราบว่า “ไท” ซึ่งแปลว่า อิสรภาพ กลับไปพ้องกับชื่อชาติพันธุ์ของชนชาว “ไทยใหญ่” ซึ่งตั้งหลักแหล่งอาศัยอยู่ทางตอนเหนือของประเทศและประเทศพม่า กับ “ไทยน้อย” ที่ตั้งหลักแหล่งอาศัยอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานของประเทศไทยและในประเทศลาว ต่อมารัฐบาลจมพลแปลก พิบูลสงคราม ได้เปลี่ยนชื่อ “ประเทศสยาม” มาเป็น “ประเทศไทย” เมื่อ พ.ศ. 2482 ยิ่งทำให้เกิดความสับสนว่าผู้คนพลเมืองที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคอื่นของ “ประเทศไทย” ซึ่งประกอบด้วยคนหลากหลายเผ่าพันธุ์ หมายถึงชนชาติไทยด้วยหรือไม่ เพราะว่าถ้ายึดถือหลักฐานในพงศาวดารจีนที่เรียกชื่อ ประเทศไทย ในภาษาจีนว่า “เสียมหลอก๊ก” แปลว่า “อาณาจักรสยามละโว้” ประกอบด้วยอาณาจักรสำคัญอย่างน้อย 2 อาณาจักร คือ “เสียมก๊ก” หรือ “อาณาจักรสยาม” และ “หลอหูก๊ก” หรือ “อาณาจักรละโว้”

หน้าถัดไป >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้