ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์

ประชาคมอาเซียน

สาระความรู้ ข้อมูลอาเซียน

รายชื่อโรงเรียนต้นแบบการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน

อาจารย์จันทรา ตันติพงศานุรักษ์
ดร.ชยพร กระต่ายทอง
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.
โครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน: Spirit of ASEAN (กลุ่มพัฒนาหลักสูตรฯ สวก.)

1. Sister School (30 โรง)

ระดับประถมศึกษา (15 โรง)

1) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 14 (ท่าใหม่บ้านสิ้ว) สพป. จันทบุรี เขต 1
2) โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต 1
3) โรงเรียนแม่คือวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 1
4) โรงเรียนสุนทรวิจิตร สพป. นครพนม เขต 1
5) โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1
6) โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 1
7) โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย สพป. เพชรบุรี เขต 1
8) โรงเรียนอนุบาลพังงา สพป. พังงา เขต 1
9) โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก สพป. พิษณุโลก เขต 1
10) โรงเรียนอนุบาลลพบุรี สพป. ลพบุรี เขต 1
11) โรงเรียนอนุบาลสงขลา สพป. สงขลา เขต 1
12) โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1
13) โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร สพป. สมุทรสาคร เขต 1
14) โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย สพป. สุโขทัย เขต 1
15) โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี สพป. อุดรธานี เขต 1

ระดับมัธยมศึกษา (15 โรง)

1) โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย สพม. เขต 5 (ลพบุรี)
2) โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ สพม. เขต 10 (สมุทรสาคร)
3) โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 (เพชรบุรี)
4) โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช)
5) โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน สพม. เขต 14 (พังงา)
6) โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สพม. เขต 16 (สงขลา)
7) โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม. เขต 20 (อุดรธานี)
8) โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สพม. เขต 22 (นครพนม)
9) โรงเรียนกัลยาวัตร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น)
10) โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ)
11) โรงเรียนสิรินธร สพม. เขต 33 (สุรินทร์)
12) โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่)
13) โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย)
14) โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก)
15) โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์)

2. Buffer School (24 โรง)

ระดับประถมศึกษา (14 โรง)

1) โรงเรียนบ้านท่าอาจ สพป. ตาก เขต 2
2) โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา สพป. ตาก เขต 2
3) โรงเรียนบ้านเวียงพาน สพป. เชียงราย เขต 3
4) โรงเรียนบ้านร่มเกล้า สพป. น่าน เขต 1
5) โรงเรียนบ้านส้มป่อย สพป. มุกดาหาร เขต 1
6) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน) สพป. ยะลา เขต 3
7) โรงเรียนบ้านน้ำแดง สพป. ระนอง เขต 1
8) โรงเรียนบ้านหาดจิก สพป. ระนอง เขต 1
9) โรงเรียนบ้านตะโกล่าง สพป. ราชบุรี เขต 1
10) โรงเรียนบ้านเสาธงชัย สพป. ศรีสะเกษ เขต 4
11) โรงเรียนอนุบาลบุ่งคล้า สพป. บึงกาฬ
12) โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป. อุบลราชธานี เขต 5
13) โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190 สพป. สุรินทร์ เขต 3
14) โรงเรียนบ้านจัดสรรสามัคคี สพป. สระแก้ว เขต 2

ระดับมัธยมศึกษา (10 โรง)

1) โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร สพม. เขต 7 (สระแก้ว)
2) โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา สพม. เขต 8 (ราชบุรี)
3) โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน” สพม. เขต 15 ( ยะลา)
4) โรงเรียนบึงกาฬ สพม. เขต 21 (บึงกาฬ)
5) โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (มุกดาหาร)
6) โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ)
7) โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี)
8) โรงเรียนพนมดงรักวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์ )
9) โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย)
10) โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 37 (น่าน)

รายชื่อโรงเรียนคู่พัฒนาไทย – อินโดนีเซีย (23 โรง)

1) โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง สพม. 1 (กรุงเทพฯ)
2) โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. 2 (กรุงเทพฯ)
3) โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมถ์ สพม. 3 (พระนครศรีอยุธยา)
4) โรงเรียนปากเกร็ด สพม. 3 (นนทบุรี)
5) โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย สพม. 5 (ลพบุรี)
6) โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สพม. 8 (กาญจนบุรี)
7) โรงเรียนราชินีบูรณะ สพม. 9 (นครปฐม)
8) โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี สพม. 10 (เพชรบุรี)
9) โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช สพม. 12 (นครศรีธรรมราช)
10) โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช สพม. 12 (นครศรีธรรมราช)
11) โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช สพม. 12 (นครศรีธรรมราช)
12) โรงเรียนสตรีภูเก็ต สพม. 14 (ภูเก็ต)
13) โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน สพม. 14 (พังงา)
14) โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน” สพม. 15 (ยะลา)
15) โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. 16 (สงขลา)
16) โรงเรียนศรียานุสรณ์ สพม. 17 (จันทบุรี)
17) โรงเรียนชลกันยานุกูล สพม. 18 (ชลบุรี)
18) โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม. 20 (อุดรธานี)
19) โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร สพม. 21 (หนองคาย)
20) โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. 25 (ขอนแก่น)
21) โรงเรียนสิรินธร สพม. 33 (สุรินทร์)
22) โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ สพม. 34 (เชียงใหม่)
23) โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. 41 (กำแพงเพชร)

โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน: ASEAN Focus (สถาบันสังคมศึกษา สวก.)

3. ASEAN FOCUS School (14 โรง)

ระดับประถมศึกษา (7 โรง)

1) โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ (ขยายโอกาส) สพป. ชลบุรี เขต 3
2) โรงเรียนบ้านต้นปรง สพป. ตรัง เขต 2
3) โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา (ขยายโอกาส) สพป. ตาก เขต 1
4) โรงเรียนบ้านสำนักใหม่ (ขยายโอกาส) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1
5) โรงเรียนวัดแจ้ง (เศียรคุรุราษฎร์บำรุง)(ขยายโอกาส) สพป. บุรีรัมย์ เขต 2
6) โรงเรียนอนุบาลสตูล สพป. สตูล เขต 1
7) โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร สพป. นครสวรรค์ เขต 1

ระดับมัธยมศึกษา (7 โรง)

1) โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ สพม. เขต 1 (กทม.)
2) โรงเรียนพุทธโสธร สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา)
3) โรงเรียนเทพมงคลรังษี สพม. เขต 8 (กาญจนบุรี)
4) โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี สพม. เขต 17 (จันทบุรี)
5) โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ)
6) โรงเรียนบ้านป่าสัก (ทศพลอนุสรณ์) สพม. เขต 39 (พิษณุโลก)
7) โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย สพม. เขต 39 (อุตรดิตถ์)

รายชื่อโรงเรียนในโครงการพัฒนาประเทศไทยศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) สมป. (14 โรง)

1) โรงเรียนโยธินบูรณะ สพม. เขต 1 (กรุงเทพฯ)
2) โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่)
3) โรงเรียนสตรีภูเก็ต สพม. เขต 14 (ภูเก็ต)
4) โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร สพม. เขต 18 (ชลบุรี)
5) โรงเรียนนารีนุกูล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี)
6) โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย)
7) โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร สพม. เขต 14 (ระนอง)
8) โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ สพม. เขต 16 (สงขลา)
9) โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 (เชียงราย)
10) โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 (ตาก)
11) โรงเรียนประสาทวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์)
12) โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ)
13) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สพม. เขต 22 (มุกดาหาร)
14)โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สพม. เขต 16 (สตูล)

ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
แถลงการณ์พนมเปญว่าด้วยการรับรองปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (เอเอชอาร์ดี)
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการ ระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
แผนงานการจัดตั้ง ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
ปฏิญญาชะอำ หัวหินว่าด้วยแผนงานสำหรับประชาคมอาเซียน (2552-2558)
ความตกลงสำคัญเรื่องความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคง ในกรอบอาเซียน
แผนปฏิบัติการประชาคมความมั่นคงอาเซียนปี 2547
กลไกระงับข้อพิพาทในอาเซียน
สิทธิมนุษยชน เป็นเรื่องต้องใช้เวลา
เงินสกุลอาเซียน ความฝันที่ใกล้เป็นจริง
7 ปรากฏการณ์ Social Network ในอาเซียน
คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
ความร่วมมือของอาเซียนในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
ความร่วมมือของประเทศสมาชิกอาเซียนในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ความร่วมมือทางทะเลในกรอบอาเซียน
การบริหารจัดการภัยพิบัติ (พลเรือน)
คณะกรรมาธิการอาเซียนเพื่อคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก
ความร่วมมือด้านการศึกษาอาเซียน
ความร่วมมืออาเซียนด้านสาธารณสุข
ASEAN-India Car Rally ครั้งที่ 2 ฉลองครบรอบ 20 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน-อินเดีย
การประชุมคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยวัฒนธรรมและสนเทศ ครั้งที่ 47 ณ กรุงฮานอย เวียดนาม
ประชาคมอาเซียนกับนวัตกรรม
ความไว้เนื้อเชื่อใจ กุญแจที่ขาดหายไปในทะเลจีนใต้
ASEAN Gay Rights บทบาทรุกหรือรับ
จุดแข็ง-จุดอ่อน-เบื้องต้น ของประเทศต่างๆใน AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
รายชื่อโรงเรียนต้นแบบการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน
การขับเคลื่อนโรงเรียนสู่ประชาคมอาเซียน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อินโดนีเซียคาดเศรษฐกิจขยายตัวเร็วขึ้น,ยอดขาดดุลงบประมาณลดลงในปี 2556
กบง.เล็งถกด่วนวันนี้ ลดเก็บเงินเข้ากองทุนฯ อีกระลอกหลังค่าการตลาดลดต่ำ
พาณิชย์ขนทัพปาล์ม-ยาง-ไม้เปิดตลาดพม่า
เอกชนจี้รัฐแก้ภาษีซ้อนเออีซีดันเปิดสาขาแบงก์ไทยในพม่า
45 ปีอาเซียน
เพลงประจำอาเซียน
ครึ่งทางสู่ AEC ปี 2015
ความสัมพันธ์อาเซียน-แคนาดา รุดหน้าถกแผนเศรษฐกิจ 3 ปี
พาณิชย์จัดประชุม JTC กระชับความสัมพันธ์การค้าการลงทุน ไทย-กัมพูชา
อาเซียน (ASEAN)
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน)
กฎบัตรสมาคมแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC)
ประเทศสมาชิกอาเซียน
ธงชาติอาเซี่ยน
ไทยกับอาเซียน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ บูรณาการอาเซียน
อาเซียน +3
การเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
ปัญหาในการรวมกลุ่มและความก้าวหน้าของอาเซียน
ความสัมพันธ์อาเซียน-ยุโรป
สาระน่ารู้เกี่ยวกับอาเซียน

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» "บ้าน" มรดกทางวัฒนธรรม
"บ้าน" คือการบอกเล่าความเป็นมา คือการบอกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ "บ้าน" ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ และบ่งบอกถึงความั่นคง

» ภูมิปัญญากีฬาไทย
กีฬาไทยที่บรรพชนไทยค้นคิด และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน บางชนิดกลายเป็นตำนานและความทรงจำ และบางชนิดยังคงมีการเล่นกันอยู่

» สะพานสู่ฟ้าใหม่
สะพานข้ามน้ำเป็นสัญลักษณ์การข้ามอุปสรรคขวางกั้นไปสู่จุดหมาย และการเชื่อมโยงสิ่งตรงข้ามมา เพื่อสร้างเอกภาพอันกลมกลืนมั่นคง

» ทิวธงมงคลชัย
สิ่งสะท้อนความคิด และสืบทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า จากยุคสมัยหนึ่งสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง ดุจตัวแทนที่น้อมนำสู่มงคลแห่งชีวิต

» พระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ตราประจำพระมหากษัตริย์ แต่ละรัชกาล ซึ่งจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล เพื่อประทับกำกับพระปรมาภิไธย ในเอกสารสำคัญต่างๆของชาติ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน

» สามล้อไทย
วิถีหนึ่งของสายทาง ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป หากสายทางของสามล้อยังคงผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

» กีฬาสัตว์
ด้วยนิสัยช่างสังเกตของคนไทย จึงเป็นที่มาของกีฬาซึ่งใช้สัตว์เป็นผู้แข่งขัน จนกลายเป็นกิจกรรมบันเทิงพื้นบ้าน ยามว่างนับแต่อดีต

» ตาลปัตร พัดรอง
พัดที่ทำจากใบตาลมีหลายรูปแบบ สำหรับใช้โบกให้ความเย็น และใช้เป็นการบ่งบอกถึงฐานะ บรรดาศักดิ์ของผู้ใช้