ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์

ประชาคมอาเซียน

สาระความรู้ ข้อมูลอาเซียน

พาณิชย์จัดประชุม JTC กระชับความสัมพันธ์การค้าการลงทุน ไทย-กัมพูชา

กระทรวงพาณิชย์ จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint Trade Committee : JTC) ระหว่างไทย-กัมพูชา ครั้งที่ 3 ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรมโฟร์ซีซั่น กรุงเทพฯ หลังจากที่ ว่างเว้นการประชุมดังกล่าว มานานกว่า 5 ปี นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จะเป็นประธานร่วมฝ่ายไทย ในการ ประชุม JTC ระหว่างไทย-กัมพูชา ครั้งที่ 3 ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กัมพูชา (นายจอม ประสิทธิ์) จะเป็นประธานร่วมฝ่ายกัมพูชา พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องของทั้งสองฝ่าย การประชุมครั้งนี้ เพื่อ ส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน รวมทั้งพิจารณาแนวทางในการแก้ไขปัญหา อุปสรรคระหว่างกัน ซึ่งจะนำไปสู่ผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่าย โดยมีประเด็นที่จะหารือร่วมกัน ได้แก่ การทบทวน การค้าสองฝ่าย ความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุน ความร่วมมือด้านขนส่งและโลจิสติกส์ และความร่วมมือด้าน วิชาการ

นายบุญทรง กล่าวว่า การที่ไทยและกัมพูชาต่างเป็นสมาชิกอาเซียน ซึ่งกำลังมุ่งหน้าสู่การเป็นประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ในปี 2558 ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันพิจารณาแนวทางการ ขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุน เพื่อใช้ประโยชน์จากการเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวของอาเซียน มี การเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือ และเงินทุน ได้อย่างเสรียิ่งขึ้น เช่น ความร่วมมือเรื่องข้าว และ การส่งเสริมให้นักลงทุนไทยเข้าไปลงทุนผลิตสินค้าในกัมพูชาและส่งออกไปยังประเทศที่สาม โดยเฉพาะในสินค้า เกษตรบางรายการที่กัมพูชาได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษทางภาษี (GSP) จากประเทศพัฒนาแล้ว เป็นต้น “ในฐานะที่ไทยและกัมพูชาเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีชายแดนติดต่อกัน ทำให้ในปีที่ผ่านมาการค้าชายแดนมี สัดส่วนกว่าร้อยละ 80 ของการค้ารวมไทย-กัมพูชา และยังมีแนวโน้มที่จะขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประเด็น สำคัญที่จะมีการหารือในการประชุมครั้งนี้ คือ การส่งเสริมการขยายตัวของการค้าชายแดน เช่น การยกระดับจุดผ่าน แดนถาวร/ด่านสากล การจัดตั้งตลาดชายแดนบริเวณจุดผ่านแดนสำคัญ การจัดกิจกรรมการส่งเสริมการค้าและการ ลงทุนภายใต้โครงการบ้านพี่เมืองน้องระหว่างไทย-กัมพูชา ตลอดจนการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารข้ามพรมแดน ระหว่างกัน โดยการประชุมครั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายคาดหวังว่า จะได้ข้อสรุปที่น่าพอใจและเป็นประโยชน์ร่วมกัน รวมถึงมี การจัดทำแผนการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนต่อไป” นายบุญทรง กล่าว

18 พฤษภาคม 2555 ที่มา : ศูนย์บริการข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Information Center)

ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
แถลงการณ์พนมเปญว่าด้วยการรับรองปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (เอเอชอาร์ดี)
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการ ระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
แผนงานการจัดตั้ง ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
ปฏิญญาชะอำ หัวหินว่าด้วยแผนงานสำหรับประชาคมอาเซียน (2552-2558)
ความตกลงสำคัญเรื่องความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคง ในกรอบอาเซียน
แผนปฏิบัติการประชาคมความมั่นคงอาเซียนปี 2547
กลไกระงับข้อพิพาทในอาเซียน
สิทธิมนุษยชน เป็นเรื่องต้องใช้เวลา
เงินสกุลอาเซียน ความฝันที่ใกล้เป็นจริง
7 ปรากฏการณ์ Social Network ในอาเซียน
คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
ความร่วมมือของอาเซียนในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
ความร่วมมือของประเทศสมาชิกอาเซียนในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ความร่วมมือทางทะเลในกรอบอาเซียน
การบริหารจัดการภัยพิบัติ (พลเรือน)
คณะกรรมาธิการอาเซียนเพื่อคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก
ความร่วมมือด้านการศึกษาอาเซียน
ความร่วมมืออาเซียนด้านสาธารณสุข
ASEAN-India Car Rally ครั้งที่ 2 ฉลองครบรอบ 20 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน-อินเดีย
การประชุมคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยวัฒนธรรมและสนเทศ ครั้งที่ 47 ณ กรุงฮานอย เวียดนาม
ประชาคมอาเซียนกับนวัตกรรม
ความไว้เนื้อเชื่อใจ กุญแจที่ขาดหายไปในทะเลจีนใต้
ASEAN Gay Rights บทบาทรุกหรือรับ
จุดแข็ง-จุดอ่อน-เบื้องต้น ของประเทศต่างๆใน AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
รายชื่อโรงเรียนต้นแบบการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน
การขับเคลื่อนโรงเรียนสู่ประชาคมอาเซียน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อินโดนีเซียคาดเศรษฐกิจขยายตัวเร็วขึ้น,ยอดขาดดุลงบประมาณลดลงในปี 2556
กบง.เล็งถกด่วนวันนี้ ลดเก็บเงินเข้ากองทุนฯ อีกระลอกหลังค่าการตลาดลดต่ำ
พาณิชย์ขนทัพปาล์ม-ยาง-ไม้เปิดตลาดพม่า
เอกชนจี้รัฐแก้ภาษีซ้อนเออีซีดันเปิดสาขาแบงก์ไทยในพม่า
45 ปีอาเซียน
เพลงประจำอาเซียน
ครึ่งทางสู่ AEC ปี 2015
ความสัมพันธ์อาเซียน-แคนาดา รุดหน้าถกแผนเศรษฐกิจ 3 ปี
พาณิชย์จัดประชุม JTC กระชับความสัมพันธ์การค้าการลงทุน ไทย-กัมพูชา
อาเซียน (ASEAN)
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน)
กฎบัตรสมาคมแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC)
ประเทศสมาชิกอาเซียน
ธงชาติอาเซี่ยน
ไทยกับอาเซียน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ บูรณาการอาเซียน
อาเซียน +3
การเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
ปัญหาในการรวมกลุ่มและความก้าวหน้าของอาเซียน
ความสัมพันธ์อาเซียน-ยุโรป
สาระน่ารู้เกี่ยวกับอาเซียน

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้