ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์

ประชาคมอาเซียน

สาระความรู้ ข้อมูลอาเซียน

ความสัมพันธ์อาเซียน-แคนาดา รุดหน้าถกแผนเศรษฐกิจ 3 ปี

‘ศรีรัตน์’ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเศรษฐกิจของอาเซียน (SEOM) ครั้งที่ 2/43 และการประชุมร่วมกับประเทศคู่เจรจาอื่นๆ ระหว่างวันที่ 14-18 พฤษภาคม 2555 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ มุ่งขยายการค้าการลงทุน พร้อมส่งเสริมเอกชนมีส่วนร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงผลการประชุม SEOM ในวันที่ 3 ว่าระหว่างการประชุมครั้งนี้อาเซียนได้พบหารือกับประเทศคู่เจรจาหลายประเทศ รวมทั้งแคนาดา ซึ่งเมื่อปีที่แล้วรัฐมนตรีเศรษฐกิจของทั้งสองฝ่าย ได้เห็นชอบปฏิญญาร่วมระหว่างอาเซียนกับแคนาดา ด้านการค้าและ การลงทุน

ในปีนี้ เจ้าหน้าที่อาวุโสของทั้งสองฝ่ายได้สานงานต่อและเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานภายใต้ปฏิญญา ร่วมฯ ปี 2555-2558 (2012-2015 Workplan to Implement the ASEAN-Canada Joint Declaration on Trade and Investment) ซึ่งเน้นจะขยายการค้าและการลงทุนระหว่างกันให้มากและรวดเร็วยิ่งขึ้น รวมทั้งส่งเสริม การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการเป็นผู้ขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ โดยจะนำเสนอร่างแผนงานฯ ต่อที่ประชุมระดับ รัฐมนตรีต่อไป แผนการดำเนินการฯ มีกิจกรรมที่สำคัญ ได้แก่ การแลกเปลี่ยนข้อมูลการเปิดเสรีการค้าและการลงทุน และ ข้อมูลด้านการรวมตัวทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคที่เป็นผลประโยชน์ร่วมของทั้งสองฝ่าย รวมทั้ง การกำหนดสาขา ความร่วมมือเบื้องต้น 6 สาขา ได้แก่ ด้านอวกาศ (Aerospace) สินค้าเกษตรและอาหาร (Agri-food) พลังงานสะอาด (Clean energy) การศึกษา (Education) พลังงาน (Energy) การเชื่อมโยงและโครงสร้างพื้นฐาน (Connectivity and Infrastructure) และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology) โดยเน้นให้ความสำคัญต่อการ อำนวยความสะดวกทางการค้าต่อผู้ประกอบการ SMEs

นางศรีรัตน์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า แคนาดาเป็นประเทศที่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs เป็น อย่างมาก โดยได้จัดตั้งองค์กรพัฒนาเอกชน ภายใต้ชื่อ “Trade Facilitation Office” ซึ่งมีภารกิจหลักในการให้ความ ช่วยเหลือเพื่อเพิ่มศักยภาพของ SMEs ทั้งในแคนาดาและประเทศคู่ค้าของแคนาดาที่เป็นประเทศที่กำลังพัฒนา เพื่อให้ทำการค้ากับแคนาดาได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในการประชุมครั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายยังเห็นร่วมกันที่จะจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนและ แคนาดา (AEM-Canada Consultation) เป็นครั้งแรก ในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน ครั้งที่ 44 ช่วงปลายเดือนสิงหาคมศกนี้ รวมทั้งมีแผนงานจะเปิดตัวสภาธุรกิจ แคนาดา-อาเซียน (Canada-ASEAN Business Council) อย่างเป็นทางการในระหว่างการประชุมดังกล่าวอีกด้วย ในด้านความสัมพันธ์ทางการค้า แคนาดาเป็นคู่ค้าลำดับที่ 8 ของอาเซียน และมีสัดส่วนการลงทุนโดยตรงจาก ต่างประเทศ หรือ FDI เป็นลำดับที่ 8 ของอาเซียน โดยในปี 2553 แคนาดามีมูลค่าการค้ารวมกับอาเซียน 9,869.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.5 ของการค้าทั้งหมดของอาเซียน นอกจากนี้ แคนาดาเป็นคู่ค้าลำดับ ที่ 31 ของไทย และมีมูลค่าการค้ารวม 2,775.02 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 18.55 และเป็น สัดส่วนร้อยละ 0.66 ของการค้ารวมไทย

18 พฤษภาคม 2555 ที่มา : ศูนย์บริการข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Information Center)

ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
แถลงการณ์พนมเปญว่าด้วยการรับรองปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (เอเอชอาร์ดี)
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการ ระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
แผนงานการจัดตั้ง ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
ปฏิญญาชะอำ หัวหินว่าด้วยแผนงานสำหรับประชาคมอาเซียน (2552-2558)
ความตกลงสำคัญเรื่องความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคง ในกรอบอาเซียน
แผนปฏิบัติการประชาคมความมั่นคงอาเซียนปี 2547
กลไกระงับข้อพิพาทในอาเซียน
สิทธิมนุษยชน เป็นเรื่องต้องใช้เวลา
เงินสกุลอาเซียน ความฝันที่ใกล้เป็นจริง
7 ปรากฏการณ์ Social Network ในอาเซียน
คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
ความร่วมมือของอาเซียนในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
ความร่วมมือของประเทศสมาชิกอาเซียนในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ความร่วมมือทางทะเลในกรอบอาเซียน
การบริหารจัดการภัยพิบัติ (พลเรือน)
คณะกรรมาธิการอาเซียนเพื่อคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก
ความร่วมมือด้านการศึกษาอาเซียน
ความร่วมมืออาเซียนด้านสาธารณสุข
ASEAN-India Car Rally ครั้งที่ 2 ฉลองครบรอบ 20 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน-อินเดีย
การประชุมคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยวัฒนธรรมและสนเทศ ครั้งที่ 47 ณ กรุงฮานอย เวียดนาม
ประชาคมอาเซียนกับนวัตกรรม
ความไว้เนื้อเชื่อใจ กุญแจที่ขาดหายไปในทะเลจีนใต้
ASEAN Gay Rights บทบาทรุกหรือรับ
จุดแข็ง-จุดอ่อน-เบื้องต้น ของประเทศต่างๆใน AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
รายชื่อโรงเรียนต้นแบบการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน
การขับเคลื่อนโรงเรียนสู่ประชาคมอาเซียน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อินโดนีเซียคาดเศรษฐกิจขยายตัวเร็วขึ้น,ยอดขาดดุลงบประมาณลดลงในปี 2556
กบง.เล็งถกด่วนวันนี้ ลดเก็บเงินเข้ากองทุนฯ อีกระลอกหลังค่าการตลาดลดต่ำ
พาณิชย์ขนทัพปาล์ม-ยาง-ไม้เปิดตลาดพม่า
เอกชนจี้รัฐแก้ภาษีซ้อนเออีซีดันเปิดสาขาแบงก์ไทยในพม่า
45 ปีอาเซียน
เพลงประจำอาเซียน
ครึ่งทางสู่ AEC ปี 2015
ความสัมพันธ์อาเซียน-แคนาดา รุดหน้าถกแผนเศรษฐกิจ 3 ปี
พาณิชย์จัดประชุม JTC กระชับความสัมพันธ์การค้าการลงทุน ไทย-กัมพูชา
อาเซียน (ASEAN)
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน)
กฎบัตรสมาคมแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC)
ประเทศสมาชิกอาเซียน
ธงชาติอาเซี่ยน
ไทยกับอาเซียน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ บูรณาการอาเซียน
อาเซียน +3
การเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
ปัญหาในการรวมกลุ่มและความก้าวหน้าของอาเซียน
ความสัมพันธ์อาเซียน-ยุโรป
สาระน่ารู้เกี่ยวกับอาเซียน

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้