ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

จักรวรรดิไศเลนทร์

13

       ในสมัยเริ่มต้นอารยธรรมในประเทศไทย พ่อค้าชาวอินเดียเดินทางเข้ามาติดต่อค้าขายและแลกเปลี่ยนสินค้ากับผลิตภัณฑ์ของชาวพื้นเมือง บริเวณตอนกลางทางฝั่งตะวันตกคาบสมุทรภาคใต้ของประเทศไทย นักโบราณคดีสันนิษฐานว่าหลักฐานแหล่งโบราณคดีบ้านควนลูกปัด อำเภอคลองท่อม จังกวัดกระบี่ เป็นศูนย์กลางการติดต่อค้าขายแถบชายฝั่งทะเลอันดามันเกิดขึ้นมาก่อนเมืองท่าแห่งอื่น ๆ เพราะพบวัตถุโบราณมีอายุเก่าแก่จากต่างประเทศจำนวนมากในแหล่งโบราณคดีแห่งนั้น ต่อมาจึงเดินทางบกข้ามคาบสมุทรจากฝั่งทะเลอันดามันไปยังชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย

เส้นทางข้ามคาบสมุทรจากบ้านควนลูกปัด อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ไปยังอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยเดินบกจากฝั่งตะวันตกของคาบสมุทรไปลงเรือเล็กที่ คลองสินปูน ซึ่งเป็นคลองที่เกิดจากเทือกภูเขาในจังหวัดกระบี่ ไหลไปลงแม่น้ำหลวง หรือ แม่น้ำตาปี ในเขตอำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช แล้วล่องไปยังแหล่งโบราณคดีเมืองเวียงสระ ไปยังเมืองท่าเรือที่แหล่งโบราณคดีเขาศรีวิชัย บ้านหัวเขา ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

อาจกล่าวได้ว่าเป็นแหล่งผลิตลูกปัดแก้ว ลูกปัดหิน แหล่งใหญ่อีกแห่งหนึ่ง และยังพบภาชนะแก้วโมเสกแบบโรมัน สีเขียว สีเหลือง หลักฐานดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงเส้นทางการค้าที่เชื่อมโยงไปยังดินแดนโนทะเลทางตะวันตกจนผ่าน อินเดีย อาหรับ ทะเลแดง ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ไปจนถึงจักรวรรดิโรมันในทวีปยุโรปจากหลักฐานดังกล่าวแสดงให้เห็นบริเวณตอนกลางคาบสมุทรภาคใต้ของประเทศไทย ตั้งอยู่บนเส้นทางการค้าทางทะเลของโลก (World System) หรือที่เรียกกันว่า “เส้นทางสายไหมทางทะเล” มาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ เส้นทางคมนาคมและการค้าทางทะเลของโลก เริ่มต้นจากเมืองท่าเรือในมณฑลกวางตุ้งทางตอนใต้ของประเทศจีนพาดผ่านคาบสมุทรภาคใต้ของประเทศไทย อินเดีย ศรีลังกา อาหรับ ไปสิ้นสุดที่กรุงโรมในทวีปยุโรป ชุมชนชายฝั่งทะเลจีนใต้และทะเลอันดามันกลายเป็นเมืองท่าและสถานีการค้า ติดต่อเชื่อมโยงถึงกันมาช้านานแล้ว สันนิษฐานว่าพวกพ่อค้าชาวอินเดียและชาวต่างชาติในสมัยโบราณ แล่นเรือเลียบชายฝั่งทะเลและแวะพักตามเมืองท่าเป็นจุด ๆ ไปจนถึงบริเวณตอนกลางคาบสมุทรภาคใต้ของประเทศไทย แล้วซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้ากับชาวพื้นเมืองหรือตั้งนิคมการค้าขึ้นเพื่อซ่อมแซมเรือและรอลมมรสุมในฤดูถัดไป พร้อมกับนำอารยธรรมแปลกใหม่ทันสมัยเข้ามาเผยแพร่แก่ชาวพื้นเมืองตามเมืองท่าต่าง ๆ ตลอดมา ด้วยเหตุนี้ดินแดนตอนกลางคาบสมุทรภาคใต้ของประเทศไทย จึงเป็นดินแดนที่มีชื่อเสียงเลื่องลือขจรขจายไปไกล วรรณกรรมโบราณของขาวอินเดียจึงขนานนามดินแดนดังกล่าวว่า “สุวรรณภูมิ” หรือ “สุวรรณทวีป”

หน้าถัดไป >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้