ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

จักรวรรดิไศเลนทร์

6

     ตำราประวัติศาสตร์ไทยกล่าวถึงแต่เฉพาะเรื่องราวของ “อาณาจักรละโว้” คือดินแดนที่ตั้งอยู่บริเวณภาคกลางและภาคเหนือของประเทศไทย ส่วนดินแดนในภาคอีสานของไทยตกเป็นเมืองขึ้นของเขมรมาช้านาน จนเกือบไม่ทราบว่ามีประวัติความเป็นมาอย่างไร เช่นเดียวกับ “อาณาจักรละโว้” ได้ตกเป็นเมืองขึ้นของเขมรอยู่เป็นเวลานาน จนกระทั่งถึงสมัย “พระยาผาเมือง” เจ้าผู้ครองเมืองราดเมืองลุม ก็คือ เมืองเพชรบูรณ์เมืองหล่มสักในสมัยปัจจุบัน ตามพระราชประวัติกล่าวว่า พระยาผาเมือง เป็นราชโอรสของ “พระยาศรีนาวนำถม” ปฐมกษัตริย์ผู้สถาปนา กรุงศรีสัชนาลัย ขึ้นเป็นเมืองหลวงเอกของ “อาณาจักรศรีสัชนาลัย” พระองค์ทรงอภิเษกสมรสกับ “พระนางสิงขรมหาเทวี” ราชธิดาของ พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 มหาราชองค์สุดท้ายของจักรวรรดิเขมร พระยาผาเมือง จึงเป็นอุปราชราชบุตรเขยของกษัตริย์เขมร ภายหลังจาก พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 สวรรคต กองทัพเขมรได้บุกขึ้นไปยึด กรุงสุโขทัย จึงเกิดรบพุ่งกันขึ้น ในที่สุดกองทัพเขมรแตกพ่ายไป พระยาผาเมือง จึงได้ยกกองทัพติดตามขับไล่กองทัพเขมรที่เข้ามายึดครองดินแดนของประเทศไทยล่าถอยกลับไปหมดสิ้น ตรงกับข้อความที่ราชทูต เดอ ลา ลูแบร์ จดบันทึกถึงที่มาของคำว่า “ไท” เกิดจากการทำสงครามกอบกู้อิสรภาพหลุดพ้นจากอำนาจครอบงำของเขมร

พระยาผาเมืองได้เสด็จลงไปสร้างเมืองหลวงใหม่ที่เมืองเพชรบุรี ตำนานเมืองนครศรีธรรมราช กล่าวถึงพระนามของพระองค์ว่า “พระพนมทะเลศรี” ต่อมาพระองค์เสด็จขึ้นไปสร้างเมืองหลวงใหม่ขึ้นที่บริเวณริมแน่น้ำเจ้าพระยาบรรจบกับแม่น้ำป่าสักและแม่น้ำลพบุรี เมืองหลวงใหม่แห่งนี้ปรากฏชื่อยู่ในศิลาจารึกวัดเขากบว่า “กรุงอโยธยาศรีรามเทพนคร” สืบราชวงศ์ลงมาจนถึงสมัย สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 พระเจ้าอู่ทอง พระองค์ทรงย้ายไปสร้างเมืองหลวงใหม่ที่ตำบลหนองโสน ขนานนามราชธานีของพระองค์ว่า “กรุงเทพทวารวดีศรีอยุธยา” อันเป็นสมัยเริ่มต้นของประวัติศาสตร์ไทยจะเห็นได้ว่าเป็นเรื่องราวของ ราชวงศ์กษัตริย์กรุงศรีสัชนาลัย หรือ ราชวงศ์อู่ทอง เสด็จลงมาครอบครองดินแดน “อาณาจักรละโว้” ภายหลังจากทำสงครามขับไล่กองทัพเขมรออกไปหมดสิ้นแล้ว ทรงสถาปนาเมืองหลวงใหม่ขึ้นในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ไม่มีเหตุการณ์ตอนใดเกี่ยวข้องกับ “อาณาจักรสยาม” ตามที่พงศาวดารจีนกล่าวไว้เลย จนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่มีนักประวัติศาสตร์และนักโบราณคดีคนใดรู้ว่า “อาณาจักรสยาม” ซึ่งเป็นอาณาจักรเก่าแก่สำคัญที่สุดอีกแห่งหนึ่งตั้งที่อยู่ไหน มีประวัติความเป็นมาอย่างไร ตำราประวัติศาสตร์ไทย ไม่ได้กล่าวถึงเลย จึงถือว่าเป็นความบกพร่องทางประวัติศาสตร์อย่างร้ายแรง เป็นปัญหาสาเหตุสำคัญที่ทำให้ไม่สามารถเขียน ประวัติศาสตร์ไทย ให้มีอายุเก่าแก่ถึง 1000 ปีได้

นอกจากนั้นเมื่อศึกษาหลักฐานในพงศาวดารจีนลึกลงไป จนกระทั้งถึงสมัยเริ่มต้นประวัติศาสตร์คาบสมุทรอินโดจีน ปรากฏว่ามีอาณาจักรเก่าแก่แห่งหนึ่งซึ่งปรากฏโฉมหน้าขึ้นเหนือคาบสมุทรอินโดจีนเป็นครั้งแรก มีชื่อในภาษาจีนว่า “อาณาจักรฟูนัน” หลักฐานประวัติศาสตร์จีนระบุถึงที่ตั้งของอาณาจักรแห่งนี้ว่า ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของ “อาณาจักรจามปา” หรือ “อาณาจักรหลินยี่” ระยะทางห่างกันในราว 3000 ลี้ ถ้าหากว่า “อาณาจักรจามปา” ในสมัยนั้นตั้งอยู่ทางตอนกลางของประเทศเวียดนาม และเมืองหลวงตั้งอยู่ในแหล่งโบราณสถานศักดิ์เมืองไมเซิน เป็นไปได้หรือไม่ว่าดินแดนในประเทศไทยเคยเป็นที่ตั้งของอาณาจักรเก่าแก่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีชื่อในภาษาจีนว่า

“ฟูนันก๊ก”

แม้ว่าไม่มีนักประวัติศาสตร์หรือนักโบราณคดีไทยคนใด ศึกษาค้นคว้าหาหลักฐานลึกลงไปจนถึงรากถึงแก่นตามที่พงศาวดารจีนสมัยราชวงศ์เหลียงกล่าวไว้ จนกระทั่งค้นพบว่าแท้จริงแล้ว “อารณาจักรฟูนัน” ตั้งอยู่ในดินแดนประเทศไทยแต่เหตุการณ์ภายหลังจาก “อาณาจักรฟูนัน” ถูกกองทัพเขมรโจมตีล่มสลายไปในราว พ.ศ. 1083 พงศาวดารจีนในสมัยราชวงศ์ถังจดบันทึกไว้ว่า “อาณาจักรฟูนัน” ถูกแบ่งแยกออกเป็น 2 อาณาจักร คือ “เสียมก๊ก” หรือ “อาณาจักรสยาม” และ “หลอหูก๊ก” หรือ “อาณาจักรละโว้”

หน้าถัดไป >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้