ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

จักรวรรดิไศเลนทร์

9

       นอกจากมิตินามธรรมที่ซับซ้อนของจักรวาล 2 ประการ คือ “เวลา” และ “อวกาศ” แล้ว ยังมีองค์ประกอบสำคัญของจักรวาลที่เป็นนามธรรมเกิดขึ้นในโลก ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ ไม่รู้และพิสูจน์ไม่ได้ก็คือ

“ชีวิต”(Life) และ “จิตวิญญาณ” (Spirit)

นักวิทยาศาสตร์มีความเห็นว่า สิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นในโลกมีคุณสมบัติเป็นเศษเถ้าถ่านธุลีละอองคลื่นรังสีอันเกิดจากการระเบิดของจักรวาลที่เรียกว่า “บิ๊กแบ็ง” ต่อมาเปลี่ยนแปลงเป็น ดาวฤกษ์ ดาวพระเคราะห์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เกิดขึ้นบนดาวพระเคราะห์โลก ล้วนแต่ประกอบขึ้นด้วยธาตุที่มีอยู่ในส่วนต่าง ๆ ในโลกของเรามาก่อนแล้ว ดังจะเห็นได้จากแร่ธาตุทั้งหลายที่กระจายอยู่ในโลก จึงไม่เชื่อว่าสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลาย คือ มนุษย์ สัตว์ พืช ที่เกิดขึ้นในโลกย่อมเป็นไปในทำนองเดียวกัน จึงไม่เชื่อว่า “มนุษย์ดึกดำบรรพ์” พวกแรกเกิดขึ้นในทวีปอาฟริกา ต่อมาได้เคลื่อนย้ายไปยังส่วนต่าง ๆ ของโลกแต่เชื่อว่า “มนุษย์ดึกดำบรรพ์” เกิดขึ้นในทุกภูมิภาคของโลกเหมือนอย่างสัตว์โลกอย่างอื่นและพืชพันธุ์ทั้งหลาย ต่อมาจึงได้อพยพเคลื่อนย้ายไปอยู่อาศัยในพื้นที่ต่าง ๆ ซึ่งมีความปลอดภัยและอุดมสมบูรณ์ แล้วผสมผสานกับชนพื้นเมืองดั้งเดิม ทั้งนี้เพราะว่าหลักฐานเกี่ยวกับวิวัฒนาการของชีวิตในระยะแรกที่เรียกว่า “แอรีส์” (Aries) เมื่อราว 4000 ล้านปี ภายหลังจากกำเนิดโลก มีองค์ประกอบสำคัญ คือ ไฮโดรเจน คาร์บอน และ ออกซิเจน

หลายล้านปีต่อมา “แอรีส์” ได้รับ ออกซิเจน มากขึ้น ได้กลายเป็นสิ่งมีชีวิตมีเรียกว่า “โปรแครี่โอไซต์ที่ไม่มีนิวเคลียส” (Prokaryocytes) พัฒนาการเป็นแหล่งเก็บรวบรวมข้อมูลความจำในอดีตทั้งมวลเอาไว้อย่างไม่มีวันลืมเลือนมาเป็นลำดับ ตั้งแต่กำเนิดโลกมาจนถึงปัจจุบันอย่างน่าอัศจรรย์ที่สุด เรียกว่า“พันธุกรรมแห่งความจำ” หรือ “ดีเอ็นเอ” (Deoxyibonucleic acid)

แหล่งรวบรวมข้อมูลความจำในอดีตที่เรียก “พันธุกรรมแห่งความจำ” หรือ “ดีเอ็นเอ” เป็นข้อมูลที่เกิดจากการเรียงตัวเป็นคู่ ๆ ยาวบ้างสั้นบ้างเป็นชุดของ “พันธุกรรมแห่งความจำ” เรียกว่า “ยีนส์” อันเป็นหน่วยในการกำหนดสัญลักษณ์พันธุกรรมของ ตระกูล ชาติพันธุ์ สายพันธุ์ และลักษณะเฉพาะของร่างกาย และอวัยวะของสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย สำหรับมนุษย์นั้น มีจำนวน “ยีนส์พันธุกรรม” ทั้งหมดประมาณ 300,000 ยีนส์

ในด้านวิทยาศาสตร์ทางชีววิทยา มีหลักฐานเกินพอที่จะพิสูจน์วิวัฒนาการของชีวิต สามารถพิสูจน์ความเป็นมาของมนุษย์ดึกดำบรรพ์จนเกือบหมดข้อสงสัยว่าชีวิตวิวัฒนาการมาอย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “มนุษย์ดึกดำบรรพ์” (Homo Erectus) ที่เกิดขึ้นทั่วโลกเมื่อราว 1 ล้านปีก่อน นักวิทยาศาสตร์เรียกว่า“ยุคโอลิสโตซีน” (Oleistocene Period) แบ่งแยกย่อยเกี่ยวกับพัฒนาการออกเป็นสมัยต่าง ๆดังนี้

  • โฮโมอีเร็คตัส (Homo erectus) เมื่อราว 1 ล้านปี
  • โฮโม ชาเปียนโบราณ (Arcgauc Homo Sapiens) เมื่อราว 2 แสนปี
  • มนุษย์ร่วมสมัยโครมาญอง เขียนภาพมือที่ผนังถ้ำ เมื่อราว 40,000 ปี
  • มนุษย์พัฒนาภาษาพูด เขียนภาพที่ผนังถ้ำ เมื่อราว 25,000 ปี
  • มนุษย์วาดภาพซ่อนความหมายที่ผนังถ้ำและหน้าผาสูง เมื่อราว 15,000 ปี
  • มนุษย์สมัยเริ่มต้นเกษตรกรรม เมื่อราว 12,000 ปี
  • มนุษย์จารึกตัวอักษรบันทึกเรื่องราว ประมาณ 5,000 ปี

    หน้าถัดไป >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้