ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

จักรวรรดิไศเลนทร์

19

แผนที่แสดงทิศทางการพัดของ “ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ” และ “ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้” รวมทั้งเหรียญสำริดรูปเรือในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ พบที่บ้านควนลูกปัด อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ จะเห็นได้ว่าทิศทางการพัดของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ พัดจากชายฝั่งทะเลตะวันออกของประเทศอินเดีย ศรีลังกา พุ่งเฉขึ้นมายังตอนกลางคาบสมุทรภาคใต้ของประเทศไทย ดินแดนดังกล่าวจึงได้รับอารยธรรมอินเดียก่อนบ้านเมืองในภูมิภาคอื่นและค้นพบโบราณวัตถุสมัยก่อนประวัติศาสตร์มากมายยิ่งกว่าแหล่งโบราณคดีในพื้นที่อื่น

แผนที่แสดงเส้นทางเดินเท้าข้ามมหาสมุทรภาคใต้ของประเทศไทย ในสมัยก่อนประวัติศาตร์และในสมัยเริ่มต้นประวัติศาสตร์ จากแหล่งโบราณคดีเขาศรีวิชัย ควนพุนพิน อำเภพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทางชายฝั่งทะเลตะวันออก ล่องเรือไปตามลำแม่น้ำพุมดวงขึ้นไปยังต้นน้ำคลองสก เดินเท้าข้ามเขาสก ไปลงเรือที่คลองรมณีย์ล่องไปตามลำแม่น้ำตะกั่วป่า ลงไปยังแห่งโบราณคดีเขาพระหนอ บ้านทุ่งตึก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ทางชายฝั่งทะเลตะวันตก บริเวณนี้พงศาวดารจีนระบุว่า ในสมัยพุทธศตวรรษที่ 7 เคยเป็นศูนย์กลางอำนาจของ”อาณาจักรจินหลิน” หรือ “อาณาจักรสุวรรณภูมิ”

 

รูปแผ่นที่แสดงเส้นทางการเดินเรือจากประเทศอินเดีย ศรีลังกา ผ่านช่องแคบสุมาตราไปยังมณฑลกวางตุ้ง ทางตอนใต้ของประเทศจีน ผ่านคาบสมุทรทางภาคใต้ของประเทศไทย

แผ่นที่แสดงเมืองท่าเรือชายฝั่งตะวันตกและเส้นทางเดินบกข้ามแหลมไปยัง (Land Bride) ไปยังเมืองท่าเรือทางชายฝั่งตะวันออกในยุคดึกดำบรรพ์

แผนที่คาบสมุทรภาคใต้ของไทย ซึ่งมีหลักฐานว่าเป็นที่ตั้งของอาณาจักรจินหลิน หรืออาณาจักรสุวรรณภูมิ แสดงให้เห็นถึงแหล่งโบราณคดีที่ท่าเรือชายฝั่งทะเลตะวันตก ตรงบริเวณเส้นทางเดินเท้าข้ามคาบสมุทรมาก่อนประวัติศาสตร์ และสมัยเริ่มต้นประวัติศาสตร์ จนกระทั่งถึงสมัยจักรวรรดิ์ศรีวิชัยเรืองอำนาจในพุทธศตวรรษที่ 12 ค้นพบศิลปะโบราณวัตถุ สมัยสุวรรณภูมิ จำนวนมากในแหล่งโบราณคดีทั้งสองฝั่ง

หน้าถัดไป >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้